КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног осноса

1 наставник страног језика (са 50% радног времена), за ужу научну област Турски језик