Sport i fizičko vaspitanje (DAS)

Struktura studijskog programa

         

U prvom i drugom semestru predviđen je jedan izborni predmet i jedan seminarski rad, a u trećem semestru, dva izborna predmeta i jedan seminarski rad. U četvrtom semestru radi se jedan projekat, kada se planira da student dođe do rezultata od naučnog značaja, koji mogu da se prezentuju na domaćim ili međunarodnim naučnim kongresima i potom publikuju u odgovarajućim naučnim časopisima sa SCI/SCIE liste. Treća godina predviđena za rad na naučnim ili razvojnim projektima mentora i dobijanje novih rezultata sa kojim će se oformiti , napisati i odbraniti doktorska disertacija. Publikovanje, odnosno prihvatanje za štampu dva rada, od kojih je bar jedan sa SCI liste, neophodan je preduslov za prijavljivanje teme za izradu doktorske disertacije.

 

Svrha studijskog programa

Ovaj Studijski program treba da omogući:

 * stvaranje visoko intelektualnog kadra iz oblasti fizičke kulture i sporta, sa ciljem njenog unapređivanja,
 * sticanje mogućnosti za uključenje u razvojni i naučni rad iz oblasti fizičke kulture i sporta,
 * razvoj sklonosti i sposobnost za uključenje u timski rad,
 * unapređenje kvalifikacione strukture stanovništva u širem regionu Sandžaka i Republici Srbiji ,
 * zadovoljenje potrebe za stručnim i kvalifikovanim kadrom, u društvenim, obrazovnim, uslužnim, privrednim i drugim delatnostima.

 

Informacije

Doktorske akademske studije:

Trajanje studija: 3 godine (6 semestara)
180 ESPB

Akademski naziv:
Doktor nauka – Fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija

Broj mesta:

Školarina za samofinansirajuće studente:                  rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Sport i ficičko vaspitanje

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Sport i fizičko vaspitanje(DAS)

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa jesu:

 * da se usvoje i prenesu znanja i veštine iz oblasti fizičke kulture i sporta,
 * upoznavanje sa savremenim kvantitativnim pristupima problemima u oblasti fizičke kulture i sporta,
 * sticanje sposobnosti za pronalaženje i otkrivanje problema i njihovo kreativno rešavanje korišćenjem savremenih metoda i alata,
 * ovladavanje veštinama praktične upotrebe i primene informacionih tehnologija,
 * sposobnost za dalje samoobrazovanje iz oblasti fizičke kulture i sporta.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Studenti će dobiti potrebna teorijska i praktična znanja za različite poslove i zanimanja u društvu, obrazovnim ustanovama i javnom i privatnom sektoru, koji zahtevaju temeljna znanja iz oblasti fizičke kulture i sporta, poznavanja savremenih metoda statistike i sposobnosti pri rešavanju različitih problema. Moguć je i rad u visokoškolskim ustanovama za strukovno i akademsko obrazovanje, kao i u različitim naučnoistraživačkim i razvojnim institutima u zemlji i inostranstvu.