Комисија за праћење, унапређење и контролу квалитета научноистраживачког рада

Комисија за праћење, унапређење и контролу квалитета научноистраживачког рада кoнтинуирaнo прaти, оцењује и предлаже мере за унапређење научноистраживачког рада на Универзитету у складу са одредбама Правилника о раду Комисије за праћење, унапређење и контролу квалитета научноистраживачког рада Државног универзитета у Новом Пазару и Пословника о раду Центра и комисија за обезбеђење квалитета Државног универзитета у Новом Пазару, којима се дефинишу активности и учесници осигурања квалитета научноистраживачког рада.

Комисија прати и анализира научноистраживачки рад наставника, сарадника и студената на индивидуалном нивоу, на нивоу студијског програма и на нивоу Универзитета. Праћење и анализу научноистраживачког рада, Комисија остварује периодичним (једном годишње или једном у три године) прикупљањем и обрадом података, који се односе на:

  • Публиковање научноистраживачких и уметничких резултата.
  • Руковођење и учешће у реализацији националних и међународних научноистраживачких пројеката, као и пројеката који обезбеђују трансфер технологије.
  • Одбрањене докторске дисертације и уметничке пројекате.
  • Издавачку делатност.

На основу анализе прикупљених података, Комисија предлаже мере за унапређење научноистраживачког рада: (1) стимулативне мере за унапређење научноистраживачке делатности наставника и сарадника; (2) едукативне радионице за наставнике и сараднике, као и научноинформативне трибине и радионице за студенте; (3) програмске мере подршке научноистраживачког рада младих истраживача; (4) програмске мере развоја кадра (академско, техничко и административно особље).

Комисија сваке године промовише младог и сениор истраживача, студијски програм и департман са најуспешнијим научноистраживачким резултатима у претходној години/претходне три године.

Контрола за осигурање квалитета научноистраживачког рада укључује:

  • Проверу усклађености критеријума за избор у звање наставника са препоруком Националног савета за високо образовање.
  • Проверу усклађености избора и именовања наставника и ментора на студијским програмимима докторских академких студија са другим високошколским установама и тренутно важећим стандардима за акредитацију.
  • Проверу усклађености истраживачких стратегија и циљева са стратешком оријентацијом установе и националном стратегијом.
  • Проверу интегрисаности истраживачких метода и резултата истраживања у наставне програме основних, мастер и докторских академских студија.
  • Проверу подстицања наставника и сарадника на публиковање резултата истраживања.
  • Проверу бриге о научноистраживачком подмлатку.

На седници Комисије за праћење, унапређење и контролу квалитета научноистраживачког рада одржаној 30. 11. 2022. године донет је План рада Комисије за праћење, унапређење и контролу квалитета научноистраживачког рада за период 2022-2024.

ИЗВЕШТАЈИ

Извештај о раду Комисије за 2023. годину
Извештај о научноистраживачком раду за 2023. годину
План научноистраживачког рада за 2024. годину

ДОКУМЕНТА:

Правилник о раду Комисије за праћење, унапређење и контролу квалитета научноистраживачког рада 2022
Етички кодекс научноистраживачког рада - Добра научна пракса 2022
Програм научноистраживачког рада 2020-2025
Програм развоја научноистраживачког подмлатка за период 2022-2026