Rehabilitacija

Struktura studijskog programa

       

Osnovne akademske studije Rehabilitacije traju 4 godine (8 semestara) i vrednovane su sa 240 ESPB. Ishod procesa učenja na studijskom programu Rehabilitacija jesu znanje i veštine potrebni da se prilagode multidisciplinarnom tehnološkom okruženju. Studenti stiču solidnu osnovu koja će im omogućuti ne samo uspešno zapošljavanje, nego i nastavak daljeg školovanja. Predviđeno je da se nastava izvodi kroz predavanja, auditorne, laboratorijske vežbe i konsultacije, i tako omogući ispunjavanje predispitnih obaveza i pripremu za polaganje završnih ispita iz izabranih predmeta. Svaki nosi od 3 do 8 bodova. Za većinu predmeta fond časova je u rasponu od 60 do 75. Semestar traje 15 nedelja. Studijski program se realizuje kroz 8 semestara.

 

 

Svrha studijskog programa

 

Studijski program treba prevashodno da osposobljava kadrove za razvijanje i primenu savremenih modela programa u edukaciji i rehabilitaciji. Pri tom se polazi od toga da obrazovanje treba da pruži mogućnost izbora zanimanja i zaposlenja u javnim i privatnim organizacijama i institucijama koje deluju u području sporta, rekreacije, turizma, prevencije i unapređenja zdravlja, obrazovanja, rehabilitacije i lečenja, osposobljavanje studenata da samostalno prate, stiču, razvijaju i primenjuju savremena naučna i stručna dostignuća, pružanje mogućnosti svršenim studentima, da se, nakon završetka osnovnih akademskih studija, upišu na diplomske akademske studije – master.

 

Informacije

Šef studijskog programa:
prof. dr Dragan Bogdanović
dbogdanovic@np.ac.rs

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)
240 ESPB

Akademski naziv:
Diplomirani terapeut

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuće studente: —– rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija  – stari program

Broj mesta na studijskom programu - Rehabilitacija

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Rehabilitaciji

Ciljevi studijskog programa

Studijski program za terapeuta obezbeđuje kvalitetno studiranje i obrazovanje kadrova rehabilitacione struke, koji će moći da odgovore izazovima savremene nauke kroz: permanentno praćenje savremenih naučnih tokova i dostignuća, i prenos znanja studentima kroz savremene nastavne planove i programe; omogućavanje prenošenja savremenih znanja, metoda i naučnih tehnika koje se primenjuju u razvijenim evropskim univerzitetskim centrima, ali i pruzimanje dobrih tekovina sistema visokog obrazovanja u zemlji.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Terapeut je nakon diplomiranja osposobljen za program primene fizikalnih agenasa i specifičnih programa kineziterapije, a u cilju osposobljavanja invalidnih osoba. Terapeut usko sarađuje sa fizijatrom i ostalim članovima rehabilitacionog tima u formiranju i sprovođenju rehabilitacionog programa. Program se sprovodi individualno prema preostalim sposobnostima pacijenta, a koje se mogu iskoristiti u cilju samostalnosti u okviru aktivnosti dnevnog života ili radnog procesa. Posebni akcenat je na elementima socijalne rehabilitacije i poboljšanja kvaliteta života. Terapeut vodi redovno rehabilitacijsku dokumentaciju. Opšte sposobnosti jesu ovladavanje metodama, postupcima i procesima istraživanja, razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa, primene znanja u praksi profesionalne etike. Predmetno-specifične sposobnosti rešavaju konkretne probleme uz upotrebu naučnih metoda i postupaka, praćenje i predviđanje promene u pravcima razvoja tehnologija u rehabilitaciji, i procenjuju i prenose način korišćenja novih tehnologija pojedincima i organizacijama, da žive i rade u saglasnosti sa pravilima društvene zajednice.