Енергетска ефикасност, обновљиви извори енергије и утицај на животну средину (МАС)

Сврха студијског програма

Студијски програм треба превасходно да оспособљава кадрове за развијање и примену савремених модела програма у енергетској ефикасности, обновљивим изворима енергије и заштите животне средине, што чини важну компоненту у развоју савремене енергетике. При том се полази од тога да:

 * образовање треба да пружи могућност избора занимања и запослења,
 * оспособљавање студената да самостално прате, стичу, развијају и примењују савремена научна и стручна достигнућа,
 * пружање могућности свршеним студентима, да се, након завршетка дипломских академских студија, упишу на докторске академске студије.

Исходима студија предложеног Програма треба да се обезбеди:

 * стицање теоријских и практичних знања потребних на тржишту радне снаге у области енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и заштите животне средине,
 * задовољавање потреба привреде, јавних и приватних предузећа, државних институција и локалних самоуправа за стручњацима у области енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и заштите животне средине,
 * унапређивање нивоа и разноврсности понуде високошколског образовања у Републици Србији, такво образовање које студенту омогућује мобилност на образовном простору током студирања и светском тржишту након тога.

Циљеви студијског програма

Студијски програм за мастер академске студије Енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и заштите животне средине обезбеђује квалитетно студирање и образовање кадрова, који ће моћи да одговоре изазовима савремене науке кроз:

 * перманентно праћење актуелних научних токова и достигнућа и пренос знања студентима кроз савремене наставне планове и програме,

 * омогућавање преношења савремених знања, метода и научних техника које се примењују у развијеним светским, пре свега европским, универзитетским центрима.

Кроз теоријску и практичну наставу студенти треба да се оспособе да своја знања могу по завршетку студија успешно да имплементирају у областима енергетике и за самостално обављање научноистраживачке делатности у области енергетике, као и сродних дисциплина. У току свакодневног рада студенти ће након завршетка Студијског програма бити способни да моделирају нове програме, да их проверавају и да валоризују ефекте њихове примене у раду с различитим категоријама корисника.

Кључни циљеви мастер академских студија Енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и заштите животне средине су да студенте оспособе за:

 * развијање и одржавање личних и професионалних етичких стандарда праксе,

 * самостално и континуирано стицање знања потребних за компетентно обављање праксе у различитим професионалним контекстима,

 * самостално уочавање теоријских и професионално релевантних проблема и конципирање и спровођење истраживања у вези са дефинисаним проблемима,

 * примену савремених техничко-технолошких метода и техника у сврху решавања различитих професионалних проблема,

 * интегрисање теоријског и практичног знања,

 * професионално комуницирање са клијентима у сврху дијагностификовања њихових проблема, застоја, захтева и потреба.

Информације

Трајање студија: 1 година (2 семестара)
60 ЕСПБ

Академски назив:
Мастер енергетска ефикасност, обновљиви извори енергије и утицај на животну срединуу

Број места: —

Школарина за самофинансирајуће студенте:   –   рс

Књига предмета

 

Број места на студијском програму - Енергетска ефикасност, обновљиви извори енергије и утицај на животну средину

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

МАС Енергетска ефикасност, обновљиви извори енергије и утицај на животну средину

Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Остварење циљева студијског програма – образовање високо стручних кадрова из области енергетске ефикасности, омогућује виши ниво струке, као и развој науке у области енергетске ефикасности обновљивих извора енергије и заштите животне средине.

Могућности позива (компентенције)

Мастер енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и заштите животне средине може радити самостално или у државним или приватним установама.

Стручни академски назив: Мастер инжењер енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и заштите животне средине.

Опис исхода учења

Мастер енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и заштите животне средине након дипломирања оспособљен је да:

 * сагледава основне теоријске, методске и практичне импликације различитих теоријских система и модела,
самостално уочава проблеме, апстрахује их и дефинише на начин који омогућава научно или стручно истраживање,
 * планира, дизајнира и спроводи истраживања у различитим областима енергетске ефикасности,
 * прецизно конципира налазе својих и туђих истраживања и на компетентан начин их саопштава академској јавности у усменој или писменој форми,
 * остварује тимску комуникацију и преузима организаторску и водитељску улогу у тимском раду,
 * показује сензибилитет за етичке дилеме и проналази решења у складу са општим моралним принципима и етичким кодексом струке,
 * разуме и примењује сазнања из енергетске ефикасности за планирање и спровођење интервенција у различитим областима технике,
 * разуме и примењује принципе конструкције, администрације, обраде, интерпретације и евалуације неопходних мерних инструмената.