Пословна информатика (ОАС)

poslovna informatika 1
ИНФОРМАЦИЈЕ
Шеф студијског програма:
Доц. др Ирфан Фетаховић
ifetahovic@np.ac.rs