Извештаји комисија за избор наставника и сарадника

Реферат комисије о пријављеним кандидатима ставља се на увид јавности на интернет страници Универзитета.
Примедбе на реферат Комисије о пријављеним кандидатима могу се доставити Универзитету у року од 15 дана од дана објаве обавештења у писаној форми.

Примедбе