Обезбеђење квалитета

ЦЕНТАР ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

Систематско праћење и периодична провера квалитета су обавезне активности које Универзитет обавља у оквиру самовредновања и унапређења квалитета. Ове активности су координисане од стране Канцеларије за осигурање квалитета, која представља главну организациону јединицу система обезбеђења квалитета у установи. Организација и инфраструктура Канцеларије за осигурање квалитета омогућавају систематско прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета, што се остварује кроз рад Центра за обезбеђење квалитета и одговарајућих комисија у оквиру Центра, као сталних помоћних стручних органа Сената.

Центар за обезбеђење квалитета координира радом следећих комисија:
Комисија за контролу и осигурање квалитета наставе
Комисија за анализу ефикасности студирања и оптерећења студената
Комисија за праћење, унапређење и контролу квалитета научноистраживачког рада

Политика осигурања квалитета у складу је са стратешким циљевима, мисијом и визијом постављеном у Стратегији обезбеђења квалитета, коју је Сенат Државног универзитета у Новом Пазару ревидирао и усвојио 09. 05. 2022. године. Овим основним стратешким документом Универзитет је дефинисао основне приоритете високог образовања у области обезбеђења квалитета, утврдио своју мисију, циљеве, области и мере за спровођење квалитета.
Планови рада и активности Универзитета у складу су са стратешким опредељењима и презентовани су у Акционом плану за период 2022-2026. године. Прво тело задужено за контролу квалитета је Центар за обезбеђење квалитета, који је основан Одлуком Сената на седници одржаној 29. 04. 2010. године. Сенат је на седници одржаној дана 18. 05. 2010. године усвојио Правилник о раду Центра за обезбеђење квалитета чиме су успостављени стандарди за обезбеђење квалитета рада Државног универзитета у Новом Пазару. На седници Сената одржаној 09. 05. 2022. године ревидиран је и усвојен допуњени Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђење и унапређење квалитета Универзитета, у коме су описане активности и задаци свих организационих јединица за обезбеђење квалитета (Центра за обезбеђење и квалитета и одговарајућих комисија).
Центар обезбеђује квалитет у свим областима своје делатности и организације у складу са међународно прихваћеним документима у области високог образовања, Законом о високом образовању, Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма, Правилником о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета вискошколких установа, Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма, као и у скалду са Стратегијом обезбеђивања квалитета и општим актима Сената, којима се ближе уређује надлежност, начин рада и одлучивања Центра.

Задаци Центра и комисија за контролу квалитета су да:
• Дефинишу стандарде, критеријуме и индикаторе квалитета.
• Спроводе поступак евалуације педагошког рада наставника и сарадника, као и евалуацију студијских програма, наставе и услова рада.
• Прате и конролишу предиспитне и испитне обавезе наставног особља.
• Врше анализу статистичке пролазности, као и просечних оцена у свим испитним роковима.
• Врше процену радног ангажовања студента, неопходног за сваку наставну активност, предвиђену програмом предмета.
• Врше процену времена предвиђеног за савладавање наставног програма.
• Дефинишу механизаме контроле квалитета наставних програма и метода наставног процеса и оцењивања, који су неопходни за постизање исхода учења.
• Дефинишу све сегменте наставно-научног рада и образовања младих научника на Државном универзитет у Новом Пазару, који се заснивају на принципима Добре научне праксе (Good Scientific Practice) и поштовању правила прописаних Етичким кодексом научноистраживачког рада Универзитета.
• Обављају и друге активности, које су у интересу праћења и контроле квалитета наставно-научног процеса.

Центар за обезбеђење квалитета има петнаест чланова: осам из реда наставног, три из реда ненаставног особља и четири студента.
Смењивањем самовредновања и стратегијског планирања на Државном универзитету у Новом Пазару, дужи низ година обезбеђује се квалитет образовног процеса и осталих делатности Универзитета кроз следеће активности: планирање – спровођење – провера – побољшање.

ИЗВЕШТАЈИ

Извештаји о самовредновању студијских програма

* Извештај о самовредновању ОАС Хемија за период 2018-2021

* Извештај о самовредновању МАС Хемија за период 2018-2021

* Извештај о самовредновању ОАС Рехабилитација за период 2018-2021

* Извештај о самовредновању МАС Рехабилитација за период 2018-2021

* Извештај о самовредновању ОАС Биологија за период 2018-2021

* Извештај о самовредновању МАС Биологија за период 2018-2021

* Извештај о самовредновању ДАС Биологија за период 2018-2021

* Извештај о самовредновању ИАС Фармација за период 2018-2021

* Извештај о самовредновању ОАС Економија за период 2019-2022

* Извештај о самовредновању  МАС Економија за период 2019-2022

* Извештај о самовредновању ИАС Енглески језик и књижевност за период 2018-2021

* Извештај о самовредновању ИАС Српска књижевност и језик за период 2018-2021

* Извештај о самовредновању  ОАС Право за период 2018-2021

* Извештај о самовредновању  МАС Право за период 2018-2021

АНКЕТЕ - РЕЗУЛТАТИ

Списак свих анкета 2022

ДОКУМЕНТА

Одлука о оснивању Центра за обезбеђење квалитета 2010
Правилник о раду Центра за обезбеђење квалитета 2010
Одлука о оснивању Канцеларије за праћење и контролу квалитета наставног процеса 2011
Имплементација система контроле квалитета
Центар за обезбеђење квалитета - извод из Статута
Стратегија обезбеђења квалитета 2022
Акциони план за спровођење стратегије 2022-2026. године
Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђење и унапређење квалитета 2022
Мере и субјекти обезбеђења квалитета 2022
Чланови Центра за обезбеђење квалитета
Пословник о раду Центра и комисија за обезбеђење квалитета
План рада Центра и комисија за обезбеђење и унапређење квалитета 2023
Правилник о самовредновању и поступку унапређења квалитета студијских програма, наставе и услова рада на Државном универзитету у Новом Пазару