apopin@np.ac.rs

Aleksandra Popin

Docent

KRATAK PRIKAZ NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

Osnovu naučno-istraživačkog rada predstavlja srpska književnost 20. veka kao i njene relacije sa usmenom književnošću.

 

Poseban aspekt istraživanja bazira se na uočavanju, načinima transponovanja i ulozi u pojedinačnim poetikama elemenata iz usmene književnosti, folklora i slovenske/srpske mitologije. Između ostalog, pažnja je usmerena na analize vezane za različite književne podtekste, kao što su npr. alhemija i religija.

Stečeno visoko obrazovanje

Osnovne studije

Filozofski fakultet u Novom Sadu – 1996 godine

Magistarske studije

Filozofski fakultet u Novom Sadu – 2005 godine

Doktorske studije

Filološki fakultet u Beogradu – 2010 godine

Nastavna zvanja

Saradnik u nastavi

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast /Filološke nauke – 2010 godine

Docent

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast /Filološke nauke – 2011/2016 godine

Angažovanje po predmetima

Kulturna istorija Srba

Integrisane akademske studije II – godina – Obavezan predmet

Srpska književnost XX veka 2

Integrisane akademske studije III – godina – Obavezan predmet

Srpska književnost XX veka 3

Integrisane akademske studije IV – godina – Obavezan predmet

Metodika nastave srpskog jezika

Integrisane akademske studije IV – godina – Obavezni predmet

Poetika usmene proze

Integrisane akademske studije IV – godina – Izborni predmet

Imagologija – slika drugog u srpskoj književnosti

Integrisane akademske studije V – godina – Izborni predmet

Neomitologizam u srpskoj poeziji XX veka

Integrisane akademske studije V – godina – Izborni predmet

KRATAK PRIKAZ STRUČNOG I PEDAGOŠKO-NAUČNOG RADA

 

Monografska publikacija
Aleksandra Popin, Vučje sunce. O poetici Vaska Pope, Novi Sad: Akademska knjiga, 2015. Str. 228.


Rad u međunarodnom časopisu
Aleksandra Popin, Sedmi krug Vaska Pope: Slavistična revija: Časopis za jezikoslovje in literarne
vede, Slavistično društvo Slovenije; let. 61, št.3, julij – september 2013. Ljubljana. 485-495.


Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanom posebnom odlukom

1. Usmena književnost i slovenski neomitologizam kao podtekst u poeziji Vaska
Pope, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik br. 59, sv. 1, 2011. 195-209.
2. (Živo)pisanje Ljubomira Simovića, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik
br. 66, sv. 1, 2018. 179−95. Neki elementi folklorne podloge poezije Milosava
Tešića, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. 50, sv. 1-2/2002.
3. Kora i Nepošin-polje prema usmenoknjiževnoj tradiciji, Zbornik Matice srpske
za književnost i jezik, 53/1-3, 2005.
4. Kora i Nepošin-polje prema usmenoknjiževnoj tradiciji II, Zbornik Matice
srpske za književnost i jezik, 54/1, 2005.


Radovi u zbornicima sa međunarodnih skupova

1. Elementi solarnog kulta i verovanja u ženske demone u triptihu „Jelena, žena koje nema”,
Ivo Andrić u srpskoj i evropskoj književnosti. 2/41. Naučni sastanak slavista u Vukove dane,
Beograd, 15-17. IX 2011., Beograd: Međunarodni slavistički centar, 2012. 497-506.
2. Evanđelska čuda, spasenje i (ne)mogućnost slobode izbora, Srpski jezik, književnost,
umetnost: zbornik radova sa VI međunarodnog skupa održanog na Filološko-umetničkom
fakultetu u Kragujevcu, (28-29. X 2011), knj. 2, Bog. / odgovorni urednik Miloš Kovačević. –
Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet: Skupština grada, 2012. 461-469.
3. Radovan Tunguz Perović Nevesinjski i narodna tradicija, Zbornik radova sa naučnog skupa
„Nauka i tradicija”, knj. 7, tom 1, Pale, 18-19. Maj 2012., glavni urednik Miloš Kovačević.
Pale: Filozofski fakultet 2013. 569-579.
4. Mitsko i alhemijsko u knjizi pesama „Vučja so” Vaska Pope, Međunarodni
interdisciplinarni simpozijum Susret kultura (6; 2013; Novi Sad),Zbornik radova
Elektronski izvor. Knj. 2, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2013. 1019-1031.

5. Iz osmog džepa bije velika zima (problem dehumanizacije u drami „Čudo u Šarganu” Ljubomira
Simovića), Srpski jezik, književnost, umetnost: zbornik radova sa 7. Međunarodnog naučnog
skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, (26-27. X 2012), knj. II:
NEMOGUĆE: Zavet čoveka i književnosti / odgovorni urednik Dragan Bošković,
Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet 2013. 233-239.
6. Solarni motivi u poeziji Vaska Pope, zbornik radova sa 42. Međunarodnog naučnog sastanka
slavista u Vukove dane 12-14. 9. 2012., Beograd; Razvojni tokovi srpske poezije 2/42, Beograd:
Međunarodni slavistički centar, 2013. 177-187.
7. Motiv žrtve u romanu „Vučja sen”Radovana Ždrala, zbornik sa naučnog skupa Nauka i
globalizacija, knj. 8, tom ½; 17-19. Maja 2013. glavni urednik Miloš Kovačević. Istočno
Sarajevo: Filozofski fakultet 2014. 633-641.
8. Muška tužbalica, zbornik radova sa 43. Međunarodnog naučnog sastanka slavista u Vukove
dane (12-15. IH 2013. Beograd): Njegoš u svome vremenu i danas 43/2, Beograd: Međunarodni
slavistički centar, 2014. 219-231.
9. Vasko Popa i slikari šeste decenije XX veka (nacrt za intermedijalnu analizu smene jedne
kulturne paradigme), Riječki filološki dani: Zbornik radova s desetoga znanstvenog skupa s
međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Rijeci od 27. do 29. Studenoga 2014. Rijeka:
Filozofski fakultet, 2016. 97-107.
10. Sa svojim korpusom kroz Srbiju Alberta Rajha, Prvi svetski rat i srpska književnost; Dva
veka Vukove Male prostonarodne slavenosrpske pjesnarice. 2/44. Naučni sastanak slavista u
Vukove dane, Beograd, 11-14- IX 2014. Beograd: Međunarodni slavistički centar, 2015. 235-
241.
11. Civilizatorska misija evropska u Aziji, Dviženie i prostranstvo v slavяnskite
ezici, literaturi i kulturi, Sbornik s dokladi od Dvanadesetite meždunarodni
slavističnii četeniя – Sofiя, 910 maй 2014 g. Tom II, Literaturoznanie i
folkloristika. Sofiя: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“. 557-
564.
12. Pesnici 20. veka ka usmenoknjiževnoj tradiciji. Književna tradicija i srpska književnost
20. veka, književnoistorijsko znanje i izazovi novog milenijuma (nacionalni, regionalni,
kontinentalni kontekst). 2/45. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 17-20. IX
2015. – Beograd: MSC, 2016.
13. Mitski i realni prostor u Ćopićevoj poemi „Neznanko, deda i ja“; u: Ćopićeva
poetika prostora tom 6/2017. Ur. B. Tošović. Graz – Banjaluka: Institut für Slawistic der
Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2017.
191-201.
14. (Ne)poverenje u pripovedače i hroničare u prozi Beli unuci Ismeta Rebronje, Zbornik
radova [sa Okruglog stola] o književnom stvaralaštvu Ismeta Rebronje [održanog 3. 12. 2016
u organizaciji Filološkog fakulteta u Beogradu, u okviru predmeta Savremene studije kulture
1 na doktorskim studijama] / [ur. Nadija Rebronja]. – Beograd: Akademska misao, 2018.
43−54.


Radovi u domaćim časopisima nacionalnog značaja

1. Odrednica naš u Andrićevim „Znakovima pored puta“. Književnost i jezik: časopis Društva
za srpski jezik i književnost Srbije. Gl. i odg. ur. V. Brborić. God. 3, br. 4/5 (1956)-.
LXIII/1-2, Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, 2016. 147-157.
2. Između Adamskog kolena i Evinih kćeri. “. Književnost i jezik: časopis Društva za
srpski jezik i književnost Srbije. Gl. i odg. ur. V. Brborić. (1956)-. LXIV/1-2,

Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, 2017. 91-101.
3. Vreme čuda Borislava Pekića kao „sveta parodija“. Karnevalizacija u srpskoj književnosti,
2/47, naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 14-18. 9. 2017. Beograd: Međunarodni
slavistički centar. 2018.


Rad u domaćem časopisu
1. Ljudska figura na usadnicima triju grobalja u oblasti Rasa; Folkloristika:
časopis Udruženja folklorista Srbije. God. 2, br. 1, 2017. Beograd: UFS:
Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“: Filološki fakultet / 2016.
2. Arapov grob u Novom Pazaru. Folkloristika: časopis Udruženja folklorista Srbije.
God. 3, br. 2, 2018. Beograd: UFS: Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“:
Filološki fakultet. 91−106.