Енглески језик и књижевност

Сврха студијског програма

Сврха овог студијског програма јесте да обезбеди стицање научних и стручних знања и вештина према потребама друштва и пројектованом друштвеном развоју, у складу са највишим европским академским стандардима. Овај студијски програм, у којем су обједињене делатности високог образовања и научноистраживачка делатност, као компоненте јединственог процеса високог образовања има сврху да оспособи студента за препознатљиве, друштвено оправдане и корисне професије и занимања које су од опште и фундаменталне важности за друштвени развој.

Специфична сврха студијског програма јесте и да образује студенте који ће наставити студије на дипломским академским студијама и на докторским студијама из области енглеског језика и књижевности, пружање базичних знања и вештина везаних за енглески језик, лингвистику, лингвистичке дисциплине, методику наставе енглеског језика, као и за англофоне књижевности и културе, књижевну теорију. На овом нивоу студија нагласак је стављен и на само усвајање и учење енглеског језика до највшег нивоа Ц2 заједничког европског оквира за живе језике.

Циљеви студијског програма

 

По завршетку студијског програма студент треба да влада академским знањима и вештинама које укључују:

 * знање енглеског језика као страног на највишем нивоу – Ц2, дефинисаног у документу Савета Европе под називом Заједнички европски оквир за живе језике.
 * знања науке о језику, науке о књижевности и културе англофоних земаља
 * знање о превођењу и саму вештину предођења
 * знање о настави језика и вештину наставе енглеског језика као страног језика
 * педагошка и психолошка знања

Информације

Шеф студијског програма:
доц. др Виолета Јањатовић
vvesic@np.ac.rs

Трајање студија: 4 године (8 семестара)
240 ЕСПБ

Академски назив:
Дипломирани филолог – англиста (Дипл. филол.англ.)

Број места: —

Школарина за самофинансирајуце студенте: ——– рсд

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Број места на студијском програму - Енглески језик и књижевност

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Енглески језик и књижевност

Компетенције дипломираних студената

На теоријском плану очекује се да је упознат са основама граматике, фонетике енглеског језика и да је у стању да правилно користи све граматичке и фонолошке структуре.

У оквирима науке о језику, очекује се да је студент стекао детаљне увиде у развој лингвистике као науке и у њене поједине области које се детаљније обрађују у оквиру предмета и курсева предвиђеним наставним планом и програмом. Студент је такође оспособљен да самостално користи релевантну литературу из наведених области, као и да постигнуто знање излаже и брани на енглеском језику у писаној и у говорној форми.

У оквирима методике наставе енглеског као страног језика, очекује се да је студент стекао детаљан увид у сложене процесе интелигенције, мишљења и учења, когнитивног развоја, у педагошку психологију, педагошке принципе и наставне методе. У оквирима науке о књижевности очекује се да је студент стекао детаљан увид у историју и теорију књижевности на енглеском говорном подручју, у њене жанровске и тематске оквире, да је стекао увид у књижевну традицију енглеског говорног подручја (британску и америчку), као и у новије токове и тенденције књижевног стварања на енглеском језику. Такође се очекује да је студент оспособљен да самостално користи релевантну литературу из области књижевних наука, као и да постигнуто теоријско знање и познавање књижевних дела из англофоне културе исказује на енглеском језику у писаној и говорној форми.

У оквиру проучавања историје и културе англофоних земаља, очекује се да је студент стекао основна сазнања о историјском развоју, институцијама система и културним специфичностима Велике Британије и Сједињених Америчких Држава.