Математика (ИАС)

ИНФОРМАЦИЈЕ
Шеф студијског програма:
Проф. др Мирослава Петровић-Торгашев
mtorgasev@np.ac.rs