mjanicijevic@np.ac.rs

Marko Janićijević

Docent

Stečeno visoko obrazovanje

Osnovne studije

Filološki fakultet u Beogradu – 2004 godine

Magistarske studije

Filološki fakultet u Beogradu – 2007 godine

Doktorske studije

Filozofski fakultet u Novom Sadu – 2010 godine

Nastavna zvanja

Asistent

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast /Srpski jezik i lingvistika 2011 godine

Docent

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast /Srpski jezik i lingvistika 2012 godine

Angažovanje po predmetima

Uvod u lingvistiku

Osnovne studije I i II – godina – Obavezan/Izborni predmet

Pravopis srpskog jezika s osnovama akademskog pisanja

Osnovne studije I i III – godina – Obavezan/Izborni predmet

Leksikologija i frazeologija

Osnovne studije II – godina – Obavezan predmet

Scenska umetnost

Osnovne studije II – godina – Obavezni predmet

Jezik i kultura izražavanja

Osnovne studije IV – godina – Izborni predmet

Sociolingvistika

Osnovne studije IV – godina – Izborni predmet

Savremene teorije jezika

Osnovne studije IV – godina – Izborni predmet

Stilistika srpskog jezika

Master studije – Obavezni predmet

KRATAK PRIKAZ STRUČNOG I PEDAGOŠKO-NAUČNOG RADA

 

MONOGRAFIJE

* (2015). Дискурс законских аката на српском и енглеском језику: Развојно-упоредни приступ. Београд: Јасен. (ISBN 978-86-6293-035-4)


RADOVI U NAUČNIM ČASOPISIMA

* (2017). Да/не и изборна питања у функцији парцијалних (посебних): прагмалингвистички приступ. Српски језик 22(1–2), 555–570.
* (2015). Језик и сепаратизам у светлу референтних података. Узданица 12(1), 167–176.
* (2014). Метафоричке основе српског и енглеског уставноправног језика. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 57(2), 201–216. (
2013). Имплицитне вредности у преамбулама устава на српском и енглеском језику: критичкопрагматички приступ. Наслеђе, 26, 19–30.
* (2013). Интегрална анализа контекстуализације на примеру питања реализованог комплексом реченица. Српски језик, 18(1–2), 567–577.
* (2012). Дискурс законских аката: упоредно-развојни приступ. Зборник за језике и књижевности Филозофског факултета у Новом Саду, 2, 45–64.
* (2011). Kritička analiza diskursa – između naučne rigoroznosti i emancipatorstva. Прилози проучавању језика, 42, 93–100.
* (2011). Моделовање текстуалних целина на примеру законских аката на српском и енглеском језику. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 54(1), 247–259.


RADOVI U TEMATSKIM ZBORNICIMA

* (У штампи). Позајмљенице с етимолошким префиксима ex- и in- у српско-хрватском језику у односу према енглеском: тенденције позајмљивања. У Језици и културе у времену и простору: Тематски зборник (том 7). Нови Сад: Филозофски факултет.
* (У штампи). Репрезентација друштвених актера у роману Пад Грчке Исмета Реброње. [Зборник са Округлог стола о о књижевном стваралаштву Исмета Реброње, Филолошки факултет, Београд]
* (У штампи). Оријентационе метафоре у етимологији латинизама с изворним префиксом e(x)- у српском и енглеском језику у релацији према синхронијским метафорама. У Наука и стварност (књига 12). Пале: Филозофски факултет.
* (У штампи) Mетафоричко представљање когниције у етимологији префиксираних латинизама у српском језику. U Deveti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura: Zbornik radova. Novi Sad: Filozofski fakultet.
* (2017). Mетафора структуре догађаја у етимологији префиксираних латинизама у српском и енглеском језику. У М. Летић, Наука и стварност (књига 11, том 1, стр. 293–310). Пале: Филозофски факултет.
* (2017). Реализација упитних исказа у биографски усмереном интервјуу (на примеру Колекције Одговори). У М. Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност: Књ. 1. (Српски) језик у комуникативној функцији (стр. 245–258). Крагујевац: ФИЛУМ.
* (2016). Однос поетске и конвенционалне метафоре у насловима биографски усмереном интервјуу: појмовнометафорички приступ. У: М. Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност: Књ. 1. Језик, књижевност, уметности (стр. 285–294). Крагујевац: ФИЛУМ.
* (2014) Managerial processes in the constitutions in Serbian and English: A quantitative (critical) analysis. In Z. Đergović-Joksimović & S. Halupka-Rešetar (Eds.), English studies today: Prospects and perspectives (pp. 105–124). Novi Sad: Faculty of Philosophy.
* (2014). Ревизија наратива као вид репродукције глобализације. У М. Ковачевић (ур.), Наука и глобализација: Књига 8, том 1/1. Филолошке науке (стр. 299–307). Пале: Филозофски факултет.
* (2014). Етимолошка метафора у административном дискурсу. U M. Alanović, G. Štasni, G. Štrbac i J. Dražić (ur.), Leksika – gramatika – diskurs: Zbornik u čast Veri Vasić (str. 497–504). Novi Sad: Filozofski fakultet.
* (2013). Репрезентација друштвених класа кроз дијахронију домаћих устава 1946–2006. U: I. Živančević-Sekeruš (ur.), Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura: Zbornik radova (knj. 1, str. 437–448). Novi Sad: Filozofski fakultet.
* (2013). О модалности у законским актима на српском и енглеском језику. У М. Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност: Kњ. 1. Традиција и иновације у савременом српском језику (стр. 319–328). Крагујевац: ФИЛУМ.
* (2012). Европеизација српског уставног дискурса. У М. Ковачевић (ур.), Српски језик, књижевност, уметност: Књ. 1. Структурне карактеристике српског језика (стр. 507–514). Крагујевац: ФИЛУМ.


SAOPŠTENЈA NA NAUČNIM SKUPOVIMA (SELEKCIJA)

* (2017, 30–31. август). Репрезентација војсковођа у делу Време смрти 2 Добрице Ћосића: квантитативни социосемантички приступ. Рад изложен на Међународном научном скупу „Књижевно дело Добрице Ћосића”, Филолошки факултет и Филолошка гимназија, Београд, и Градска библиотека, Крушевац.
* (2016, 3. децембар). Репрезентација друштвених актера у роману Пад Грчке Исмета Реброње. Рад изложен на Округлом столу о књижевном стваралаштву Исмета Реброње, Филолошки факултет, Београд.
* (2014, 8. мај). Језик и сепаратизам у светлу референтних података. Рад изложен на Научној конференцији „Идентитет српског језика и културе”, Српска књижевна задруга, Београд.
* (2013, 16 March). Managerial processes in the constitutions in Serbian and English: A quantitative critical analysis. Paper presented at the Second Conference on English Language and Anglophone Literatures Today, Faculty of Philosophy, Novi Sad.
* (2012, 4–6 July). Quantitative critical analysis of dispositive processes in the constitutions in Serbian and English language. Paper presented at the Fourth International Conference “Critical Approaches To Discourse Analysis Across Disciplines”, University of Minho, Braga, Portugal.
* (2012, 26–28 May). Metaphoric and metonymic base of legal lexis: A critical analysis of evidence in Serbian and English. Paper presented at the Sixth Łódź Symposium “New Developments In Linguistic Pragmatics”, University of Łódź, Łódź, Poland.