Агрономија

Структура студијског програма

       

 

Студијски програм ОАС Агрономија траје три године (6 семестара), вреднује се са 180 ЕСПБ. Студент који заврши овај студијски програм стиче стручни назив инжњењер пољопривреде.

Курикулум студијског програма обухвата 30 предмета, 2 стручне праксе и 1 завршни рад. Настава је теоријска и практична из већине предмета. Стручна пракса је предвиђена у петом и шестом семестру, и обезбеђује укупно 4 ЕСПБ. Завршни рад је предвиђен као посебан предмет у шестом семестру студија и обезбеђује 4 ЕСПБ. Настава се реализује кроз предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, теренске вежбе, семинарске радове, као и кроз интерактивну наставу. У оквиру сваког предмета предвиђено је обавезно континуирано праћење стицања знања и вештина студента током семестра путем провере резултата на колоквијумима и тестовима знања, као и на завршном испиту на крају семестра.
• На првој години студија изучава се 10 обавезних наставних предмета
• На другој години студија изучава се 10 обавезних наставних предмета
• На трећој години студија изучава се 4 обавезна наставна предмета и 6 изборних наставних предмета које студент бира од 12 понуђених
– Студент од понуђених изборних предмета по својој жељи и склоностима бира изборне предмете

 

 

Сврха студијског програма

Основна сврха ОАС Агрономије јесте формирање високо образованих кадрова ради остваривања професионалних (образовних, стручних, истраживачких) активности у области агрономије и сагледана је са становишта значаја за тржиште рада и релевантности за даље школовање. Врста и режим су прилагођени потребама стратешког развоја агрономије као значајног обједињујућег дела пољопривредне производње и друштва у целини.
Основни правац свих активности је усмерен ка стицању функционалних знања и вештина студената, уз примену метода активног учења ради креирања критичког мишљења и примарно је усмерен ка активном и креативном учењу.
Програм студија пружа сва потребна знања и вештине која су неопходна за постизање краткорочних и дугорочних циљева из области агрономије у Србији, будући да су студенти одговарајућим методама наставе и учења квалификовани за креативни и иновативни рад и успешно коришћење њихових знања и вештина у пољопривредној производњи и прехрамбеној индустрији.
Породична пољопривредна газдинства и приватизоване пољопривредне компаније су привредна друштва која ће захтевати професионално квалификоване особе за управљање и руковођење пословним системима пољопривредне производње и прехрамбене индустрије.

 

 

 

 

 

Информације

Шеф студијског програма:
Др Ениса Селимовић
eselimovic@np.ac.rs

Трајање студија: 3 године (6 семестара)
180 ЕСПБ

Академски назив:
Инжењер пољопривреде

Број места: —

Школарина за самофинансирајуће студенте: —- рсд

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија – стари програм

 

Број места на студијском програму - Агрономија

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Агрономија

Циљеви студијског програма

Основни циљ студијског програма је преношење најновијих научних и стручних знања и вештина из области агрономије. Тај основни циљ се реализује усмеравањем студената ка стицању знања и вештина потребних за профитабилну и одрживу пољопривредну производњу, планским и одрживим искоришћавањем обновљивих природних ресурса уз заштиту околине, очувања ресурса руралних подручја и културног наслеђа.
Основна оријентација студијског програма је промовисање европске сарадње у осигурању квалитета, као и интегралних програма студирања и истраживања у пољопривреди/агрономији уз неопходну стручну праксу. У овом циклусу студија не обезбеђују се само теоријска знања, већ се стичу и извесна практична знања релевантна за тржиште рада.

 

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма студент стиче опште способности:
• Одређивањa, формулисањa, анализирањa и решавања проблема у пољопривреди
• Примене стеченог знања у пракси кao и ефикасност у појединачном и тимском раду и раду у мултидисциплинарном окружењу.
Стечено знање током основних академских студија студентима обезбеђује стручност, односно компетенције за рад у пољопривредним орагнизацијама, као што су пољопривредне корпорације и предузећа, задруге, фарме, предузетничким организацијама и сопственим газдинствима која се баве пољопривредном производњом; пољопривредним стручним службама; банкама и осигуравајућим друштвима, и институцијама средњешколског, високог струковног и академског образовања.