nrebronja@np.ac.rs

Nadija Rebronja

Docent

KRATAK PRIKAZ NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

Magistrirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu sa radom na temu Religijski podtekst romana ,,Derviš i smrt” Meše Selimovića, a doktorirala na istom fakultetu sa radom Romani Ćamila Sijarića između tradicionalnog i modernog.

 

Njena naučna interesovanja usmerena su ka savremenoj književnosti južnoslovenskih naroda u komparativnom kontekstu (gde kao komparativna polja pre svega uzima orijentalne književnosti, španske i hispanoameričke književnosti), komparativnoj balkanologiji, imagologiji.

Stečeno visoko obrazovanje

Osnovne studije

Filološki fakultet u Beogradu – 2005 godine

Magistarske studije

Filozofski fakultet u Novom Sadu – 2008 godine

Doktorske studije

Filozofski fakultet u Novom Sadu – 2013 godine

Nastavna zvanja

Saradnik u nastavi

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast /nauka o književnosti – 2007 godine

Asistent

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast /nauka o književnosti – 2009 godine

Docent

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast /nauka o književnosti – 2014 godine

Angažovanje po predmetima

Srpska i bošnjačka kultura u evropskom kontekstu

Osnovne studije II – godina – Izborni predmet

Knjževnost za decu

Osnovne studije II – godina – Obavezan predmet

Bošnjačka književnost 20. veka

Osnovne studije III – godina – Obavezan predmet

Kreativno pisanje

Osnovne studije IV – godina – Izborni predmet

Pisanje književnih prikaza

Osnovne studije IV – godina – Izborni predmet

Jezik alhamijado književnosti

Osnovne studije III – godina – Obavezni predmet

Stara književnost Bosne na orijentalnim jezicima

Master – izborni predmet

Književno stvaralaštvo u Sandžaku

Master – izborni predmet

KRATAK PRIKAZ STRUČNOG I PEDAGOŠKO-NAUČNOG RADA

Magistrirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu sa radom na temu Religijski podtekst romana ,,Derviš i smrt” Meše Selimovića, a doktorirala na istom fakultetu sa radom Romani Ćamila Sijarića između tradicionalnog i modernog. Njena naučna interesovanja usmerena su ka savremenoj književnosti južnoslovenskih naroda u komparativnom kontekstu (gde kao komparativna polja pre svega uzima orijentalne književnosti, španske i hispanoameričke književnosti), komparativnoj balkanologiji, imagologiji. Objavila je preko pedeset naučnih radova u kojima se, sem nabrojanih oblasti, bavila i književnošću za decu. Objavila je naučnu monografiju Derviš ili čovek, život i smrt. Religijski podtekst romana ,,Derviš i smrt” Meše Selimovića (Službeni glasnik, Beograd, 2010). Dobitnica je nagrade Vuk Karadžić za najbolji esej. Autorka je i tri višestruko nagrađivane knjige poezije, a njena poezija je zastupljena u mnogim antologijama i prevođena na desetak stranih jezika. Kao stipendistkinja se usavršavala na Univerzitetu u Beču (2009) i Univerzitetu u Granadi (2010-2011). Govori engleski, španski i turski, služi se ruskim i poznaje arapski jezik.


Selektivna bibliografija:

* Monografija: Derviš ili čovek, život i smrt, Službeni glasnik, Beograd, 2010.
* Religijski podtekst romana Derviš i smrt Meše Selimovića, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. 58, sv. 1 (2010), Novi Sad, 2010, 111-131. (ISSN: 0543-1220)
* Svadbeni običaji i predstave o braku u romanima „Bihorci” i ‚‚Mojkovačka bitka” Ćamila Sijarića, Filolog, 8, Banjaluka, 2013.
* Prepiska Ćamila Sijarića, Lipar, broj 25-26, Kragujevac, zima 2005/proleće 2006, 54-58. (ISSN: 1450-8338)
* Dva carska grada: Rim i Istambul, Sveske, 82, Pančevo, oktobar 2006, 178-185. (ISSN: 0353-5525)
Poema Miloša Crnjanskog ,,Serbia” i pesma ,,Rusija” Aleksandra Bloka, Sveske, 83, Pančevo, mart 2007, 113-124. (ISSN: 0353-5525)
* Mit o Edipu u Žitiju Pavla Kesarijskog i narodnoj pesmi Nahod Simeun, Sveske, 85, Pančevo, septembar 2007, 190-196. (ISSN: 0353-5525)
* Lik i odraz u stvaralaštvu Asmira Kujovića, Godišnjak BZK Preporod, godina VII, Sarajevo, 2007, 191-197. (ISSN: 1512-8180)
* Savremena turska poezija za decu i savremena srpska poezija za decu u komparativnom kontekstu, Detinjstvo, godina XXXIII, број 1⁄2, Novi Sad, proleće-leto 2007, 65-70. (ISSN: 0350-5286)
* Priče o Božijim poslanicima u podtekstu romana „Derviš i smrt” Meše Selimovića, Godišnjak BZK Preporod, godina VIII, Sarajevo, 2008, 211-233. (ISSN: 1512-8180)
* Sufizam i djela orijentalnih filozofa u podtekstu romana Derviš i smrt Meše Selimovića, Život, god. LVII broj 1-6, Sarajevo, 2009, 137-151. (ISSN: 0514-776X)
* Vječita snaga pisanja u romanu ,,Vječnik” Nedžada Ibrišimovića, Behar, 101-102, Zagreb, 2011, 60-61. (ISSN: 1330-5182)