Спорт и физичко васпитање

Структура студијског програма

       

Студијски програм Спорт и физичког васпитања усаглашен је са стандардима за основне академске студије Закона о високом образовању Републике Србије и одговарајућим акредитованим европским програмима. Основне академске студије трају 4 године (8 семестара) и вредноване су са 240 ЕСПБ.

 

Сврха студијског програма

 

Студијски програм треба да оспособљава кадрове за развијање и примену савремених модела програма спорта и физичког васпитања. Такође он нуди могућности избора занимања и запослења у јавним и приватним организацијама и институцијама, које делују у подручју спорта, рекреације, туризма, превенције и унапређења здравља, образовања, оспособљавање студената да самостално прате, стичу, развијају и примењују савремена научна и стручна достигнућа. Исходима студија треба да се обезбеди стицање знања потребних на тржишту радне снаге у области спорта и физичког васпитања.

 

 

Информације

Шеф студијског програма:
Доц. др Изет Кахровић
ikahrovic@np.ac.rs

Трајање студија: 4 године (8 семестара)
240 ЕСПБ

Академски назив:
Дипломирани професор физичког васпитања и спорта

Број места: —

Школарина за самофинансирајуће студенте: ——- рсд

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија 2018/2019.

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија – стари програм

Број места на студијском програму - Спорт и физичко васпитање

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Спорт и физичко васпитање

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Спорт и физичко васпитање јесте да студенти стекну теоријска, општа и специфична, програмско-методичка и методолошка знања из области физичке културе и спорта, да се оспособе да своја знања могу по завршетку студија успешно да имплементирају у спортским, спортско-рекреативним, образовним, здравствено-превентивним, туристичким, бањским и другим институцијама и организацијама, да стекну такав обим и квалитет знања и овладају способностима да стечена знања могу систематски да надограђују, користећи савремену литературу и курсеве специјализоване намене, као и друге облике усавршавања.

 

 

 

Компетенције дипломираних студената

Студијски програм оспособлјава специфичне профиле кадрова за следећа основна занимања као што је педагошки рад у систему школског физичког васпитања у свим делатностима и нивоима образовног система, од предшколских установа, до Универзитета, полицијских и војних школа. Студенти се оспособлјавају за познавање и разумевање струке, примену стечених знања, ефикасно решавање проблема у пракси.