Психологија

Структура студијског програма

Студијски програм основних академских студија Психологија припада пољу друштвено-хуманистичких наука, траје четири године (осам семестара) и има укупно 240 ЕСПБ бодова (60 по студијској години, 30 по семестру). Бодовна вредност сваког предмета исказана је у распореду предмета по семестрима и годинама студија, као и у спецификацијама предмета. Усклађен је са принципима Болоњске декларације Европских Универзитета и оквирима студијских програма Психологије у Европској заједници. Студент који заврши овај студијски програм стиче звање дипломираног психолога.

 

 

 

Сврха студијског програма

 

Сврха студијског програма основних академских студија Психологија јесте да обезбеди стицање научних и стручних знања и вештина према потребама друштва и пројектованом друштвеном развоју, у складу са највишим стандардима.

 

Информације

Шеф студијског програма:
др Милена Белић
mbelic@np.ac.rs

Трајање студија: 4 године (8 семестара)
240 ЕСПБ

Академски назив:
Дипломирани психолог  (Дипл. психол.)

Број места: —

Школарина за самофинансирајуце студенте: —– рсд

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија – стари програм

 

Број места на студијском програму - Психологија

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Психологија

Циљеви студијског програма

Упознавање студената са предметом, основним методама и развојем психологије као науке и струке; Оспособљавање студената за критичко анализирање стручне литературе и самостално компарирање теоријских модела; Развијање еклектичног приступа проблемима, као и разумевање односа психологије и других сродних дисциплина; Овладавање основним психолошким појмовима и водећим теоријским системима; Оспособљавање студената за дизајнирање основних методолошких нацрта истраживања и самосталну примену статистичких метода у области друштвено-хуманистичких наука и сродним дисциплинама; Упознавање студента са основним принципима когнитивног функционисања човека, процесима опажања, учења, памћења и мишљења; Упознавање студента са основним принципима психичког развоја човека и специфичним карактеристикама појединих развојних периода; Увођење студента у различите правце развоја и примене психологије у циљу његовог опредељења за одређени ужи професионални профил; Усвајање ставова, вредности и понашања у складу са хуманистичким опредељењем психолошке науке и струке, развијање и разумевање етичких стандарда и норми, као и њихова практична примена у раду.

Компетенције дипломираних студената

Професионалност, показује свест, осетљивост и вештине у раду са различитим појединцима и заједницама различитог културног, етничког и другог порекла; примењује етичке стандарде и концепте, познаје законски оквир професионалног рада психолога са појединцима, групама и организацијама; примењује приступ рефлексивне праксе, самоевалуације и унапређења својих компетенција, уз адекватну бригу о себи; социјална и комуникацијска компетенција; научна компетенција; компетенције за практичну примену психолошких знања; компетенције за образовни рад; системске компетенције.