Спорт и физичко васпитање (МАС)

Структура студијског програма

Предвиђено је да се настава изводи кроз предавања, аудиторне, лабораторијске вежбе и консултације, и тако се омогући испуњавање предиспитних обавеза и припреми за полагање завршних испита из изабраних предмета.

Сви предмети на овом Студијском програму јесу једносеместрални, квантификовани са по 7 и 8 ЕСПБ. Од укупно 6 предмета (укључујући преддипломску праксу и дипломски рад) 2 предмета јесу обавезна, док су 3 изборна, од којих се бирају 2.

Сврха студијског програма

Сврха студиског програма јесу:

 * оспособљава студенте да самостално прате, стичу, развијају и примењују савремена научна и стручна достигнућа,
 * пружа могућност свршеним студентима, да се, након завршетка дипломских академских студија, упишу на докторске академске студије,
 * омогући стицање теоријских и практичних знања потребних на тржишту радне снаге у области спорта и физичког васпитања,
 * унапређивање квалификационе структуре становништва у региону Новог Пазара и Републици Србији.

Информације

Трајање студија: 1 година (2 семестра)
60 ЕСПБ

Академски назив:
Мастер професор физичког васпитања и спорта 

Број места: –

Школарина за самофинансирајуће студенте:   –   рс

 Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Број места на студијском програму - Спорт и физичко васпитање

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

МАС Спорт и физичко васпитање

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма су да студенти:

 * стекну теоријска, општа и специфична, програмско-методичка и методолошка знања из области физичке културе и спорта,
 * буду оспособљени да по завршетку студија своја знања могу успешно да имплементирају у спортским,  спортско-рекреативним, образовним и другим институцијама и организацијама,
 * оспособе да у свом раду примењују савремена научна сазнања, као и да учествују и сарађују у генерисању нових научних сазнања и моделовању и евалуацији нових програма.
 * остваре потребне услове за наставак усавршавања на докторским студијама.

Компетенције дипломираних студената

Овај Студијски програм оспособљава кадрове за следећа основна занимања:

 * педагошки рад у систему школског физичког васпитања у свим делатностима и нивоима образовног система, од предшколских установа до Уневерзитета, полицијских и војних школа.