Биологија (ДАС)

Структура студијског програма

Докторске академске студије трају 3 године (6 семестара). Структуру Студијског програма чине обавезни и изборни предмети, израда и одбрана докторске дисертације. Изборни предмети организовани  су у 4 изборна блока. Студент из прва три изборна блока бира 1 предмет од понуђена 3, док из четвртог изборног блока бира 1, од 4 понуђена. Активна настава у оквиру обавезних и изборних предмета реализује се у виду предавања и студијског истраживачког рада. Обим сваког предмета и студијског истраживања везаног за израду докторске дисертације исказан је ЕСПБ бодовима. Бодовна вредност докторске дисертације износи 25 ЕСПБ. Укупан број ЕСПБ бодова за једну школску годину износи 60, односно обим трогодишњих докторских студија је 180 ЕСПБ.

Студент може да полаже један изборни предмет са других студијских програма ИИИ степена образовања, који се изводе на Државном Универзитету у Новом Пазару, или на другим универзитетима у земљи и иностранству.

Сврха студијског програма

Сврха докторских академских студија Биологија јесте образовање високо квалитетних кадрова из области биологије, уже научне области биомедицине, који ће својим компетенцијама задовољити потребе за таквим кадром у универзитетским, научноистраживачким, здраственим и индустријским институцијама у земљи и иностранству.

Савремена достигнућа у области биомедицине, једне од најтрактивнијих биолошких дисциплина, широко се примењују у многим делатностима научноистраживачких и академских институција, у развојним лабораторијама, институтима, фармацеутској индустрији, клиничким лабораторијама и лекарским тимовима, где доприносе унапређењу дијагностичких, прогностичких и терапеутских протокола.

Реализацијом докторских академских студија Биологија образују се стручњаци оспособљени за водеће и најсложеније послове у области биологије, за самосталнно руковођење оргиналним и научним истраживањима, за критичку евалуацију сопственог и туђег рада, који ће знањем, залагањем, радом, имплементацијом и развојем нових технологија и поступака активно допринети развоју науке, интеграцији наше земље у европски и светски истраживачки простор, као и развоју целокупног друштва.

 

 

Информације

Докторске академске студије:

Шеф студијског програма: проф. др Гојко Савић

Трајање студија: 3 године (6 семестара)
180 ЕСПБ

Академски назив:
Доктор наука – Биолошке науке

Број места:

Школарина за самофинансирајуће студенте:                  рсд

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Број места на студијском програму - Биологија

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Биологији (ДАС)

Циљеви студијског програма

Циљ докторских академских студија Биологија јесте образовање доктора наука – биолошке науке, ужа научна област Биомедицина, који поседује научне компетенције, академске вештине и креативне способности за преузимање водећих позиција у универзитетској настави, научноистраживачкој делатности, клиникама и индустрији, где су примењива знања из биологије и биомедицине.

С обзиром на то да се савремена биомедицинска истраживања, примењива у дијагностичким, прогностичким и терапеутским процедурама, све више ослањају на сазнања из различитих биолошких дисциплина, докторске академске студије биологије на Департману за биомедицинске науке, имају за циљ да студентима у интердисциплинарном окружењу, пруже најновија сазнања из фудаменталних биолошких дисциплина и принципа лабораторијских вештина, актуелних научних проблема из области биомедицине и савремених технологија, као и експерименталних приступа у њиховом решавању.

У складу с основним задацима и циљевима Државног Универзитета у Новом Пазару, посебни циљеви докторских академских студија Биологија јесу:

 * оспособљавање студената за примену стечених знања, вештина, креативних способности, независног, логичког и критичког мишљења у решавању најкомплекснијих научних проблема;
 * оспособљавање студената за самостални и тимски рад у интердисциплинарним пројектима;
 * оспособљавање студената за писање научних радова, презентовање резултата широј научној јавности, дизајнирање истраживачких пројеката и употребу информационе технологије;
 * подстицање научне независности и индивидуалности научне мисли, личних афинитета у научноистраживачком раду, самопоуздања и комуникацијских вештина;
 * развој етичке мисли, система вредности и свести о улози и значају доктора наука у друштву.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем докторских академских студија Биологија студенти стичу опште и специфичне способности које су подређене квалитетном обављању научно-истраживачког и високо стручног рада у универзитетским, научноистраживачким, здраственим и индустријским институцијама.

Завршетком докторских академских студија Биологија формира се стучњак компетентан да:

 * интеграцијом стечених знања из различитих биолошких дисциплина и њихове примене у области биомедицине, вештина експерименталног рада, способности аналитичког и креативног мишљења самостално уочи научни проблем, дефинише хипотезе, постави циљеве и конципира експерименталне процедуре за постизање задатих циљева;
 * конкретне научне и стручне проблеме решава употребом научних метода и поступака;
 * резултате научноистраживачког рада објављује у научним часописима, и саопштава на домаћим и међународним конференцијама;
 * комуницира на професионалном нивоу и остварује сарадњу са другим истраживачима из земље и иностранства;
самостално организује и руководи научним истраживањима и аплицира самостално или у оквиру интердисциплинарног тима за домаће и међународне научне пројекте;
 * се употребом информационо-комуникационих технологија перманентно усавршава и прати савремена сазнања и достигнућа у ужој научној области, да их разуме и практично примењује;
 * мисли самокрички и крититичи и да одговорно и независно доноси одлуке;
 * знањем, залагањем и радом, уз уважавање различитости и принципа етичког кодекса добре научне праксе, допринесе формирању научног подмлатка, развоју и примени биомедицинских истраживања и науке уопше.

Услови за упис на студијски програм

На докторске академске студије Биологија могу се уписати сви кандидати који имају завршене мастер академске студије Биологије, или сродних научних области са најмање 300 ЕСПБ сакупљених током студија и просечном оценом 8.00, магистри и специјалисти биолошких наука, као и магистри и специјалисти сродних научних области.