Rehabilitacija (MAS)

Struktura studijskog programa

 

     Od ukupno 6 predmeta (uključujući stručnu-kliničku praksu (SIR) i diplomski rad) u okviru ovog Studijskog programa 2 predmeta jesu obavezna. Stručna-klinička praksa (SIR) i diplomski rad izvode se u nastavnim bazama Univerziteta. Od četiri izborna predmeta (Rehabilitacija sportista, Kineziološka analiza u rehabilitaciji, Prevencija i Rehabilitacija dece sa posebnim potrebama) biraju se tri predmeta.

Svrha studijskog programa

 

Studijski program treba prevashodno da osposobljava kadrove za razvijanje i primenu savremenih modela programa u rehabilitaciji, pri tom se polazi od toga da:

 * obrazovanje treba da pruži mogućnost izbora zanimanja i zaposlenja u javnim i privatnim organizacijama i institucijama koje deluju u području rehabilitacije i lečenja, obrazovanja, sporta, rekreacije, turizma, prevencije i unapređenja zdravlja;

 * osposobljavanje studenata da samostalno prate, stiču, razvijaju i primenjuju savremena naučna i stručna dostignuća;

 * pružanje mogućnosti svršenim studentima, da se, nakon završetka diplomskih akademskih studija, upišu na doktorske akademske studije.

 

Informacije

Trajanje studija: 1 godina (2 semestara)
60 ESPB

Akademski naziv:
Master terapeut 

Broj mesta: –

Školarina za samofinansirajuće studente:   –   rs

 Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

 

Broj mesta na studijskom programu - Rehabilitacija

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
MAS Rehabilitaciji

Ciljevi studijskog programa

Ovaj Studijski program obezbeđuje kvalitetno studiranje i obrazovanje kadrova rehabilitacione struke, koji će moći da odgovore izazovima savremene nauke kroz:

 * permanentno praćenje savremenih naučnih tokova i dostignuća i prenos znanja studentima kroz savremene nastavne planove i programe,

 * omogućavanje prenošenja savremenih znanja, metoda i naučnih tehnika koje se primenjuju u razvijenim evropskim univerzitetskim centrima, ali i pruzimanje dobrih tekovina sistema visokog obrazovanja u zemlji.

Kroz teorijsku i praktičnu nastavu studenti treba da se osposobe da svoja znanja mogu po završetku studija uspešno da implementiraju u sportskim, sportsko-rekreativnim, obrazovnim, zdravstveno-preventivnim, turističkim, banjskim i drugim institucijama i organizacijama. U toku svakodnevnog rada, studenti će nakon završetka Studijskog programa biti sposobni da modeliraju nove programe, da ih proveravaju, i da valorizuju efekte njihove primene u radu sa različitim kategorijama korisnika.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Terapeutski obrazovni kadar može raditi samostalno u državnim ili privatnim ustanovama. Njihova delatnost obuhvata stručne oblasti: ortopedije, traumatologije, torakalne hirurgije, vaskularne hirurgije, neurologije, gerijatrije, ginekologije i akušerstva (priprema za porođaj, terapija potpornih organa karlice i dr), interne medicine, onkologije, sportske medicine, neuropedijatrije i dr.