Vaspitač u predškolskim ustanovama

Struktura studijskog programa

Studijski program za obrazovanje vaspitača realizuje se u toku četiri akademske godine kroz koje student ostvaruje 240 ESPB. Student završava studije izradom i odbranom završnog rada kada stiče stručni naziv diplomirani vaspitač. Studijski program se obavlja sa ciljem da se obezbedi akademsko obrazovanje vaspitača i njihovo osposobljavanje za rad sa decom predškolskog uzrasta, koja borave u odgovarajućim ustanovama.

 

 

Svrha studijskog programa

 

Osnovna svrha ovog Programa jeste obezbediti odgovarajuću pripremu studenata za buduće zanimanje. Edukacija studenata, kroz sticanje profesionalnih i stručnih kompetencija, kroz različite programske sadržaje tokom studija, omogućiće svakom budućem vaspitaču da dete predškolskog uzrasta aktivno uključi u nastavni proces, a takođe i da prilagođava uslove boravka dece prema njihovim potrebama, mogućnostima i interesovanjima, kako bi im razvio svest za grupno i kolektivno u predškolskoj ustanovi.

Informacije

Šef studijskog programa:
dr Fahrudin Mavrić
mavface@yahoo.com

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)
240 ESPB

Akademski naziv:
Diplomirani vaspitač

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuće studente: —– rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija – stari program

Broj mesta na studijskom programu Vaspitač u predškolskim ustanovama

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
 Vaspitač u predškolskim ustanovama

Kompetencije diplomiranih studenata

Svršeni studenti biće kompetentni da primene svoja znanja u vaspitno-obrazovnom radu sa decom predškolskog uzrasta i da koriste odgovarajuću stručnu literaturu. Posvećuje se pažnja onim predmetima koji podrazumevaju praktičnu pripremu studenata za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada, gde se u prvi plan stavlja potreba za drugačijim pristupom vežbanjima. Ovo se posebno odnosi na različite metodike na osnovu kojih će svršeni studenti steći višestruke kompetencije, ne samo stručne, nego i interpersonalne i personalne. Pažnja se posvećuje i predmetima koji daju prostora za različite metodičke apekte, a to će dati pre svega društvene nauke, umetnost, fizički razvoj dece, a zatim i prirodne nauke. Rano i predškolsko vaspitanje, koje dovodi do njegove rekonceptualizacije u mnogim dimenzijama – od utemeljenja u humanističko-razvojnoj koncepciji, kojoj je središte dete i njegovo samoodređenje, pluralizam pedagoških ideja i koncepcija – do otvorenosti prema roditeljima i lokalnoj sredini. To se odnosi i na uvođenje koncepcijskih i organizacionih promena, u cilju poboljšanja kvaliteta stručno-pedagoške prakse i doprinosa razvoju profesionalnih kompetencija u kontekstu individualnog obrazovanja vaspitača.