Psihologija (MAS)

Struktura studijskog programa

Tokom prvog semestra studenti pohađaju i polažu ukupno četiri kursa od kojih je jedan obavezan, kojim student produbljuje svoja akademska znanja iz metodologije psiholoških istraživanja, a od 10 ponuđenih predmeta, 3 su izborna. Za samostalno istraživanje i izradu diplomskog master rada, kao i za odbranu diplomskog master rada, student ostvaruje po 15 ESPB poena.

 

 

Ciljevi studijskog programa

 * Metodološka edukacija za samostalno koncipiranje i sprovođenje psiholoških istraživanja; planiranje, sprovođenje i evaluaciju projekata i programa;

 * Sticanje znanja iz određenog područja primenjene psihologije, kao i stručnih znanja i veština potrebnih za rad u praksi;

 * Osposobljavanje za profesionalno komuniciranje sa klijentima, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova;

 * Pripremljenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja;

Ključni ciljevi diplomskih studija psihologije jesu da studente osposobe za:

 * primenu psiholoških metoda i tehnika u svrhu rešavanja različitih profesionalnih problema,
 * razvijanje i održavanje ličnih i profesionalnih etičkih standarda prakse,
 * samostalno i kontinuirano sticanje znanja potrebnih za kompetentno obavljanje prakse u različitim profesionalnim kontekstima,
 * samostalno uočavanje teorijskih i profesionalno relevantnih problema i koncipiranje i sprovođenje istraživanja u vezi definisanih problema.

 

Informacije

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra)
60 ESPB

Akademski naziv:
Master psiholog (Mast. psihol.)

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuce studente:   –   rs

 Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Psihologija (MAS)

Studjiski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
MAS Psihologija

Svrha studijskog programa jeste:

Studijski program treba prevashodno da osposobljava kadrove za razvijanje i primenu savremenih modela programa u psihologiji kao i da:

 * pruži mogućnost izbora zanimanja i zaposlenja u javnim i privatnim organizacijama i institucijama koje deluju u području obrazovanja, poslovne psihologije i zdravstva,
 * osposobi studente da samostalno prate, stiču, razvijaju i primenjuju savremena naučna i stručna dostignuća,
 * pruži mogućnosti svršenim studentima, da se, nakon završetka diplomskih akademskih studija, upišu na doktorske akademske studije.
 * zadovolje potrebe privrede, javnih preduzeća, zdravstva i obrazovanja, za stručnjacima u oblasti psihologije, unapređivanje nivoa i raznovrsnosti ponude visokoškolskog obrazovanja u Republici Srbiji.

 

 

 

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Master psiholog je osposobljen da:

 * planira, dizajnira i sprovodi istraživanja u različitim oblastima primenjene psihologije,

 * pokazuje senzibilitet za etičke dileme i pronalazi rešenja u skladu sa opštim moralnim principima i etičkim kodeksom struke,

 * primenjuje saznanja iz psihologije za planiranje i sprovođenje psiholoških intervencija u različitim oblastima primenjene psihologije,

 * razume i primenjuje principe konstrukcije, administracije, obrade, interpretacije i evaluacije psiholoških mernih instrumenata.