Психологија (МАС)

Структура студијског програма

Током првог семестра студенти похађају и полажу укупно четири курса од којих је један обавезан, којим студент продубљује своја академска знања из методологије психолошких истраживања, а од 10 понуђених предмета, 3 су изборна. За самостално истраживање и израду дипломског мастер рада, као и за одбрану дипломског мастер рада, студент остварује по 15 ЕСПБ поена.

 

 

 

Циљеви студијског програма

 * Методолошка едукација за самостално конципирање и спровођење психолошких истраживања; планирање, спровођење и евалуацију пројеката и програма;

 * Стицање знања из одређеног подручја примењене психологије, као и стручних знања и вештина потребних за рад у пракси;

 * Оспособљавање за професионално комуницирање са клијентима, као и са члановима интердисциплинарних тимова;

 * Припремљеност за наставак научног и стручног усавршавања;

Кључни циљеви дипломских студија психологије јесу да студенте оспособе за:

 * примену психолошких метода и техника у сврху решавања различитих професионалних проблема,
 * развијање и одржавање личних и професионалних етичких стандарда праксе,
 * самостално и континуирано стицање знања потребних за компетентно обављање праксе у различитим професионалним контекстима,
 * самостално уочавање теоријских и професионално релевантних проблема и конципирање и спровођење истраживања у вези дефинисаних проблема.

 

Информације

Трајање студија: 1 година (2 семестра)
60 ЕСПБ

Академски назив:
Мастер психолог (Маст. психол.)

Број места: —

Школарина за самофинансирајуце студенте:   –   рс

 Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

 

Број места на студијском програму - Психологија (МАС)

Студјиски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

МАС Психологија

Сврха студијског програма јесте:

Студијски програм треба превасходно да оспособљава кадрове за развијање и примену савремених модела програма у психологији као и да:

 * пружи могућност избора занимања и запослења у јавним и приватним организацијама и институцијама које делују у подручју образовања, пословне психологије и здравства,
 * оспособи студенте да самостално прате, стичу, развијају и примењују савремена научна и стручна достигнућа,
 * пружи могућности свршеним студентима, да се, након завршетка дипломских академских студија, упишу на докторске академске студије.
 * задовоље потребе привреде, јавних предузећа, здравства и образовања, за стручњацима у области психологије, унапређивање нивоа и разноврсности понуде високошколског образовања у Републици Србији.

 

 

Компетенције дипломираних студената

Мастер психолог је оспособљен да:

 * планира, дизајнира и спроводи истраживања у различитим областима примењене психологије,

 * показује сензибилитет за етичке дилеме и проналази решења у складу са општим моралним принципима и етичким кодексом струке,

 * примењује сазнања из психологије за планирање и спровођење психолошких интервенција у различитим областима примењене психологије,

 * разуме и примењује принципе конструкције, администрације, обраде, интерпретације и евалуације психолошких мерних инструмената.