Математика (МАС)

Структура студијског програма

 

Сви предмети су изборни, једносеместрални, и доносе по 6 ЕСПБ. Завршни мастер рад доноси 24 ЕСПБ, а стручна пракса у деветом семестру доноси 6 ЕСПБ.

.

 

Сврха студијског програма

 

 

Студијски програм Математика има јасно дефинисане следеће сврхе:

 * стицање компетенција за рад на пословима наставе у основном и средњем образовању,

 * стицање могућности за укључење у развојни и научни рад, на решавању проблема из математике и других области, где је потребна примена математичког алата,

 * задовољење потреба за стручним и квалификованим кадром, у друштвеним, услужним, привредним и другим делатностима.

Информације

Трајање студија: 1 година (2 семестра)
60 ЕСПБ

Академски назив:
Мастер математичар (Маст. мат.)

Број места: –

Школарина за самофинансирајуце студенте:   –   рс

 Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Број места на студијском програму - Математика (МАС)

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

МАС Математика

Циљеви студијског програма

 

Циљеви студијског програма јесу:

 * да се усвоје и пренесу знања и вештине из области математике,
 * упознавање са матеамтичким моделовањем, као и са различитим применама математике у природним, техничким, друштвеним и другим наукама и струкама,
 * оспособљавање за разумевање математичких доказа, а самим тим и логичке аргументације у општијим ситуацијама,
 * стицање способности за креативно решавање проблема коришћењем математичког алата,
 * овладавање вештинама практичне употребе и примене информационих технологија.

 

 

 

 

 

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем Студијског програма МАС математике студент ће добити потребне стручне, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке компетенције за успешно реализовање свих образовних програма из подручја математике на нивоу основне и средње школе. Биће оспособљени за извођење свих врста наставе математике – редовне, додатне, изборне и допунске.

Студенти ће добити потребну стручност за различите техничке послове и занимања у друштву, државној управи и јавном и приватном сектору, који укључује аналитички начин размишљања, темељна знања из подручја математике, познавања статистике и способности математичког моделовања при решавању различитих проблема.