apopin@np.ac.rs

Aleksandra Popin

Docent

KRATAK PRIKAZ NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

Osnovu naučno-istraživačkog rada predstavlja srpska književnost 20. veka kao i njene relacije sa usmenom književnošću.

 

Poseban aspekt istraživanja bazira se na uočavanju, načinima transponovanja i ulozi u pojedinačnim poetikama elemenata iz usmene književnosti, folklora i slovenske/srpske mitologije. Između ostalog, pažnja je usmerena na analize vezane za različite književne podtekste, kao što su npr. alhemija i religija.

Stečeno visoko obrazovanje

Osnovne studije

Filozofski fakultet u Novom Sadu – 1996 godine

Magistarske studije

Filozofski fakultet u Novom Sadu – 2005 godine

Doktorske studije

Filološki fakultet u Beogradu – 2010 godine

Nastavna zvanja

Saradnik u nastavi

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast /Filološke nauke – 2010 godine

Docent

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast /Filološke nauke – 2011/2016 godine

Angažovanje po predmetima

Kulturna istorija Srba

Integrisane akademske studije II – godina – Obavezan predmet

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti

Integrisane akademske studije IV – godina – Obavezni predmet

Poetika usmene proze

Integrisane akademske studije IV – godina – Izborni predmet

Imagologija – slika drugog u srpskoj književnosti

Integrisane akademske studije V – godina – Izborni predmet

Neomitologizam u srpskoj poeziji XX veka

Integrisane akademske studije V – godina – Izborni predmet

Srpska književnost XX veka 1 - moderna

Integrisane akademske studije III – godina – Obavezni predmet

Srpska književnost XX veka 2 - avangarda

Srpska književnost XX veka 3 - od 1945 do 2000

Селективна библиографија

Александра Попин, (Живо)писање Љубомира Симовића, Зборник Матице српске за књижевност и језик бр. 66, св. 1, 2018. 179−195. UDC 821.163.41-14.09 Simović Lj.; ISSN 0543-1220.

Александра Попин, Арапов гроб у Новом Пазару. Фолклористика: часопис Удружења фолклориста Србије. Год. 3, бр. 2, 2018. Београд: УФС: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“: Филолошки факултет. УДК 398.32(497.11 Novi Pazar). https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.7; ISSN 2560-4414. e- ISSN 2560-3191. UDK 398. 91−106.

Александра Попин, Одредница наш у Андрићевим „Знаковима поред пута“. Књижевност и језик: часопис Друштва за српски језик и књижевност Србије. гл. и одг. ур. В. Брборић. год. 3, бр. 4/5 (1956)-. LXIII/1-2, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2016. 147-157. УДК: 821.163.41.09-84 Андрић А. 316.74:82. ISSN: 0454-0689.

Александра Попин, Између Адамског колена и Евиних кћери. Књижевност и језик: часопис Друштва за српски језик и књижевност Србије. гл. и одг. ур. В. Брборић. (1956)-. LXIV/1-2, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2017. 91-101. УДК: 821.163.41.09:398. 305-005.2.

Александра Попин, Време чуда Борислава Пекића као „света пародија“. Карневализација у српској књижевности, 2/47, научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 14-18. 9. 2017. Београд: Међународни славистички центар. 2018. UDC 821.163.41-31.09 Пекић, Борислав. 295−303. ISBN 978-86-6153-507-9.

Александра Попин, Вучје сунце. О поетици Васка Попе, Нови Сад: Академска књига, 2015. Стр. 228. ISBN 978-86-6263-095-7; UDK 821.163.41-14.09 Popa V.

Александра Попин, Цивилизаторска мисија европска у Азији, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади од Дванадесетите международни славистичнии четения – София, 910 май 2014 г. Том II, Литературознание и фолклористика. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 557-564. ISBN 978-954-07-4046-1; UDK: 821.16/.17(082) 398(082).

Александра Попин, Мушка тужбалица, зборник радова са 43. Међународног научног састанка слависта у Вукове дане (12-15. IХ 2013. Београд): Његош у своме времену и данас 43/2, Београд: Међународни славистички центар, 2014. 219-231. ISBN 978-86-6153-201-6; (МСЦ, ISSN 0351-9066); UDK 821.163.41.09.

Александра Попин, Са својим корпусом кроз Србију Алберта Рајха, Први светски рат и српска књижевност; Два века Вукове Мале простонародне славеносрпске пјеснарице. 2/44. Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 11-14- IX 2014. Београд: Међународни славистички центар, 2015. 235-241. ISBN 978-86-6153-292-4, (МСЦ, ISSN 0351-9066); 94(497.11)”1914/1918”(093.3) Reich A.; 821.112.2-992.09 Reich A.

Аleksandra Popin, Sedmi krug Vaska Pope: Slavistična revija: Časopis za jezikoslovje in literarne vede, Slavistično društvo Slovenije; let. 61, št.3, julij – september 2013. Ljubljana. 485-495. ISSN 0350-6894; UDK 821.163.41.09-1 Popa V.:133.5:54.

Учешће на научним скуповима (избор)

Међународна научна конференција Савремена српска фолклористика VI одржана у Тршићу 2-4. 11. 2018.

47. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане Београд, 14-18. 9. 2017: Карневализација у српској књижевности. (учешће по позиву на име)

Међународна научна конференција Савремена српска фолклористика V, Фолклорно наслеђе Срба са Косова и Метохије у словенском контексту одржана 12. и 13. Октобра 2017. у Призрену и Великој Хочи.

Међународни округли сто o књижевном стваралаштву Исмета Реброње одржан 3. 12. 2016 у организацији Филолошког факултета у Београду, у оквиру предмета Савремене студије културе 1 на докторским студијама.

Ћопићева поетика простора, симпозијум одржан 8-10. 9. 2016. у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду, у организацији Institut für Slawistic der Karl-Franzens-Universität Graz, Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске у Бања Луци и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду.