Vaspitač u predškolskim ustanovama

Struktura studijskog programa

Studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama je koncipiran kao program formalnog obrazovanja vaspitača dece predškolskog uzrasta na 1. stepenu akademskih studija, u trajanju od četiri školske godine, kroz 8. semestara (240 ESPB). Student završava studije izradom i odbranom završnog rada i stiče zvanje Diplomirani vaspitač. Ovaj studijski program koncipiran je tako da udovolјava zahtevima razvoja savremenog obrazovanja, a to znači da se vodilo računa o tome da bude u skladu s bolonjskim procesom, a time je i kompatibilan s istorodnim studijskim programima evropskog obrazovanog prostora. Svi predmeti su jednosemestralni. Student bira u svakom semestru, od ponuđenih predmeta datog područja, jedan izborni predmet. Programi obaveznih i izbornih predmeta oblikovani su na osnovu savremenih naučnih i stručnih saznanja, Pravilnika o osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja – Godine uzleta i Pravilnika o standardima kompetencija za profesiju vaspitača i njihovog profesionalnog razvoja, radi sticanja kompetencija za razvoj ravnomernog, punog razvoja svih aspekata ličnosti i individualnih sposobnosti dece, u cilјu njihove dobrobiti. Studijski program afirmiše aktivnu participaciju studenata, kroz smenu različitih oblika rada, interaktivnih metoda i tehnika, podstiče samostalnost, kreativnost i kritički odnos studenata prema nastavi visokoškolske ustanove i predškolskoj praksi. Sadržaji pedagoške (metodičke) prakse su orijentisani na realnu pedagošku praksu, uz posebne zadatke iz programa predmeta izučavanih u toku semestra.

 

 

Svrha studijskog programa

 

  Osnovna svrha programa Vaspitač u predškolskim ustanovama je da se, shodno potrebama društva obezbedi odgovarajuća priprema studenata za složenu i odgovornu profesiju Vaspitač u predškolskim ustanovama. Naime, svrha ovog studijskog programa je osposoblјavanje budućih vaspitača za rad u predškolskim ustanovama i omogućavanje budućim vaspitačima sticanje profesionalnih znanja i stručnih veština neophodnih za kvalitetno i profesionalno obavlјanje profesionalnih zadataka, shodno aktivnostima koje predviđa katalog radnog mesta za vaspitača u predškolskim ustanovama. Svrha studijskog programa je da kroz predmetne sadržaje i pedagošku praksu kod studenata, budućih vaspitača, razvije kompetencije za holistički, humanistički i demokratski pristup detetu, uz poštovanje specifičnosti i prava deteta, a zarad njegovog maksimalnog razvoja i ostvarivanje dobrobiti kroz igru kao vodeću aktivnost.

Informacije

Šef studijskog programa:
dr Fahrudin Mavrić
mavface@yahoo.com

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)
240 ESPB

Akademski naziv:
Diplomirani vaspitač

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuće studente: —– rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija – stari program

Broj mesta na studijskom programu Vaspitač u predškolskim ustanovama

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
 Vaspitač u predškolskim ustanovama

Cilјevi studijskog programa

    Opšti cilј studijskog programa je akademsko obrazovanje budućih vaspitača i razvijanje njihovih kompetencija za holistički pristup u radu sa decom koja borave u predškolskim i specijalizovanim ustanovama. Opšti cilј se ostvaruje kroz specifične cilјeve, koji se odnose na proučavanje savremenih postulata predškolskog vaspitanja, a obuhvataju sazanja iz pedagoških, psiholoških, filozofskih, socioloških, didaktičko-metodičkih i drugih nauka čiji su sadržaji implementirani u definisane predmete studijskog programa. Pored osiguranja sticanja profesionalnih kompetencija budućih vaspitača, jedan od specifičnih cilјeva programa je i da doprinese razvijanju njihove svesti o potrebi kontinuiranog stručnog usavršavanja i celoživotnog učenja. Takođe, specifični cilјevi u obrazovanju vaspitača su usmereni na sticanje znanja i veština u vezi sa obezbeđivanjem uslova za učenje i razvoj dece predškolskog uzrasata u skladu sa njihovim potrebama, mogućnostima, interesovanjima i životnog konteksta, kao i u vezi sa negovanjem igre i specifičnih oblika učenja za podsticanja vlastitih aktivnosti deteta, kao načina sticanja saznanja o sebi i svetu koji ga okružuje i doprinosu dobrobiti deteta.

Kompetencije diplomiranih studenata

   Savladavanjem studijskog programa student stiče, u skladu sa svojim sposobnostima i interesovanjima, opšte sposobnosti: analize, sinteze, kritičkog promišlјanja, predviđanja, istraživanja i refleksije usvojenih znanja i razvijenih sposobnosti u vaspitno-obrazovnu praksu, uz pozitivnu komunikaciju i saradnju sa porodicom i lokalnom zajednicom. Student se osposoblјava za demokratski i kritičko refleksivni pristup praksi predškolskog vaspitanja i obrazovanja uz integrisanje znanja iz različitih oblasti i njihovu primenu, a realizuje/učestvuje i u ostalim delatnostima kao što su: ishrana, nega, preventivna-zdravstvena i socijalna zaštita dece predškolskog uzrasta. Studenti stiču kompetencije koje su izražene u dimenzijama znanja, umenja i vrednosti, shodno zahtevima izraženim u Pravilniku o osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja – Godine uzleta i Pravilniku o standardima kompetencija za profesiju vaspitača i njihovog profesionalnog razvoja.