МАС Хемија

Структура студијског програма

Студијски програм МАС Хемија траје једну годину (2 семестра) и носи укупно 60 ЕСПБ бодова. Након завршених студија стиче се стручни назив мастер хемичар.
На студијском програму МАС Хемија, поред два обавезна предмета и студијско-истраживачког рада, сви остали предмети су изборни. Студијски програм МАС Хемија се окончава израдом и одбраном завршног (мастер) рада који је резултат самосталног рада студента кроз који студент показује не само самосталност већ и креативност у примени стечених теоријских и практичних знања. Израда завршног (мастер) рада започиње већ у првом семестру, и траје све до краја другог семестра. Одбрана завршног (мастер) рада представља завршни испит за академско звање мастер хемичар.
Студијски програм омогућава студентима стицање ширих знања и вештина у области хемије. Студент је након завршетка МАС Хемијa оспособљен за самостално обављање професије која интегрише знања из разних области хемије у складу са потребама образовних делатности, као и научних делатности за рад у развојним, научно-истраживачким лабораторијама, акредитованим лабораторијама за контролу квалитета, заводима за мониторинг и заштиту животне средине итд. Ове студије пружају адекватну основу за наставак студија и проширење софистицираних знања у разним областима хемије.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма МАС Хемија је постизање одговарајућих компетенција и продубљених академских знања неопходних за компетентан рад у хемијским лабораторијама у свим гранама индустрије, у развојним, контролним, услужним, истраживачким лабораторијама, као и у образовним установама (основне школе, гимназије и средње стручне школе). Академско образовање у оквиру овог студијског програма омогућује континуитет образовања стеченог на основним академским студијама хемије или сродним студијским програмима. Студенти стичу такав ниво знања и компетенција које отварају могућност да се студент може уписати на студије трећег степена.
Академско хемијско образовање које пружа овај студијски програм усклађено је са најновијим научним достигнућима савремене хемије и конципирано је тако да подстиче свршене студенте на перманентно усавршавање и даљи професионални развој.

Информације

Трајање студија: 1 година (2 семестра)
60 ЕСПБ

Академски назив:
Мастер хемичар

Број места: 10

Школарина за самофинансирајуће студенте:   –   рс

Курикулум студијског програма МАС Хемија (2021)

Курикулум студијског програма МАС Хемија (2014)

Број места на студијском програму - Хемија (МАС)

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

МАС Хемија

Циљеви студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве. Циљеви студијског програма су усмерени на стицање вештина и специфичних знања у складу са савременим трендовима везаним за студије хемије на нивоу мастер академских студија.
Студијски програм омогућава студентима стицање теоријских и практичних знања за успешно разумевање и решавање актуелних проблема у области хемијских наука, у образовању, култури, здравству, јавним службама, државним институцијама и осталим делатностима.
Специфични циљеви студијског програма МАС Хемија усмерени су на стицање академских вештина и специфичних знања (компетенција) и омогућавају студенту да:
• стекне знања и разумевања на основу којих ће моћи да обавља професионално своју делатност;
• стекне способности да се користе стручном литературом из различитих извора;
• користи савремене видове обраде и приказивања резултата, упоређује своје резултате са литературним и да их на јасан начин презентује;
• критички размишља, анализира чињенице и усваја етичке принципе у науци;
• усвајају значајне етичке, педагошке и методичке принципе који ће му омогућити успешан рад у образовним институцијама;
• развија могућност успешне презентације стеченог знања применом класичних и савремених наставних метода и средстава;
• ради ефикасно у тиму и мултидисциплинарном окружењу, уз способност учења током читавог живота;
• размени практичних искустава и знања што ће додатно допринети унапређењу његових компетенција;
• самосталну примену знања;
• стечена знања и вештине користе за рад, своје даље стручно усавршавање и наставак школовања на докторским студијама.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма студент стиче способност:
• овладавања методама, поступцима и процесима истраживања и на тај начин се оспособљава да решава конкретне проблеме уз употребу научних метода и поступака;
• да на што бољи начин преноси своја знања и вештине у образовном процесу користећи савремене информационо-комуникационе технологије уз поштовање професионалне етике;
• примене информационих технологија у обради хемијских информација;
• критичког приказивање проучене литературе;
• способност примене фундаменталних теоријских и практичних знања из хемије и сродних природних наука на низ теоријских и практичних проблема.
По завршетку ових студија студент ће на основу стеченог знања бити способан да решава научне и стручне проблеме, да ради у хемијским лабораторијама различитих профила и намена (истраживање и развој, контрола квалитета, стандардизација метода).
Садржај студијског програма МАС Хемија, знања и компетенције које студент стиче, представљају добру основу за продубљивање научних сазнања на студијама трећег степена.