Рехабилитација (МАС)

Структура студијског програма

Студијски програм мастер академских студија Рехабилитације, за стицање звања Мастер терапеут рехабилитације (маст. терап. рехаб.), траје 1 годину и обухвата 2 семестра наставе вреднованих са 60 ЕСПБ. Од укупно 11 предмета, укључујући СИР – клиничку стручну праксу 1 и 2 и мастер рад, у оквиру овог студијског програма 5 предмета су обавезни, где на друга два предмета студенти стичу додатна знања о принципима и методама научноистраживачког рада и информационих система у рехабилитацији, како би могли самостално да користе претраживаче и научне базе података, електронске изворе информација и литературу у електронској форми и да користе одређене програме за писање и презентацију семинарских, стручних и научних радова.
Од првог семестра студенти су у могућности да од укупно шест, понуђених кроз три изборна блока, одаберу по један изборни предмет, кроз који ће бити у могућности да афирмишу своје склоности и опредељење према појединим областима рехабилитације, било да се ради о мускулоскелетној или спортској физиотерапији, неуролошкој или кардиопулмоналној рехабилитацији и превенцији или имунологији. За све предмете фонд часова је 60. За предмет завршног рада, тј. СИР – клиничку стручну праксу 2 и за мастер рад предвиђено је 300 часова у семестру. Семестар траје 15 недеља. Сви предмети су једносеместрални. Обавезни носе 7 бодова, изборни 6, а остали бодови су подељени на СИР – клиничку стручну праксу 1 и СИР – клиничку стручну праксу 2 које доносе по 6 и мастер рад 16 ЕСПБ.

 

Сврха студијског програма

 

Кроз мастер академске студије Рехабилитације студенти ће се оспособити за следеће послове, самостално и/или као чланови тима:
• примена и кроз иновације проширивање савремених превентивних, дијагностичких и рехабилитационих метода заснованим на принципима добре научне и клиничке праксе,
• постављање хипотеза, покретање и спровођење научних и стручних пројеката и истраживања која се баве применом физиотерапијских програма, метода и концепата,
• надзор физиотерапеута и учествање у њиховом континуираном професионалном развоју,
• планирање, организација и вођење послова у области рехабилитације различитих патологија,
• да наставе даље академско усавршавање кроз докторске или специјалистичке академске студије.
Студент по успешном окончању МАС Рехабилитације, обзиром на компетентност може имати широк дијапазон запослења у установама на свим нивоима здравственог система, као и у ванздравственом сектору.

Информације

Трајање студија: 1 година (2 семестара)
60 ЕСПБ

Академски назив:
Мастер терапеут рехабилитације

Број места: –

Школарина за самофинансирајуће студенте:   –   рс

Наставни план 2014

Наставни план 2022

 Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Број места на студијском програму - Рехабилитација

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

МАС Рехабилитацији

Циљеви студијског програма

Основни циљ студијског програма МАС Рехабилитација је даље развијање знања и вештина физиотерапеута у циљу што успешнијег професионалног рада, а све у складу са принципима добре научне и клиничке праксе.

Посебни циљеви програма су:
1) перманентно праћење савремених научних токова и достигнућа и пренос специфичних знања и вештина студентима кроз савремене наставне планове и програме,
2) омогућавање преношења савремeних знања, метода и научних техника које се примењују у развијеним европским универзитетским центрима, али и прузимање добрих тековина система високог образовања у земљи,
3) оспособљавање за континуирану употребу доживотног образовања, праћење и допринос новим достигнућима у стручној пракси,
4) самостална и одговорна примена ускостручних знања,
5) стицање знања неопходних за међупрофесионалну сарадњу и тимски рад у оквиру здравственог система,
6) оспособљавање физиотерапеута у смислу одговорног поштовања и примене европских стандарда у едукацији и пракси медицинске рехабилитације,
7) развијање способности критичке анализе истраживања у подручју рехабилитације и сродних подручја,
8) развијање способности самосталног иницирања, планирања и спровођења истраживања у области рехабилитације, као и публиковања резултата истраживања,
9) активно учешће у примени различитих едукативних модела у клиничком и академском окружењу.

Компетенције дипломираних студената

Мастер терапеут рехабилитације стиче компетенције да:
*примени и кроз иновације проширује савремене превентивне, дијагностичке и рехабилитационе *методе засноване на принципима добре научне и клиничке праксе;
*поставља хипотезе, покреће и спроводи научне и стручне пројекте и истраживања која се баве применом физиотерапијских и рехабилитационих програма, метода и концепата;
*планира, организује и води послове у областима превенције, физиотерапеутске дијагнозе, лечења или рехабилитације различитих патологија;
*надгледа рад физиотерапеута и учествује у њиховом континуираном професионалном развоју;
*настави докторске или специјалистичке академске студије.

Мастер терапеут рехабилитације сарађује са свим здравственим стручњацима који учествују у очувању и побољшању здравља и квалитета живота пацијената/клијената.