Biologija (DAS)

Struktura studijskog programa

         

Doktorske akademske studije traju 3 godine (6 semestara). Strukturu Studijskog programa čine obavezni i izborni predmeti, izrada i odbrana doktorske disertacije. Izborni predmeti organizovani  su u 4 izborna bloka. Student iz prva tri izborna bloka bira 1 predmet od ponuđena 3, dok iz četvrtog izbornog bloka bira 1, od 4 ponuđena. Aktivna nastava u okviru obaveznih i izbornih predmeta realizuje se u vidu predavanja i studijskog istraživačkog rada. Obim svakog predmeta i studijskog istraživanja vezanog za izradu doktorske disertacije iskazan je ESPB bodovima. Bodovna vrednost doktorske disertacije iznosi 25 ESPB. Ukupan broj ESPB bodova za jednu školsku godinu iznosi 60, odnosno obim trogodišnjih doktorskih studija je 180 ESPB.

Student može da polaže jedan izborni predmet sa drugih studijskih programa III stepena obrazovanja, koji se izvode na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru, ili na drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu.

 

Svrha studijskog programa

Svrha doktorskih akademskih studija Biologija jeste obrazovanje visoko kvalitetnih kadrova iz oblasti biologije, uže naučne oblasti biomedicine, koji će svojim kompetencijama zadovoljiti potrebe za takvim kadrom u univerzitetskim, naučnoistraživačkim, zdrastvenim i industrijskim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Savremena dostignuća u oblasti biomedicine, jedne od najtraktivnijih bioloških disciplina, široko se primenjuju u mnogim delatnostima naučnoistraživačkih i akademskih institucija, u razvojnim laboratorijama, institutima, farmaceutskoj industriji, kliničkim laboratorijama i lekarskim timovima, gde doprinose unapređenju dijagnostičkih, prognostičkih i terapeutskih protokola.

Realizacijom doktorskih akademskih studija Biologija obrazuju se stručnjaci osposobljeni za vodeće i najsloženije poslove u oblasti biologije, za samostalnno rukovođenje orginalnim i naučnim istraživanjima, za kritičku evaluaciju sopstvenog i tuđeg rada, koji će znanjem, zalaganjem, radom, implementacijom i razvojem novih tehnologija i postupaka aktivno doprineti razvoju nauke, integraciji naše zemlje u evropski i svetski istraživački prostor, kao i razvoju celokupnog društva.

 

Informacije

Doktorske akademske studije:

Šef studijskog programa: prof. dr Gojko Savić

Trajanje studija: 3 godine (6 semestara)
180 ESPB

Akademski naziv:
Doktor nauka – Biološke nauke

Broj mesta:

Školarina za samofinansirajuće studente:                  rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Biologija

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Biologiji (DAS)

Ciljevi studijskog programa

Cilj doktorskih akademskih studija Biologija jeste obrazovanje doktora nauka – biološke nauke, uža naučna oblast Biomedicina, koji poseduje naučne kompetencije, akademske veštine i kreativne sposobnosti za preuzimanje vodećih pozicija u univerzitetskoj nastavi, naučnoistraživačkoj delatnosti, klinikama i industriji, gde su primenjiva znanja iz biologije i biomedicine.

S obzirom na to da se savremena biomedicinska istraživanja, primenjiva u dijagnostičkim, prognostičkim i terapeutskim procedurama, sve više oslanjaju na saznanja iz različitih bioloških disciplina, doktorske akademske studije biologije na Departmanu za biomedicinske nauke, imaju za cilj da studentima u interdisciplinarnom okruženju, pruže najnovija saznanja iz fudamentalnih bioloških disciplina i principa laboratorijskih veština, aktuelnih naučnih problema iz oblasti biomedicine i savremenih tehnologija, kao i eksperimentalnih pristupa u njihovom rešavanju.

U skladu s osnovnim zadacima i ciljevima Državnog Univerziteta u Novom Pazaru, posebni ciljevi doktorskih akademskih studija Biologija jesu:

 * osposobljavanje studenata za primenu stečenih znanja, veština, kreativnih sposobnosti, nezavisnog, logičkog i kritičkog mišljenja u rešavanju najkompleksnijih naučnih problema;
 * osposobljavanje studenata za samostalni i timski rad u interdisciplinarnim projektima;
 * osposobljavanje studenata za pisanje naučnih radova, prezentovanje rezultata široj naučnoj javnosti, dizajniranje istraživačkih projekata i upotrebu informacione tehnologije;
 * podsticanje naučne nezavisnosti i individualnosti naučne misli, ličnih afiniteta u naučnoistraživačkom radu, samopouzdanja i komunikacijskih veština;
 * razvoj etičke misli, sistema vrednosti i svesti o ulozi i značaju doktora nauka u društvu.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem doktorskih akademskih studija Biologija studenti stiču opšte i specifične sposobnosti koje su podređene kvalitetnom obavljanju naučno-istraživačkog i visoko stručnog rada u univerzitetskim, naučnoistraživačkim, zdrastvenim i industrijskim institucijama.

Završetkom doktorskih akademskih studija Biologija formira se stučnjak kompetentan da:

 * integracijom stečenih znanja iz različitih bioloških disciplina i njihove primene u oblasti biomedicine, veština eksperimentalnog rada, sposobnosti analitičkog i kreativnog mišljenja samostalno uoči naučni problem, definiše hipoteze, postavi ciljeve i koncipira eksperimentalne procedure za postizanje zadatih ciljeva;
 * konkretne naučne i stručne probleme rešava upotrebom naučnih metoda i postupaka;
 * rezultate naučnoistraživačkog rada objavljuje u naučnim časopisima, i saopštava na domaćim i međunarodnim konferencijama;
 * komunicira na profesionalnom nivou i ostvaruje saradnju sa drugim istraživačima iz zemlje i inostranstva;
samostalno organizuje i rukovodi naučnim istraživanjima i aplicira samostalno ili u okviru interdisciplinarnog tima za domaće i međunarodne naučne projekte;
 * se upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija permanentno usavršava i prati savremena saznanja i dostignuća u užoj naučnoj oblasti, da ih razume i praktično primenjuje;
 * misli samokrički i krititiči i da odgovorno i nezavisno donosi odluke;
 * znanjem, zalaganjem i radom, uz uvažavanje različitosti i principa etičkog kodeksa dobre naučne prakse, doprinese formiranju naučnog podmlatka, razvoju i primeni biomedicinskih istraživanja i nauke uopše.

Uslovi za upis na studijski program

Na doktorske akademske studije Biologija mogu se upisati svi kandidati koji imaju završene master akademske studije Biologije, ili srodnih naučnih oblasti sa najmanje 300 ESPB sakupljenih tokom studija i prosečnom ocenom 8.00, magistri i specijalisti bioloških nauka, kao i magistri i specijalisti srodnih naučnih oblasti.