Биологија (МАС)

Услови за упис на студијски програм

МОДУЛ ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕ

На конкурс за упис на мастер академских студија Биологије, МОДУЛ ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕ, могу се јавити кандидати са завршеним основним академским студијама Биологије и сакупљених 240 ЕСПБ бодова, који су током основних студија сакупили најмање 18 ЕСПБ бодова из групе психолошких, педагошких и методичких предмета.

МОДУЛ БИОМЕДИЦИНА

На конкурс за упис на мастер академских студија Биологије, МОДУЛ БИОМЕДИЦИНА, могу се јавити кандидати са завршеним основним академским студијама Биологије, или са завршеним сродним основним академским студијама, који су сакупили најмање 240 ЕСПБ бодова.

Структура студијског програма

Структуру мастер академских студија Биологија чине 2 обавезна предмета, два изборна модула (ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕ И БИОМЕДИЦИНА) и завршни рад. Обавезни предмети обезбеђују базично знање за студенте мастер студија оба модула, којима се студенти оспособљавају за претраживање стручне и научне литературе, базе података, коришћење рачунарских програма у области биологије и израду завршног рада.

Структуру модула чине обавезни и изборни предмети који омогућују студентима стицање додатних знања и вештина из области наставе биологије и биомедицине.

МОДУЛ ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕ

Структуру мастер академских студија Биологије, МОДУЛ ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕ чине: 1 обавезан предмет, 2 изборна предмета, студијски истраживачки рад, обавезна школска пракса и завршни рад. Изборни предмети су организовани у 2 изборна блока. Из сваког изборног блока студент бира један предмет од понуђена два. Изборни предмети су из групе психолошких, педагошких и методичких предмета.

МОДУЛ БИОМЕДИЦИНА

Структуру мастер академских студија Биологије, МОДУЛ БИОМЕДИЦИНЕ чине 2 обавезна предмета, 2 изборна, студијски истраживачки рад и завршни рад. Изборни предмети су организовани у 2 изборна блока. Из првог изборног блока студент бира један предмет од понуђена два. Из другог изборног блока студент бира један предмет од понуђена четири.

Студенти мастер академских студија биологије, МОДУЛ БИОМЕДИЦИНА, који су завршили основне академске студије биологије и сакупили најмање 18 ЕСПБ бодова из групе психолошких, педагошких и методичких предмета, могу узети додатно изборне предмете модула ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕ, и одрадити Школску праксу. На овај начин студенти модула Биомедицина стичу неопходних 36 ЕСПБ бодова из школске праксе и групе психолошких, педагошких и методичких предмета, што их чини компетентним за рад у области наставе биологије.

Сваки предмет Студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија изражен је збиром ЕСПБ бодова за једногодишње студије (укупно 60 ЕСПБ). У школској години збир ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студената у обиму 4-часовне радне недеље. Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, лабораторијске вежбе и студијски истраживачки рад), семинара, стручно-истраживачких пројеката, колоквијума, испита. Укупан број часова активне наставе у школској години на Студијском програму износи 600.

Информације

Трајање студија: 1 година (2 семестра)
60 ЕСПБ

Академски назив:
Мастер биолог

Број места: –

Школарина за самофинансирајуће студенте:   –  

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија МОДУЛ БИОМЕДИЦИНЕ

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија – МОДУЛ ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕ

Број места на студијском програму - Биологија

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

МАС Биологија

Сврха студијског програма

Сврха мастер академских студија Биологија јесте образовање стручњака из области биологије, компетентних за рад у:

 * области наставе биологије (основним школама, гимназијама и средњим стручним школама);
 * истраживачким и развојним лабораторијама различитих медицинских, фармацеутских и индустријских грана;
 * истраживачким центрима и лабораторијама за испитивање и проверу квалитета у којима су примењива знања из области биологије;
 * органима државне управе и инспекцијским службама различитих државних, приватних и јавних предузећа.

Реализацијом мастер академских студија Биологије, модул ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕ, формира се стручњак биолошког профила компетентан за рад у области наставе. Савладавањем студијског програма, Студенти стичу специфична знања неопходна за рад са ученицима у основним и средњим школама.

Реализацијом мастер академских студија Биологије, МОДУЛ БИОМЕДИЦИНА, формира се стручњак биолошког профила, компетентан за руковођење и рад у различитим лабораторијама медицинских, фармацеутских и индустријских грана где су примењива знања из биологије, као и у различитим органима државне управе и инспекцијским службама. Савладавањем једногодишњег Студијског програма кроз садржаје обавезних и изборних предмета, студенти стичу специфична знања и вештине неопходна за руковођење и реализацију лабораторијског рада, тумачење и процену резултата. Стечено знање, компетенције и вештине на мастер академским студијама биологије, МОДУЛ БИОМЕДИЦИНА, представљају основу за наставак образовања на докторским академским студијама биолошког и сродних профила.

Циљеви студијског програма

Циљ мастер академских студија Биологија јесте образовање и оспособљавање високо стручног кадра из области биологије.

Специфични циљеви Студијског програма кроз понуђене изборне модуле.

МОДУЛ ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕ

Циљ студијског програма мастер академских студија, МОДУЛ ПРОФЕСОР биологије је да студенти стекну знања и вештине из психолошко-педагошко-методичких области, које су неопходне за рад у настави биологије; да разумеју процес учења; да се оспособе за пренос стечених знања из области биологије ученицима на начин примерен њиховом узрасту; да се оспособе за самостално конципирање и извођење теоријске и практичне наставе; да се оспособе за примену нових информационих технологија и нових методичких приступа у настави биологије, у складу са способностима и потребама ученика; да развију креативан став према настави биологије.

Савладавањем психолошких, педагошких и методичких предмета, као и кроз студијски истраживачки рад и школску праксу, остварују се наведени циљеви.

МОДУЛ БИОМЕДИЦИНА

Циљ Студијског програма мастер академских студија јесте, МОДУЛ БИОМЕДИЦИНА јесте стицање знања и разумевање биолошких процеса на нивоу молекула, ћелије, система органа и организма; развој вештине лабораторијског рада; развој способности интеграције стечених знања; оспособљавање студената за практичну примену стечених знања и вештина; развој креативних способности у уочавању и решавању проблема у области биомедицине; развој способности примене критичког и самокритичког мишљења у анализи сопственог и туђег рада; оспособљавање студената за самостални и тимски рад; развој организационих способности и способности креирања политике, обављања и руковођења пословима који захтевају знање из области биологије; развијање способности презентовања резултата рада стручној и широј јавности; стицање знања потребних за даље усавршавање.

Наведени циљеви се остварују кроз савладавање теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних предмета, као и кроз лабораторијски и студијски истраживачки рад.

 

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем мастер академских студија Биологије, МОДУЛ ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕ, студент стиче следеће способности:

 * темељно познавање и разумевање психолошко-педагошко-методичких метода и техника у настави биологије;
 * прилагођавања наставе биологије способностима и потребама ученика применом нових информационих технологија и методичких приступа;
 * повезивања стечених знања из области биологије и методике у процесу наставе;
 * праћења и примене најнових сазнања из области биологије и наставе;
 * развоја вештина и спретности у преношењу знања ученицима;
 * употребе информационо-комуникационих технологија за прикупљање и обраду информација из области биологије и наставе;
 * анализе и синтезе стечених знања из области биологије и наставног процеса и њихове примене у предвиђању решења и последица проблема;
 * примене савремених методичких и информационих метода у настави биологије;
 * критичког и самокритичког мишљења и приступа наставном процесу;
 * примене стечених знања и вештина из психолошко-педагошко-методичких области у реализацији специфичних задатака наставе биологије;
 * комуникације и сарадње са ученицима, ужим социјалним и међународним окружењем;
 * поштовања етичких принципа у професионалном животу и настави биологије.

Исход процеса учења на студијском програму мастер академских студија биологије је стручњак Мастер биолог који поседује биолошко и психолошко-педагошко-методичко знање и вештине неопходно за успешну реализацију наставе биологије.

Савладавањем мастер академских студија биологије, модул Биомедицина студент стиче следеће способности:

 * темељно познавање и разумевање структуре и принципа функционисања живих система на нивоу молекула, ћелије и организма;
 * извођења закључака о функцији и интеракцији живих система применом савремених лабораторијских метода и техника;
 * повезивања стечених теоријских знања и практичне вештине у стручном и експерименталном раду;
 * праћења стручне и научне литературе и примена стечених знања у пракси;
 * развоја вештина организовања и руковођења лабораторијским радом;
 * употребе информационо-комуникационих технологија за прикупљање и обраду информација из области биомедицине.
 * примене интегрисаног знања и аналитичког приступа у предвиђању решења и последица интеракције и  функционисања биолошких система на нивоу молекула, ћелије и организма;
 * овладавања лабораторијским методама и техникама;
 * критичког и самокритичког мишљења и приступа у постављању хипотеза, планирању, управљању и доношењу одлука;
 * примене стечених знања и вештина у организовању и реализацији експерименталних истраживања и тумачењу добијених резултата;
 * рада у тиму, презентовања резултата стручној и широј јавности, сарадње са колегама из земље и иностранства;
 * поштовања етичких принципа у професионалном животу, стручном и научноистраживачком раду.

Исход процеса учења на студијском програму мастер академских студија Биологије јесте стручњак Мастер биолог, који поседује интегрисано знање и вештине за рад у стручним и научноистраживачким лабораторијама и институцијама, као и за даље образовање на докторским судијама.