Биологија

Структура студијског програма

Структуру основних академских студија Биологија чине 36 предмета и 1 теренска настава. Од укупног броја предмета 27  јесу обавезни, 1 обавезна теренска настава, а 9 је изборних предмета.

На првој години изучава се 9 наставних предмета, од којих је 1 изборни и бира се од 3 понуђена. На другој години изучава се 8 наставних предмета, од којих је 1 изборни од 3 понуђена. На трећој години изучава се 10 наставних предмета, од којих су 4 изборна и бирају се од 2 понуђена. На четвртој години изучавају се 9 наставних предмета, од којих су 3 изборна и бирају се од 2 понуђена, и 1 обавезна теренска настава.

Сваки предмет Студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија изражен је збиром ЕСПБ бодова за све четири године (укупно 240 ЕСПБ). У свакој школској години збир ЕСПБ износи најмање 60, што одговара просечном укупном ангажовању студената у обиму 40-часовне радне недеље. Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, семинари и теренска настава), самосталног рада, колоквијума, испита и других видова ангажовања.

 

 

 

Сврха студијског програма

Сврха основних академских студија Биологија јесте образовање стручњака из области биологије, компетентних за рад у стручним, развојним и научноистраживачким биолошким лабораторијама, акредитованим лабораторијама за контролу квалитета, биотехнолошким лабораторијама, ботаничким баштама, природњачким музејима, националним парковима, заводима за мониторинг и заштиту животне средине, научним институтима и лабораторијама различитих индустријских, пољопривредних и медицинских грана где су примењива знања из биологије.

С обзиром на то да је биологија заступљена у свим сферама живота и да су знања из ове области примењива у различитим гранама индустрије, медицине, пољопривреде и заштите животне средине, стручњаци овог профила имају друштвено оправдане и корисне компетенције.

Реализацијом основних академских студија Биологија студенти стичу основна знања из поменуте области, оспособљавају се за самостални и тимски рад, усвајају позитиван став према истраживањима живог света и животне средине, развијају способност критичког мишљења, спремност за доношење одлука и успостављање приоритета у решавању проблема у областима где су примењива знања из биологије.

Стечено знање, компетенције и вештине на основним академским студијама Биологија представљају основу за наставак образовања на мастер академским студијама биолошког и сродних профила.

 

 

Информације

Шеф студијског програма:
проф.др Изет Еминовић

Трајање студија: 4 године (8 семестара)
240 ЕСПБ

Академски назив:
Дипломирани биолог

Број места: —

Школарина за самофинансирајуће студенте: —— рсд

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија – нови програм

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Број места на студијском програму - Биологија

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Биологија

Циљеви студијског програма

Циљ основних академских студија Биологија јесте образовање и оспособљавање стручњака из области биологије, што подразумева:

 * стицање основних знања о грађи и функцији живих организама на свим нивоима организације, међусобној  интеракцији живих организама и инетракцији живих организама и спољашње средине;
 * разумевање принципа и овладавање техникама лабораторијског и теренског рада;
 * стицање способности критичког мишљења, уочавања приоритета, планирања, управљања и спремности за доношење одлука у решавању проблема;
 * развијање способности презентовања резултата рада стручној и широј јавности;
 * стицање способности за самостални и тимски рад;
 * стицање способности анализе и синтезе стечених знања, као и способности практичне примене стечених знања и вештина;
 * развијање комуникацијских вештина, система вредности савременог друштва и етичких принципа.
 * развијање свести о потрби и значају перманентног образовања;
 * развијање свести о неопходности заштите животне средине;
 * усвајање кодекса разумевања и уважавања разлика.

 

 

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем основних академских студија Биологија студент стиче следеће способности:

 * темељног познавања и разумевања грађе и функције живих организама на свим нивоима организације, основних биолошких законитости и принципа међусобне интеракције живих организама и интеракције живих организама и спољашње средине;
 * овладавања методама и техникама рада у лабораторији и на терену;
 * решавања конкретних проблема у области биологије уз употребу научних метода и поступака;
 * повезивања основних знања из различитих области биологије и сродних дисциплина, као и њихове примене у пракси;
 * праћења и примене новина у области биологије, као и потреба за даљим усавршавањем;
 * употребе информационо-комуникационих технологија за прикупљање и обраду информација неопходних у овладавању знањима из области биологије и сродних дисциплина;
 * аналитичког приступа и примени стечених знања у решавању проблема и предвиђању резултата и последица;
 * развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа у решавању проблема, планирању, управљању и доношењу одлука;
 * развоја комуникационих способности и спретности у стручном и научном окружењу, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем;
 * способност размене информација, идеја, проблема и решења;
 * способности за самостални и тимски рад;
 * усвајања принципа кодекса професионалне и научноистраживачке етике.

Исход процеса учења на студијском програму основних академских студија Биологија стручњак је са основним академским образовањем и стручним називом Дипломирни биолог. Стечена знања, способности, вештине и ставови обезбеђују дипломираним студентима разумевање и практичну примену биологије у разноврсним делатностима.