Српски језик и књижевност (МАС)

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма јесте образовање и усавршавање научног подмлатка за област србистике и науке о књижевности, као и њихово оспособљавање за даљи научноистраживачки рад и усавршавање. Имајући у виду значај националне филологије и њену инкорпорираност у све сфере живота и рада, стручњаци ових профила имају друштвено оправдане и корисне компетенције. Дипломске академске студије српске књижевности осмишљене су тако да на целовит и продубљен начин оспособљавају студенте за просветну делатност, за рад у научним институтима, институцијама културе и у медијима.

Сврха овог Студијског програма јесте образовање студената из области филологије, на нивоу дипломских академских студија, које омогућују:

 * оспособљавање за рад у основним и средњим школама,
 * оспособљавање за рад у специјализованим филолошким гимназијама,
 * припрема за даље образовање, припрема за даље образовање у области просвете, или за научноистраживачки рад,
 * оспособљавање за рад на универзитету.

Познавање теоријских знања студенту омогућава самостални рад, способност препознавања и решавања проблема, као и даље професионално усавршавање.

 

 

 

 

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма јесу:

 * упућивање студената у основне теоријске, методолошке и апликативне димензије истраживања у области филологије;
 * упућивање студената у проширено дијахронијско сагледавање историјских токова српске културе са становишта модерних теоријско-методолошких и културолошких приступа;
 * стицање способности за примену стечених знања у решавању практичних проблема;
 * развијање критичког и самокритичког мишљења и приступа у решавању актуелних проблема у оквиру филолошких научних дисциплина.

Информације

Трајање студија: 1 година (2 семестра)
60 ЕСПБ

Академски назив:
Мастер филолог (Маст. филол.)

Број места: —

Школарина за самофинансирајуце студенте:   –   рс

 Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Број места на студијском програму Српска књижевност и језик (МАС)

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

МАС Српски језик и књижевност

Компетенције дипломираних студената

Компетенције које студент стиче завршетком овог програма односе се на:

 * праћење и разумевање савремених кретања у области филологије на микро, макро и глобалном нивоу;
професионалну и научну комуникацију, односно способност самоевалуације и критичког промишљања властитих и туђих резултата;
 * праћење достигнућа у области филологије како у науци, тако и у пракси, као и њихову примену, односно познавање најзначајнијих праваца књижевне критике и теорије у Европи и САД у другој половини XX и с почетка XXИ века;
 * увид и разумевање у особености књижевности на оријенталним језицима и књижевног стваралаштва у Санџаку.