ОАС Хемија

Структура студијског програма

Студијски програм ОАС Хемија траје четири године (8 семестара), вреднује се са 240 ЕСПБ и припада пољу природно-математичких наука. Студент који заврши овај студијски програм стиче стручни назив дипломирани хемичар.
Курикулум студијског програма OAС Хемија обухвата укупно 37 предмета, и то:
• на првој години је 10 обавезних предмета,
• на другој години има 7 обавезних и 2 изборна (од 4 расположива),
• на трећој години има 6 обавезних и 2 изборна предмета (од 6 расположивих), и
• на четвртој години је 6 обавезних и 4 изборна предмета (од 12 расположивих).
Студент од понуђених изборних предмета по години студија, по својој жељи и склоностима бира изборне предмете. Избор предмета из психолошких, педагошких и методичких дисциплина који укупно носи најмање 30 ЕСПБ бодова, заједно са 6 ЕСПБ бодова праксе у педагошким установама, омогућава свршеним студентима да изводе наставу хемије у основним и средњим школама сходно Закону о основама система образовања и васпитања.

 

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма ОАС Хемија је да студент стекне знање у кључним областима хемије – неорганске, органске, физичке, аналитичке, примењене хемије, биохемије и методике наставе хемије – уз додатну подлогу из математике и физике како би био способан за компетентан рад у хемијским лабораторијама у свим гранама индустрије, у развојним, контролним, услужним, истраживачким лабораторијама, као и у образовним установама (основним школама, гимназијама и средњим стручним школама). Кроз образовање високостручних кадрова оспособљених за самостални и тимски стручни рад, извођење експеримената и рад на савременим инструментима, студијски програм остварује своју сврху која се огледа у доприносу развоја науке и општем развоју друштва.
Академско хемијско образовање које пружа овај студијски програм усклађено је са најновијим научним достигнућима савремене хемије и конципирано је тако да подстиче свршене студенте на перманентно усавршавање и даљи професионални развој.

Информације

Шеф студијског програма:
проф. др Милан Декић
емаил:mdekic@np.ac.rs

Трајање студија: 4 године (8 семестара)
240 ЕСПБ

Академски назив:
Дипломирани хемичар

Број места: 25

Школарина за самофинансирајуће студенте: ———- рсд

Курикулум студијског програма ОАС Хемија (2021)

Курикулум студијског програма ОАС Хемија (2014)

Курикулум студијског програма ОАС Хемија (2009)

Број места на студијском програму - Хемија

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Хемија

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма су усмерени на стицање вештина и специфичних знања у складу са савременим трендовима везаним за студије хемије на нивоу основних академских студија.
Основни циљ студијског програма ОАС Хемија је стицање основних, теоријских и практичних знања за успешно разумевање и решавање актуелних проблема у области хемијских наука, у образовању, култури, здравству, јавним службама, државним институцијама и осталим делатностима.
Специфични циљеви студијског програма ОАС Хемија усмерени су на стицање академских вештина и специфичних знања (компетенција) и омогућавају студенту да:
• стекне основна знања и разумевања која ће му омогућити да обавља низ професионалних активности у области хемије;
• добро разуме концепте/појмове у хемији;
• одреди, формулише, анализира и решава познате проблеме на логичан начин;
• примени стечена знања у решавању практичних проблема;
• развије практичне вештине у области хемије и опште (генеричке) вештине на основном нивоу за потребе професионалног рада у хемијској и сродним индустријама, јавним службама, или као наставника/предавача у основним или средњим школама;
• планира и безбедно изводи експерименте, објективно усваја, процењује и презентује резултате истраживања;
• ради ефикасно у тиму и мултидисциплинарном окружењу, уз способност учења током читавог живота;
• размењује практична искустава и знања што ће додатно допринети унапређењу сопствених компетенција;
• стекне довољан ниво знања и компетенција које му омогућавају упис на студије другог степена;
• да стечена знања и вештине користе за своје даље стручно усавршавање.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:
• систематско разумевање основних физичко-хемијских принципа;
• оспособљеност за безбедан рад у лабораторијском окружењу;
• вештина примене информационих технологија у обради хемијских информација;
• поседовање вештине усмене и писане комуникације на матерњем језику.
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:
• способност примене фундаменталних теоријских и практичних знања из хемије и сродних природних наука на низ теоријских и практичних проблема;
• развијене практичне вештине у области хемије;
• извођење стандардних лабораторијских експеримената на спретан и поуздан начин;
• способност формулисања, анализирања и решавања рутинских хемијских проблема на логичан и поуздан начин;
• развијене опште вештине у области хемије које су уједно употребљиве и у другим областима.
Достигнута стандардна знања и компетенције омогућавају да се студент може уписати на студије другог степена.