Прехрамбена технологија

Структура студијског програма

Студијски програм ОАС Прехрамбена технологија траје три године (6 семестара), вреднује се са180 ЕСПБ и припада пољу техничко-технолошких наука. Студент који заврши овај студијски програм стиче стручни назив инжњењер технологије.

Курикулум студијског програма обухвата 27 предмета и то:
• На првој години студија изучава се 9 обавезних наставних предмета
• На другој години се изучава 8 наставних предмета, од којих су 3 изборна од понуђених 6
• На трећој се изучава 8 наставних предмета, од којих је 6 обавезних, а 2 наставна предмета студент бира од 4 понуђенa.
– Студент од понуђених изборних предмета по години студија, по својој жељи и склоностима бира изборне предмете
• У шестом семестру студент мора да обави стручну праксу у прехрамбеним фабрикама или у специјализованим лабораторијама за испитивање хране. Овај предмет је обавезан за све студенте студијског програма.
• У шестом семестру студент ради и дипломски рад који се састоји од два дела: Теоријске основе дипломског рада и Дипломски рад. Ова два предмета се убрајају у обавезне.

Сврха студијског програма

 

Сврха студијског програма ОАС Прехрамбена технологија јесте образовање стручњака у области прехрамбеног (технолошког) инжењерства, који могу обављати разноврсне послове који захтевају примене савремених сазнања из ове области као и оспособљавање студената за даље усавршавање.
Високо образовани стручњаци у области прехрамбене технологије су неопходни за правилно управљање ресурсима и увећање њихове вредности, јер је организација рационалне и одрживе производње императив времена.
Инжењери технологије морају бити оспособљени за: примену савремених технологија у производњи здравствено безбедних животних намирница; адекватну организацију ефикасне и ефективне производње, са максималним економским ефектима, уз ригорозну контролу квалитета производа; имплементацију неопходних стандарда квалитета у производњи хране; упознавање са принципима одрживе производње здравствено безбедне хране и ефикасне заштите животне средине.

Циљеви студијског програма

 

Циљеви студијског програма су усмерени на стицање вештина и специфичних знања у складу са савременим трендовима везаним за студије прехрамбене технологије који треба да обезбеде постизање следећих циљева:
• Оспособљавање за практични рад на пословима који захтевају знања из области прехрамбене технологије
• Да свршени студенти разумеју и знају да примене стечена знања у решавању практичних проблема
• Да стекну основна знања за даље усавршавање
• Да развију способности за тимски рад, трансфер знања и размену практичних искустава
• Да оспособе студенте за самосталну примену знања, како за рад и руковођење у специјализованим лабораторијама у прехрамбеној индустрији тако и за рад у школама

Информације

Шеф студијског програма:
Др Ениса Селимовић
eselimovic@np.ac.rs

Трајање студија: 3 године (6 семестара)
180 ЕСПБ

Академски назив:
 Инжењер технологије

Број места:

Школарина за самофинансирајуће студенте: —– рсд

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија – стари програм

 

Број места на студијском програму - Прехрамбена технологија

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Прехрамбена технологија

Компетенције дипломираних студената

 

Компетенције које студент стиче завршетком студијског програма, односе се на:

  • Развој способности критичког мишљења
  • Овладавање вештинама неопходним за обављање високостручних, управљачких и аналитичких послова из широког подручја прераде хране
  • Примену стечених знања у пракси
  • Креативно коришћење савремене информационе и комуникационе технологије
  • Комбиновање стечених теоријских и практичних знања у циљу анализе и решавања конкретних проблема у ширем контексту технолошких и етичких питања
  • Оспособљеност за рад у тимовима
  • Решавање конкретних проблема у многим привредним гранама, нпр. у кланицама, млекарама, индустрији безалкохолних и алкохолних пића, кондиторској индустрији, преради лековитог и зачинског биља, хладњачама, предузетничким организацијама, сопственим газдинствима која се баве традиционалном прерадом.