Ekonomija

Struktura studijskog programa

 Studijski program osnovnih akademskih studija EKONOMIJA traje četiri godine (osam semestara), ima ukupno 240 ESPB bodova, pripada polju društveno-humanističkih nauka i daje stručni naziv diplomirani ekonomista – dipl. ekon. Na prvoj godini studija izučava se 8 obaveznih nastavnih predmeta. Na drugoj godini takođe se izučava 8 nastavnih predmeta, od kojih su 2 izborna od 4 ponuđena. Na trećoj godini izučava se 8 nastavnih predmeta, od kojih je 6 obaveznih, a 2 nastavna predmeta student bira od 4 ponuđena. Na četvrtoj godini studija izučava se 8 nastavnih predmeta, od kojih je 5 obaveznih, a 3 se bira od 5 ponuđenih. Predmeti su raspoređeni ravnomerno po semestrima.

 

 

Svrha studijskog programa

 

Studijski program Ekonomija osposobljava studente za širok spektar zanimanja iz opšte ekonomije, poslovnog upravljanja i kvantitativnih disciplina, nudeći im najsavremenija teorijska saznanja i praktične veštine. Reč je o svestranom studijskom programu ekonomije i menadžmenta, koji posebno naglašava višedimenzionalni pristup akademskom studiranju. Akcenat je na kombinovanju i usklađivanju makro i mikro pristupa, kombinovanju i usklađivanju komparativnog, međunarodnog, nacionalnog, sektorskog, granskog i poslovnog pristupa izučavanju savremenih ekonomskih i poslovnih predmeta. Pored kreiranja i stvaranja kompetentnih i traženih obrazovnih profila na tržištu rada, koji bi se brzo zapošljavali, svrha ovog programa jeste i osposobljavanje studenata za nastavak studija na master i doktorskim studijama iz oblasti opšte ekonomije, poslovnog upravljanja i kvantitativnih disciplina.

Informacije

Šef studijskog programa:
prof. dr Milica Vujičić
vujicicmilica@yahoo.com

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)
240 ESPB

Akademski naziv:
Diplomirani ekonomista (Dipl. ekon.)

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuce studente: ——- rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Ekonomija

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Ekonomija

Ciljevi studijskog programa

Cilj studijskog programa jeste da studentima ponudi bazična znanja, koncepcije, strategije i veštine savremenog istraživanja, kreiranja, planiranja, ostvarivanja, praćenja i kontrole ekonomskih i poslovnih fenomena. S druge strane, cilj programa jeste da studentima pruži neophodne kompetencije za obavljanje ekonomskih i analitičkih poslova u preduzećima, profitnim i neprofitnim organizacijama, kao i u državnim organima i institucijama, kako u domaćim, tako i u međunarodnim razmerama. Program nudi široko obrazovanje i obučavanje studenata u analitičkim veštinama za efikasno i odgovorno donošenje odluka, kako na makro, tako i na mikro nivou. Ovako koncipiran studijski program studentima pruža mogućnost izbora različitih vidova zaposlenja, traženih zanimanja i izazovnih karijera.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Kompetencije koje student stiče završetkom studijskog programa osnovnih akademskih studija odnose se na: usvajanje metodoloških, kvantitativnih i kvalitativnih naučnih disciplina koje daju uvid u realne pretpostavke privrednog razvoja i ekonomsko-teorijske analize; ovladavanje veštinama koje su neophodne za obavljanje visokostručnih, upravljačkih i analitičkih poslova iz širokog područja makroekonomije, mikroekonomije i privrednog razvoja; razumevanje prirode i karakteristika bankarskog poslovanja i mogućnost analize i rešavanja finansijskih problema; mogućnost stručne komunikacije sa tržištem i institucijama EU, kao i sa neposrednim privrednim okruženjem; korišćenje literature u skladu s potrebom širenja svojih znanja; kombinovanje stečenih teorijskih i praktičnih znanja i veština, u cilju analize i rešavanja konkretnih ekonomskih problema; razumevanje odnosa u širem kontekstu ekonomskih, ekoloških i etičkih pitanja.