Biotehnologija (DAS)

Struktura studijskog programa

       

   Na ovom Studijskom programu ima 2 obavezna i 5 izbornih predmeta, koje studenti biraju sa dve liste. Na prvoj listi biraju 2 od 4 ponuđena predmeta. Na drugoj listi biraju 3 od 10 ponuđenih. Pored toga, kao jedan izborni predmet studenti mogu da odaberu bilo koji sa drugih studijskih doktorskih programa DUNP-a, a jedan sa bilo kojeg studijskog programa sa drugih akreditovanih fakulteta i univerziteta u zemlji i u inostranstvu.

 

 

Svrha studijskog programa

 

 Svrha doktorskog studijskog programa jeste da omogući naprednim studentima da nakon diplomskih akademskih studija usavrše znanja stečena ranije, i da ovladaju metodama i postupcima naučnoistraživačkog rada iz oblasti za koju se opredele, kroz izborne predmete i temu doktorske disertacije. Krajnji cilj jeste da se studenti osposobe za samostalan i kvalitetan istraživački rad.

 

 

Informacije

Doktorske akademske studije:

Trajanje studija: 3 godine (6 semestara)
180 ESPB

Akademski naziv:
Doktor nauka – Biotehničke nauke

Broj mesta:

Školarina za samofinansirajuće studente:                  rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Biotehnologija

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Biotehnologija (DAS)

Ciljevi studijskog programa

Cilj Studijskog programa jeste obrazovanje i osposobljavanje studenata za naučnoistraživački rad u naučnom polju tehničko-tehnološke nauke, oblast biotehničke nauke. Student treba da stekne široko znanje i sistematsko razumevanje užih naučnih oblasti hemije, bilogije i prehrambene tehnologije.

Student treba da nauči da pregledom savremene naučne literature sagleda nivo naučnog saznanja iz oblasti odabrane doktorske teme, njenu aktuelnost za istraživanje, kao i dalje pravce razvoja i istraživanja.

Student treba da nauči da izabere aktuelan naučni problem, da isplanira pravilan put za rešenje problema, odabere savremene metode, kontroliše eksperimente, sakupi rezultate, obradi rezultate istraživanja, kompetentno ih protumači, naučno i kritički ih analizira i izvodi pravile zaključke.

Po završetku ovog doktorskog studijskog programa obrazuju se stručnjaci sa produbljenim znanjima sposobni za naučnoistraživački rad i primenu naučnih dostignuća i novih tehnologija u naučnim poljima hemijskih nauka, bioloških i biotehničkih nauka.

Kompetencije diplomiranih studenata

 * Sposobnost samostalnog istraživanja teorijskih i praktičnih problema, u cilju dobijanja novih ili poboljšanih rešenja i njihove primene;

 * sposobnost za timski rad i profesionalnu komunikaciju, u cilju unapređenja nauke i struke;

 * sposobnost posedovanja kritičke analize i povezivanja znanja stečenih na ranijim nivoima obrazovanja, u cilju razvoja novih tehnologija;

 * da sopstvenim istraživanjima i rezultatima istraživanja dobijenih izradom doktorske disertacije daju lični doprinos proširenju granica znanja u užim naučnim oblastima biologije, hemije i prehrambene tehnologije.