Energetska efikasnost u zgradarstvu (MAS)

Struktura studijskog programa

 

      U ovom Studijskom programu predviđeno je 5 obaveznih predmeta i 1 izborni od 2 ponuđena. SIR i diplomski-master rad spadaju u kategoriju izbornih predmeta. Tokom drugog semestra student se osposobljaljava za samostalni naučnoistraživački rad i izradu diplomskog master rada. Svi predmeti na ovom Studijskom programu jesu jednosemestralni i kvantifikovani su sa po 6 ESPB.

Svrha studijskog programa

 

Studijski program treba prevashodno da osposobljava kadrove za razvijanje i primenu savremenih modela programa u energetskoj efikasnosti zgrada, koja pored zaštite okoline i alternativnih izvora energije čini važnu komponentu u razvoju savremene energetike. Pri tom se polazi od toga da:

 * obrazovanje treba da pruži mogućnost izbora zanimanja i zaposlenja.

 * osposobljavanje studenata da samostalno prate, stiču, razvijaju i primenjuju savremena naučna i stručna dostignuća,

 * pružanje mogućnosti svršenim studentima, da se, nakon završetka diplomskih akademskih studija, upišu na doktorske akademske studije.

 

 

Informacije

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra)
60 ESPB

Akademski naziv:
Master inženjer u energetskoj efikasnosti u zgradarstvu

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuće studente:   –   rs

 Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Energetska efikasnost u zgradarstvu

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
MAS Energetska efikasnost

Ciljevi studijskog programa su:

  
 

Ključni ciljevi diplomskih-master studija Energetske efikasnosti u zgradarstvu jesu da studente osposobe za:

 * samostalno i kontinuirano sticanje znanja potrebnih za kompetentno obavljanje prakse u različitim profesionalnim kontekstima,
 * primenu savremenih tehničko-tehnoloških metoda i tehnika u svrhu rešavanja različitih profesionalnih problema,
 * integrisanje teorijskog i praktičnog znanja,
 * profesionalno komuniciranje sa klijentima u svrhu dijagnostifikovanja njihovih problema, zastoja, zahteva i potreba.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Master energetske efikasnosti zgrada nakon diplomiranja je osposobljen je da:

 * sagledava osnovne teorijske, metodske i praktične implikacije različitih teorijskih sistema i modela,
 * samostalno uočava probleme, apstrahuje ih i definiše na način koji omogućava naučno ili stručno istraživanje,
 * planira, dizajnira i sprovodi istraživanja u različitim oblastima energetske efikasnosti,
 * ostvaruje timsku komunikaciju i preuzima organizatorsku i voditeljsku ulogu u timskom radu,
 * razume i primenjuje saznanja iz energetske efikasnosti za planiranje i sprovođenje intervencija u različitim oblastima tehnike,
 * razume i primenjuje principe konstrukcije, administracije, obrade, interpretacije i evaluacije neophodnih mernih instrumenata.