Пољопривредна производња

Структура студијског програма

          

На првој и другој години студија изучава се по 10 обавезних наставних предмета. На трећој и четвртој години студија изучава се по 10 наставних предмета, од којих је 6 обавезних, а 4 наставна предмета студент бира од 12 понуђених. Руководилац Студијског програма саветује студенте о конкретном избору 8 изборних са листе од 24 предмета. У току студија изводе се лабораторијске вежбе и практична – теренска настава.

Студенти који успешно заврше овај програм стичу заједничку диплому Државног универзитета у Новом Пазару и Пољопривредног факултета Универзитета у Београду.

 

 

Сврха студијског програма

 

Сврха студијског програма јесте образовање стручњака у области Пољопривредне производње, који могу обављати разноврсне послове који захтевају примену савремених сазнања из ове области, као и оспособљавање студената за даље усавршавање.

Високо образовани стручњаци у области Пољопривредне производње неопходни су за правилно управљање ресурсима и увећање њихове вредности, јер је императив времена организација рационалне и одрживе производње.

Инжењери пољопривреде оспособљавају се за:

 * примену савремених технологија у производњи здравствено безбедних животних намирница;
 * адекватну организацију ефикасне и ефективне производње с максималним економским ефектима, уз ригорозну контролу квалитета производа;
 * имплементацију неопходних стандарда квалитета у производњи пољопривредних производа;

Информације

Шеф студијског програма:
доц. др Драган Ћирковић

Трајање студија: 4 године (8 семестара)
240 ЕСПБ

Академски назив:
Дипломирани инжењер пољопривреде

Број места:

Школарина за самофинансирајуће студенте: —- рсд

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

 

Број места на студијском програму - Пољопривредна производња

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Пољопривредна производња

Циљеви студијског програма

После стечених знања из области хемије, биологије, информатике, педологије, генетике, сточарства, фитофармације, ратарства и повртарства, воћарства и виноградарства, технологије заштите биља, органске биљне производње, пчеларства, рибарства, пољопривредне механизације, менаџмента у пољопривреди, технологије у воћарству, технологије анималних производа, хортикултуре, безбедности и квалитета хране, управљања квалитетом у агробизнису и фарм менаџмента, програм основних академских студија пољопривредна производња треба да обезбеди постизање следећих циљева:

да свршени студенти разумеју и знају да примене стечена знања у решавању практичних проблема,
оспособљавање студената за самосталну примену знања у пољопривреди, прехрамбеној индустрији, у државним, административним и органима локалне самоуправе, у просвети, као и другим привредним субјектима,
оспособљање за примену свога знања, разумевања и способности за решавање проблема у новом или непознатом окружењу, као и у ширим или мултидисциплинарним контекстима, који су повезани са техничко-технолошким пољем.

Компетенције дипломираних студената

Компетенције које студент стиче завршетком студијског програма односе се на:

 * способност разумевања и решавања проблема у различитим ситуацијама које проистичу током рада везаног за биотехничку научну област;

 * способност интеграције знања у решавању сложене проблематике;

 * способност пласирања и публиковања различитих научних и стручних информација, давање мишљења и размењивање идеја;

 * способност примене стечених фундаменталних знања из биотехничких и сродних природних наука;

 * способност ефикасне научне комуникације; формирање става о неопходности перманентног усавршавања.

По стицању заједничке дипломе студент може наставити студије на Универзитету у Београду – Пољопривредном факултету на мастер, специјалистичким и докторским студијама.