Menadžment u visokom obrazovanju (MAS)

Struktura studijskog programa

 

     Studijski program drugog stepena predstavlja ekstenziju obrazovanja menadžera i stručnjaka drugih profila angažovanih u upravljanju u oblasti visokog obrazovanja. U tom smislu, nastava drugog stepena koncipirana je tako da se u prvom semestru koncentriše na aspekte opštih znanja, dok u drugom, kroz izbor jednog od izbornih predmeta i izradu diplomskog rada, student ima priliku da se fokusira na jednu od tema i oblasti koja ga posebno interesuje.

Svrha studijskog programa

 

 

Osnovna svrha Studijskog programa diplomskih akademskih studija menadžmenta u visokom obrazovanju jeste sticanje obrazovne osnove, profesionalne kvalifikacije u skladu s potrebama na tržištu rada, kao i priprema studenata za dalje stručno-naučno usavršavanje na različitim specijalističkim i doktorskim studijama iz oblasti menadžmenta ili srodnih oblasti. U nedostatku srodnih studijskih programa, ove studije mogu biti od koristi i nastavnicima / direktorima / administrativnom osoblju u drugim obrazovnim ustanovama.

Informacije

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra)
60 ESPB

Akademski naziv:
Master menadžer u visokom obrazovanju

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuće studente:   –   rs

 Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Menadžment u visokom obrazovanju

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
MAS Menadžment u visokom obrazovanju

Ciljevi studijskog programa jesu:

  
 

Osnovni cilj predloženog Studijskog programa jeste sticanje odgovarajućeg visokog obrazovanja u oblasti menadžmenta u visokom obrazovanju. To podrazumeva osposobljavanje studenata za sticanje, razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća iz oblasti menadžmenta, ali i sistema visokog obrazovanja.

Ovaj program ima za cilj da studentima pruži solidnu osnovu za analitički i kritički pristup procesima promena na svim relevantnim nivoima u oblasti visokog obrazovanja. To su procesi:

 * skorašnjeg (ponovnog) otkrivanja visokog obrazovanja kao krucijalnog sektora održivog socio-ekonomskog razvoja i jačanja kulturološke svesti,
 * rastućeg uticaja globalizacije i ekonomske liberalizacije visokog obrazovanja,
 * rastuće pažnje koja se posvećuje kvalitetu nastavnog procesa, istraživanja i drugih usluga, na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Studijski program posebno akcentuje pitanja provere i razvoja kvaliteta u visokom obrazovanju, kao i ostvarivanja evropskih standarda u ovoj oblasti.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem Studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 * visokorazvijene veštine komuniciranja – usmeno i pismeno;
 * sposobnost aktivne primene IC tehnologija
 * komunikacija i saradnja u timskom radu, kao i sa različitim akterima iz društvenog užeg i međunarodnog okruženja;
 * prezentacija rezultata istraživanja na svima razumljiv i dostupan način;
 * kapacitet za učenje tokom čitavog života;
 * odlučnost i odgovornost u donošenju odluka i efikasnost u sprovođenju procedura.

Student takođe stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 * da poznaje i razume sisteme, institucije i principe struktuiranja nastavnih programa u visokom obrazovanju,
 * da primeni osnovne koncepte, teorije i disciplinarne principe iz oblasti istraživanja visokog obrazovanja u praksi,
 * da analizira i razume ulogu upravljanja i razvoja kvaliteta u visokom obrazovanju.