Izgradnja kapaciteta za razvoj javnog sektora (MAS)

Struktura studijskog programa

Studijski program master akademskih studija Izgradnja kapaciteta za razvoj javnog sektora, traje jednu godinu (2 semestra), ima ukupno 60 ESPB i pripada polju društveno-humanističkih nauka, oblast ekonomske nauke.

Studijskim programom master akademskih studija Izgradnja kapaciteta za razvoj javnog sektora propisuju se obavezni i izborni predmeti programa. Student je dužan da položi sve obavezne i onaj broj izbornih predmeta koji je propisan studijskim programom. Završni master rad ulazi u ukupan broj bodova potrebnih za završetak master akademskih studija, kao i pristupni rad i stručna praksa.

Svrha studijskog programa

 

Svrha studijskog programa master akademskih studija Izgradnja kapaciteta za razvoj javnog sektora jeste pružanje potrebnih teorijskih, metodoloških i stručnih znanja, koja su neophodna studentima za potrebe izgradnje kapaciteta za razvoj javnog sektora, a koja se odnose na razumevanje uloge organizacije, pravne regulacije, finansiranja, položaja i upravljanja u javnom sektoru. S obzirom na to da se pod javnim sektorom podrazumevaju kompleksni organizacioni sistemi, kao što su javna preduzeća, ustanove, organizacije civilnog društva i svi oblici državne i nedržavne uprave, izučavanje problematike organizacije, finansiranja, menadžmenta, marketinga, pravnih regulacija, specifičnih metodologija strukture javnog sektora, izvora finansiranja, komunikacije i informacije, kao i IT tehnologija u ovom sektoru treba da omogući studentima da steknu dovoljno znanja za rešavanje velikog broja kompleksnih problema u ovom sektoru.

Svrha studijskog programa je da, na osnovu produbljenih i unapređenih metodoloških, teorijskih i aplikativnih saznanja, studenti budu osposobljeni za obavljanje najsloženijih analitičkih i upravljačkih aktivnosti u organizacijama javne uprave, u složenim uslovima globalnih ekonomskih procesa i ubrzanog tehnološkog razvoja.

Svrha studijskog programa je da studentima pruži kvalitetna fundamentalna, teorijsko-metodološka, naučno-stručna i stručno aplikativna znanja za njihovo dalje naučno usavršavanje.

Informacije

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra)
60 ESPB

Akademski naziv:
Master ekonomista (Mast. ekon.)

Broj mesta: –

Školarina za samofinansirajuce studente:   –   rs

 Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Izgradnja kapaciteta za razvoj javnog sektora (MAS)

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
MAS Izgradnja kapaciteta za razvoj javnog sektora

Ciljevi studijskog programa jesu:

Studijski program master akademskih studija Izgradnja kapaciteta za razvoj javnog sektora omogućava studentima sticanje širih znanja i veština u oblasti izgradnje kapaciteta za upravljanje javnim sektorom. Definisani su sledeći opšti ciljevi programa:

 * Usavršavanje znanja i sticanje novih, za rešavanje konkretnih problema javnog sektora;
 * Razvoj metodologije naučnog istraživanja u oblasti javnog sektora, u cilju postizanja održivosti;
 * Postizanje ravnoteže između obima opšteobrazovnih, metodoloških i stručnih predmeta;
 * Uravnotežen odnos između opterećenja kroz različite vidove nastave i učenja: predavanja, vežbi, seminarskih radova, konsultacija i individualnog rada studenta;
 * Podsticanje sistematskog učešća studenta kroz timski i individualni rad i prezentaciju rezultata učenja;
 * Osposobljavljavanje studenata da rešavaju probleme javnog sektora i da razvijaju nove modele njegove organizacije i upravljanja.

Kompetencije diplomiranih studenata

Studenti koji završe osnovne akademske studije usmerenja Izgradnja kapaciteta za razvoj javnog sektora moraju posedovati opšte kompetencije gde se mogu navesti: instrumentalne kompetencije: sposobnost analize i sinteze, planiranja i organizovanja, sposobnost rešavanja problema javnog sektora, veštinu upravljanja informacijama; interpersonalne kompetencije: timski rad, sposobnost komunikacije; sistemske kompetencije: sposobnost primene znanja u praksi, sposobnost prilagođavanja novim situacijama, sposobnost nezavisnog rada, sposobnost upravljanja projektima u javnoj upravi i sl.

Studenti će posedovati i predmetno-specifične, stručne kompetencije, odnosno veštine i znanja koje student završetkom studija može posedovati kao obrazovnu osnovu za primenu u oblasti javnog sektora. Ishodi učenja se identifikuju kroz sledeće elemente:

 * Sticanje znanja koja se odnose na javnu upravu, njen položaj u sistemu podele vlasti, osnovne teorijske koncepte uprave i njihov uticaj na savremeno pozitivno-pravno određenje javne uprave,

 * Osposobljenost studenata za primenu stručnih znanja, savremenih metoda i tehnika u procesima planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole različitih poslova, poduhvata i organizacionih sistema u oblasti javnog sektora,

 * Povećanje nivoa svesti o značaju primene informaciono komunikacionih tehnologija u upravi i upravljanju, kao i proširivanje saznanja o e-upravi evropskih zemalja i uticaju na reforme principa rada,

* Osposobljavanje studenata za: razumevanje finansijskog okruženja relevantnog za organizacije javne uprave; razumevanje institucionalnog i pravnog okvira finansijskog upravljanja u javnoj upravi i sl.

 * Osposobljenost studenata za praktičnu primenu stručnih znanja za upravljanje vremenom, troškovima, resursima, kvalitetom, rizikom, finansijama (budžetom), ugovorima i komunikacijama u planiranju, realizaciji, praćenju i evaluaciji projekata,

 * Osposobljenost studenata za praktičnu primenu stručnih znanja prilikom primene zakonske regulative i savremenih metoda antikorupcijskog delovanja,

 * Upoznavanje studenata sa ulogom i principima primene marketinga u organizacijama javnog sektora i obučiti ih za planiranje, realizaciju i kontrolu aktivnosti marketinga iz perspektive kreiranja vrednosti, putem ispunjenja potreba građana.