Pravo NASTAVNI MATERIJAL

Ispitna pitanja

 
* Ispitna pitanja iz predmeta Uvod u pravo, 2019
* Ispitna pitanja iz predmeta Krivično pravo, 2019
* Ispitna pitanja iz predmeta Krivično procesno pravo, 2019
*Ispitna pitanja iz predmeta Kriminalistika, 2019
*Ispitna pitanja iz predmeta Pravo izvršenja krivičnih sankcija, 2019/2020
*Ispitna pitanja iz predmeta Porodično pravo, 2018
* Ispitna pitanja iz predmeta Trgovinsko pravo, 2018
* Literatura i ispitna pitanja iz predmeta Obligaciono pravo, 2018
* Ispitna pitanja iz predmeta Uvod u građansko pravo i stvarno pravo, 2018
* Ispitna pitanja iz predmeta Nasledno pravo, 2018
* Ispitna pitanja iz predmeta Ekološko pravo, 2018

* Ispitna pitanja iz predmeta Međunarodno trgovinsko pravo
* Ispitna pitanja iz predmeta Savremene demokratije
* Ispitna pitanja iz predmeta Metodologija NIR-a na master studijama
* Ispitna pitanja iz predmeta Pravna istorija
* Ispitna pitanja iz predmeta Rimsko pravo
* Ispitna pitanja iz predmeta Ekološko pravo, 2015/16
* Ispitna pitanja iz predmeta Radno pravo, 2015/16
* Ispitna pitanja iz predmeta Građansko procesno pravo
* Ispitna pitanja iz Službeničkog prava, 2015/16
* Ispitna pitanja iz predmeta Međunarodno javno pravo
* Ispitna pitanja iz Socijalnog prava, 2014/15
* Ispitna pitanja iz Međunarodnog privatnog prava, 2014/15
* Prekršajno pravo – autorizovana predavanja
* Ispitna pitanja iz Uvoda u pravo 2014/15
* Zakon o obligacionim odnosima – opšti deo
* Krivično procesno pravo – nova ispitna pitanja
* Zakon o prekršajima
* Ispitna pitanja iz predmeta Evropsko radno pravo (2013)
Ispitna pitanja iz predmeta Ustavna istorija Srbije

Ispitna pitanja iz Međunarodnog javnog prava

Ispitna pitanja za III kolokvijum iz predmeta Kriminologija
Ispitna pitanja iz predmeta Kriminologija
Ispitna pitanja iz predmeta Arbitražno pravo
Ispitna pitanja iz predmeta Trgovinsko pravo
Ispitna pitanja iz predmeta Kriminalistika
Ispitna pitanja iz predmeta Lokalna samouprava
Ispitna pitanja iz predmeta Međunarodno privatno pravo
Ispitna pitanja iz predmeta Međunarodno humanitarno pravo
Ispitna pitanja iz predmeta Pravo intelektualne svojine
Literatura za predmet Pravna isorija
Građanski zakonik za kraljevinu Srbiju
Komentar zakona o parničnim postupku sa sudskom praksom
Porodicni zakon
Radna verzija Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima
Zakon o obligacionim odnosima
Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa
Zakon o parničnom postupku
Krivični zakonik

Ispitna pitanja iz Međunarodnog krivičnog prava

Ispitna pitanja za II kolokvijum iz predmeta Kriminologija

Ispitna pitanja za I kolokvijum iz predmeta Kriminologija

Ispitna pitanja za kolokvijum iz Međunarodnog privatnog prava

Ispitna pitanja iz Krivičnog prava – opšti deo