Biologija

Struktura studijskog programa

       

Strukturu osnovnih akademskih studija Biologija čine 36 predmeta i 1 terenska nastava. Od ukupnog broja predmeta 27  jesu obavezni, 1 obavezna terenska nastava, a 9 je izbornih predmeta.

Na prvoj godini izučava se 9 nastavnih predmeta, od kojih je 1 izborni i bira se od 3 ponuđena. Na drugoj godini izučava se 8 nastavnih predmeta, od kojih je 1 izborni od 3 ponuđena. Na trećoj godini izučava se 10 nastavnih predmeta, od kojih su 4 izborna i biraju se od 2 ponuđena. Na četvrtoj godini izučavaju se 9 nastavnih predmeta, od kojih su 3 izborna i biraju se od 2 ponuđena, i 1 obavezna terenska nastava.

Svaki predmet Studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova, a obim studija izražen je zbirom ESPB bodova za sve četiri godine (ukupno 240 ESPB). U svakoj školskoj godini zbir ESPB iznosi najmanje 60, što odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenata u obimu 40-časovne radne nedelje. Ukupno angažovanje studenta sastoji se od aktivne nastave (predavanja, vežbe, laboratorijske vežbe, seminari i terenska nastava), samostalnog rada, kolokvijuma, ispita i drugih vidova angažovanja.

 

 

Svrha studijskog programa

Svrha osnovnih akademskih studija Biologija jeste obrazovanje stručnjaka iz oblasti biologije, kompetentnih za rad u stručnim, razvojnim i naučnoistraživačkim biološkim laboratorijama, akreditovanim laboratorijama za kontrolu kvaliteta, biotehnološkim laboratorijama, botaničkim baštama, prirodnjačkim muzejima, nacionalnim parkovima, zavodima za monitoring i zaštitu životne sredine, naučnim institutima i laboratorijama različitih industrijskih, poljoprivrednih i medicinskih grana gde su primenjiva znanja iz biologije.

S obzirom na to da je biologija zastupljena u svim sferama života i da su znanja iz ove oblasti primenjiva u različitim granama industrije, medicine, poljoprivrede i zaštite životne sredine, stručnjaci ovog profila imaju društveno opravdane i korisne kompetencije.

Realizacijom osnovnih akademskih studija Biologija studenti stiču osnovna znanja iz pomenute oblasti, osposobljavaju se za samostalni i timski rad, usvajaju pozitivan stav prema istraživanjima živog sveta i životne sredine, razvijaju sposobnost kritičkog mišljenja, spremnost za donošenje odluka i uspostavljanje prioriteta u rešavanju problema u oblastima gde su primenjiva znanja iz biologije.

Stečeno znanje, kompetencije i veštine na osnovnim akademskim studijama Biologija predstavljaju osnovu za nastavak obrazovanja na master akademskim studijama biološkog i srodnih profila.

 

Informacije

Šef studijskog programa:
prof. dr Gojko Savić
gojkosavic@yahoo.com

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)
240 ESPB

Akademski naziv:
Diplomirani biolog

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuće studente: —— rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija – novi program

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Biologija

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Biologija

Ciljevi studijskog programa

Cilj osnovnih akademskih studija Biologija jeste obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka iz oblasti biologije, što podrazumeva:

 * sticanje osnovnih znanja o građi i funkciji živih organizama na svim nivoima organizacije, međusobnoj  interakciji živih organizama i inetrakciji živih organizama i spoljašnje sredine;
 * razumevanje principa i ovladavanje tehnikama laboratorijskog i terenskog rada;
 * sticanje sposobnosti kritičkog mišljenja, uočavanja prioriteta, planiranja, upravljanja i spremnosti za donošenje odluka u rešavanju problema;
 * razvijanje sposobnosti prezentovanja rezultata rada stručnoj i široj javnosti;
 * sticanje sposobnosti za samostalni i timski rad;
 * sticanje sposobnosti analize i sinteze stečenih znanja, kao i sposobnosti praktične primene stečenih znanja i veština;
 * razvijanje komunikacijskih veština, sistema vrednosti savremenog društva i etičkih principa.
 * razvijanje svesti o potrbi i značaju permanentnog obrazovanja;
 * razvijanje svesti o neophodnosti zaštite životne sredine;
 * usvajanje kodeksa razumevanja i uvažavanja razlika.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem osnovnih akademskih studija Biologija student stiče sledeće sposobnosti:

 * temeljnog poznavanja i razumevanja građe i funkcije živih organizama na svim nivoima organizacije, osnovnih bioloških zakonitosti i principa međusobne interakcije živih organizama i interakcije živih organizama i spoljašnje sredine;
 * ovladavanja metodama i tehnikama rada u laboratoriji i na terenu;
 * rešavanja konkretnih problema u oblasti biologije uz upotrebu naučnih metoda i postupaka;
 * povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti biologije i srodnih disciplina, kao i njihove primene u praksi;
 * praćenja i primene novina u oblasti biologije, kao i potreba za daljim usavršavanjem;
 * upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija za prikupljanje i obradu informacija neophodnih u ovladavanju znanjima iz oblasti biologije i srodnih disciplina;
 * analitičkog pristupa i primeni stečenih znanja u rešavanju problema i predviđanju rezultata i posledica;
 * razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa u rešavanju problema, planiranju, upravljanju i donošenju odluka;
 * razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti u stručnom i naučnom okruženju, kao i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem;
 * sposobnost razmene informacija, ideja, problema i rešenja;
 * sposobnosti za samostalni i timski rad;
 * usvajanja principa kodeksa profesionalne i naučnoistraživačke etike.

Ishod procesa učenja na studijskom programu osnovnih akademskih studija Biologija stručnjak je sa osnovnim akademskim obrazovanjem i stručnim nazivom Diplomirni biolog. Stečena znanja, sposobnosti, veštine i stavovi obezbeđuju diplomiranim studentima razumevanje i praktičnu primenu biologije u raznovrsnim delatnostima.