Економија

Структура студијског програма

 Студијски програм основних академских студија ЕКОНОМИЈА траје четири године (осам семестара), има укупно 240 ЕСПБ бодова, припада пољу друштвено-хуманистичких наука и даје стручни назив дипломирани економиста – дипл. екон. На првој години студија изучава се 8 обавезних наставних предмета. На другој години такође се изучава 8 наставних предмета, од којих су 2 изборна од 4 понуђена. На трећој години изучава се 8 наставних предмета, од којих је 6 обавезних, а 2 наставна предмета студент бира од 4 понуђена. На четвртој години студија изучава се 8 наставних предмета, од којих је 5 обавезних, а 3 се бира од 5 понуђених. Предмети су распоређени равномерно по семестрима.

 

 

Сврха студијског програма

 

Студијски програм Економија оспособљава студенте за широк спектар занимања из опште економије, пословног управљања и квантитативних дисциплина, нудећи им најсавременија теоријска сазнања и практичне вештине. Реч је о свестраном студијском програму економије и менаџмента, који посебно наглашава вишедимензионални приступ академском студирању. Акценат је на комбиновању и усклађивању макро и микро приступа, комбиновању и усклађивању компаративног, међународног, националног, секторског, гранског и пословног приступа изучавању савремених економских и пословних предмета. Поред креирања и стварања компетентних и тражених образовних профила на тржишту рада, који би се брзо запошљавали, сврха овог програма јесте и оспособљавање студената за наставак студија на мастер и докторским студијама из области опште економије, пословног управљања и квантитативних дисциплина.

 

Информације

Шеф студијског програма:

Трајање студија: 4 године (8 семестара)
240 ЕСПБ

Академски назив:
Дипломирани економиста (Дипл. екон.)

Број места: —

Школарина за самофинансирајуце студенте: ——- рсд

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Број места на студијском програму - Економија

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Економија

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма јесте да студентима понуди базична знања, концепције, стратегије и вештине савременог истраживања, креирања, планирања, остваривања, праћења и контроле економских и пословних феномена. С друге стране, циљ програма јесте да студентима пружи неопходне компетенције за обављање економских и аналитичких послова у предузећима, профитним и непрофитним организацијама, као и у државним органима и институцијама, како у домаћим, тако и у међународним размерама. Програм нуди широко образовање и обучавање студената у аналитичким вештинама за ефикасно и одговорно доношење одлука, како на макро, тако и на микро нивоу. Овако конципиран студијски програм студентима пружа могућност избора различитих видова запослења, тражених занимања и изазовних каријера.

 

 

Компетенције дипломираних студената

Компетенције које студент стиче завршетком студијског програма основних академских студија односе се на: усвајање методолошких, квантитативних и квалитативних научних дисциплина које дају увид у реалне претпоставке привредног развоја и економско-теоријске анализе; овладавање вештинама које су неопходне за обављање високостручних, управљачких и аналитичких послова из широког подручја макроекономије, микроекономије и привредног развоја; разумевање природе и карактеристика банкарског пословања и могућност анализе и решавања финансијских проблема; могућност стручне комуникације са тржиштем и институцијама ЕУ, као и са непосредним привредним окружењем; коришћење литературе у складу с потребом ширења својих знања; комбиновање стечених теоријских и практичних знања и вештина, у циљу анализе и решавања конкретних економских проблема; разумевање односа у ширем контексту економских, еколошких и етичких питања.