Спорт и физичко васпитање (ДАС)

Структура студијског програма

         

У првом и другом семестру предвиђен је један изборни предмет и један семинарски рад, а у трећем семестру, два изборна предмета и један семинарски рад. У четвртом семестру ради се један пројекат, када се планира да студент дође до резултата од научног значаја, који могу да се презентују на домаћим или међународним научним конгресима и потом публикују у одговарајућим научним часописима са СЦИ/СЦИЕ листе. Трећа година предвиђена за рад на научним или развојним пројектима ментора и добијање нових резултата са којим ће се оформити , написати и одбранити докторска дисертација. Публиковање, односно прихватање за штампу два рада, од којих је бар један са СЦИ листе, неопходан је предуслов за пријављивање теме за израду докторске дисертације.

 

 

Сврха студијског програма

Овај Студијски програм треба да омогући:

 * стварање високо интелектуалног кадра из области физичке културе и спорта, са циљем њеног унапређивања,
 * стицање могућности за укључење у развојни и научни рад из области физичке културе и спорта,
 * развој склоности и способност за укључење у тимски рад,
 * унапређење квалификационе структуре становништва у ширем региону Санџака и Републици Србији
 * задовољење потребе за стручним и квалификованим кадром, у друштвеним, образовним, услужним, привредним и другим делатностима.

 

 

 

Информације

Докторске академске студије:

Трајање студија: 3 године (6 семестара)
180 ЕСПБ

Академски назив:
Доктор наука – Физичко васпитање, спорт и кинезитерапија

Број места:

Школарина за самофинансирајуће студенте:                  рсд

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Број места на студијском програму - Спорт и фицичко васпитање

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Спорт и физичко васпитање(ДАС)

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма јесу:

 * да се усвоје и пренесу знања и вештине из области физичке културе и спорта,
 * упознавање са савременим квантитативним приступима проблемима у области физичке културе и спорта,
 * стицање способности за проналажење и откривање проблема и њихово креативно решавање коришћењем савремених метода и алата,
 * овладавање вештинама практичне употребе и примене информационих технологија,
 * способност за даље самообразовање из области физичке културе и спорта.

 

 

Компетенције дипломираних студената

Студенти ће добити потребна теоријска и практична знања за различите послове и занимања у друштву, образовним установама и јавном и приватном сектору, који захтевају темељна знања из области физичке културе и спорта, познавања савремених метода статистике и способности при решавању различитих проблема. Могућ је и рад у високошколским установама за струковно и академско образовање, као и у различитим научноистраживачким и развојним институтима у земљи и иностранству.