Менаџмент у високом образовању (МАС)

Структура студијског програма

 

Студијски програм другог степена представља екстензију образовања менаџера и стручњака других профила ангажованих у управљању у области високог образовања. У том смислу, настава другог степена конципирана је тако да се у првом семестру концентрише на аспекте општих знања, док у другом, кроз избор једног од изборних предмета и израду дипломског рада, студент има прилику да се фокусира на једну од тема и области која га посебно интересује.

 

Сврха студијског програма

 

 

Основна сврха Студијског програма дипломских академских студија менаџмента у високом образовању јесте стицање образовне основе, професионалне квалификације у складу с потребама на тржишту рада, као и припрема студената за даље стручно-научно усавршавање на различитим специјалистичким и докторским студијама из области менаџмента или сродних области. У недостатку сродних студијских програма, ове студије могу бити од користи и наставницима / директорима / административном особљу у другим образовним установама.

 

Информације

Трајање студија: 1 година (2 семестра)
60 ЕСПБ

Академски назив:
Мастер менаџер у високом образовању

Број места: —

Школарина за самофинансирајуће студенте:   –   рс

 Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

 

Број места на студијском програму - Менаџмент у високом образовању

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

МАС Менаџмент у високом образовању

Циљеви студијског програма јесу:

  
 

Основни циљ предложеног Студијског програма јесте стицање одговарајућег високог образовања у области менаџмента у високом образовању. То подразумева оспособљавање студената за стицање, развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа из области менаџмента, али и система високог образовања.

Овај програм има за циљ да студентима пружи солидну основу за аналитички и критички приступ процесима промена на свим релевантним нивоима у области високог образовања. То су процеси:

 * скорашњег (поновног) откривања високог образовања као круцијалног сектора одрживог социо-економског развоја и јачања културолошке свести,
 * растућег утицаја глобализације и економске либерализације високог образовања,
 * растуће пажње која се посвећује квалитету наставног процеса, истраживања и других услуга, на националном и међународном нивоу.

Студијски програм посебно акцентује питања провере и развоја квалитета у високом образовању, као и остваривања европских стандарда у овој области.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем Студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 * високоразвијене вештине комуницирања – усмено и писмено;
 * способност активне примене ИЦ технологија
 * комуникација и сарадња у тимском раду, као и са различитим актерима из друштвеног ужег и међународног окружења;
 * презентација резултата истраживања на свима разумљив и доступан начин;
 * капацитет за учење током читавог живота;
 * одлучност и одговорност у доношењу одлука и ефикасност у спровођењу процедура.

Студент такође стиче следеће предметно-специфичне способности:

 * да познаје и разуме системе, институције и принципе структуирања наставних програма у високом образовању,
 * да примени основне концепте, теорије и дисциплинарне принципе из области истраживања високог образовања у пракси,
 * да анализира и разуме улогу управљања и развоја квалитета у високом образовању.