Математика

Структура студијског програма

       

 

Сви предмети на првој и другој години су обавезни. Кроз њих студент стиче основна знања из математике, физике, информатике и енглеског језика. Избором предмета на вишим годинама студија, студент се усмерава ка некој математичкој дисциплини, пословним системима или наставничком раду.

 

 

 

Сврха студијског програма

 

Студијски програм Математика има јасно дефинисане следеће сврхе:

 * стицање компетенција за рад на пословима наставе у основном и средњем образовању,

 * стицање могућности за укључење у развојни и научни рад, на решавању проблема из математике и других области, где је потребна примена математичког алата,

 * задовољење потребе за стручним и квалификованим кадром, у друштвеним, услужним, привредним и другим делатностима.

 

Информације

Шеф студијског програма:
проф. др Мирослава Петровиц Торгасев

email: mtorgasev@np.ac.rs

 

Трајање студија: 4 године (8 семестара)
240 ЕСПБ

Академски назив:
Дипломирани математичар (Дипл. мат.)

Број места: —

Школарина за самофинансирајуце студенте: —– рсд

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Број места на студијском програму - Математика

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Математика

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма јесу:

усвајање и пренос знања и вештина из области математике,
упознавање са матеамтичким моделовањем, као и са различитим применама математике у природним, техничким, друштвеним и другим наукама и струкама,
оспособљавање за разумевање математичких доказа, а самим тим и логичке аргументације у општијим ситуацијама,
стицање способности за креативно решавање проблема коришћењем математичког алата,
способност за даље самообразовање из математике и других области у којима она има примену.

 

 

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма математике студент ће добити потребне стручне, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке компетенције за успешно реализовање свих образовних програма из подручја математике на нивоу основне и средње школе. Студенти ће добити потребну стручност за различите техничке послове и занимања у друштву, државној управи и јавном и приватном сектору, који укључује аналитички начин размишљања, темељна знања из подручја математике, познавања статистике и способности математичког моделовања при решавању различитих проблема.