Рехабилитација

Структура студијског програма

       

Студијски програм основних академских студија Рехабилитације, за стицање звања
Дипломирани физиотерапеут (дипл. физиотерап.), траје 4 године и обухвата 8 семестара наставе
вреднованих са 240 ЕСПБ. Настава се изводи у облику: предавања, вежби (аудиторних,
лабораторијских, клиничких), осталих часова предвиђених за стручну праксу и друге специфичне
облике наставе, те истраживачког рада који је у функцији израде Завршног рада. За већину
предмета фонд часова је у распону од 60 до 75. За Стручну клиничку праксу 1 и 2 и за Завршни
рад предвиђено је 270 часова у семестру. Сви предмети су једносеместрални. Сваки носи од 4 до 7
бодова, као и Завршни рад који доноси 10 ЕСПБ. Семестар траје 15 недеља.

 

 

 

Сврха студијског програма

 

Студијски програм треба превасходно да оспособљава кадрове за развијање и примену савремених
модела програма у едукацији и рехабилитацији. Студијски програм има јасно дефинисану сврху и
то:
– ефикасно студирање;
– виши ниво стручне и научне компетентности дипломираних студената рехабилитације
(дипломираних физиотерапеута) као наш друштвени и национални интерес;
– усклађивање наставног програма са програмима високих школа које образују
физитерапеуте и европских факултета који у свом програму имају студије рехабилитације
(са аспекта квалитета, обима и методолошког приступа), што би допринело већој
мобилности студената, наставника и научних идеја;
– увођење стандарда у процес вредновања знања, терапеутских вештина и стручне
компетентности који су компарабилни стандардима Европе, како би студенти
рехабилитације били равноправни са својим колегама на европском простору;
– специфичо овладавање кинезитерапијом, окупационом терапијом, применом протетских и
ортотских средстава и другим видовима физикалних процедура: електротерапијом,
фототерапијом, магнетотерапијом, сонотерапијом, терапијом ударним таласима,
декомпресионом терапијом, термо и криотерапијом, хидротерапијом, балнеотерапијом и
механотерапијом; у рехабилитацији одређених обољења, оштећења и синдрома;
– стицање солидне основе која ће им омогућути не само успешно запошљавање већ и
наставак даљег школовања (приступ мастер академским студијама).

 

Информације

Шеф студијског програма:
Доц. др Елвис Махмутовић
ehmahmutovic@np.ac.rs

Трајање студија: 4 године (8 семестара)
240 ЕСПБ

Академски назив:
Дипломирани физиотерапеут

Број места: —

Школарина за самофинансирајуће студенте: —– рсд

Наставни план 2010
Наставни план 2014
Наставни план 2022

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија  – стари програм

Број места на студијском програму - Рехабилитација

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Рехабилитацији

Циљеви студијског програма

Основни циљ студијског програма је оспособљавање студената за примену научних и
стручних достигнућа из облaсти медицинске рехабилитације и физикалне терапије у превенцији,
дијагностици и третману дисфункција локомоторног система, оштећења централног и периферног
нервног система, укључујући промовисање здравог начина живота, правних и моралних
вредности, даљи професионални развој, а све у складу са принципима добре научне и клиничке
праксе.
Крајњи циљ студијског програма да се кроз школовање студент припреми за самосталан рад и
да допринесе даљем развоју здравственог, образовног и привредног система Републике Србије.

Компетенције дипломираних студената

Дипломирани физиотерапеут је здравствени радник који обавља поступке ре-хабилитације и
физикалне терапије, те управља процесом физикалне терапије. Дипломирани физиотерапеут
поставља план неге/интервенције/третмана и пружа или управља и надзире интервенцију/третман
у физикалној терапији у складу са потребама пацијента/клијента базираним на прегледу,
евалуацији, физиотерапеутској дијагнози, прогнози, циљевима и исходу планираних
интервенција/третмана кроз идентификоване неспособности и/или за превенцију, промоцију
здравља и квалитета живота.
Дипломирани физиотерапеут може радити самостално и/или као члан тима у државним или
приватним установама, где у циљу превенције, физиотерапеутске дијагнозе, лечења или
рехабилитације, користи методе и средства кинезитерапије, физикалне и окупационе терапије и
других метода и поступака медицинске рехабилитације. Самостално или кроз тимски рад,
оспособљава оболеле, повређене и особе са инвалидитетом за самозбрињавање и самосталан
живот и рад. Његова делатност обухвата стручне области: ортопедије, трауматологије, спортске
медицине, педијатрије, неурологије, реуматологије, хирургије, интерне медицине, геријатрије,
гинекологије и акушерства (припрема за порођај, терапија потпорних органа карлице и др),
онкологије, и др.
Дипломирани физиотерапеут сарађује са свим здравственим стручњацима који учествују у
очувању и побољшању здравља и квалитета живота пацијената/клијената.