vvesic@np.ac.rs

Violeta M. Janjatović

Docent

Stečeno visoko obrazovanje

Osnovne studije

Filološki fakultet u Beogradu – 2005 godine

Magistarske studije

Filološki fakultet u Beogradu – 2010 godine

Doktorske studije

Filološki fakultet u Beogradu – 2013 godine

Nastavna zvanja

Asistent

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast / Angloamerička književnost i kultura – 2010 godine

Docent

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast / Angloamerička književnost i kultura – 2016 godine

Angažovanje po predmetima

Engleska književnost 1 (predavanja i vežbe)

Integrisane akademske studije I – godina – Obavezni predmet

Engleska književnost 2 (predavanja i vežbe)

Integrisane akademske studije I – godina – Obavezan predmet

Američka književnost 1 (predavanja i vežbe)

Integrisane akademske studije IV – godina – Obavezan predmet

Američka književnost 2 (predavanja i vežbe)

Integrisane akademske studije IV – godina – Obavezni predmet

Savremena Amerika (predavanja)

Integrisane akademske studije IV – godina – Izborni predmet

Šekspirove velike tragedije

Integrisane akademske studije III – godina – Izborni predmet

Strani jezici 1 i 2

Integrisane akademske studije I – godina – Izborni predmet

Rad u časopisu ili zborniku sa naučnog skupa:

Violeta Janjatović (rođ. Vesić), “Glas iz senke: Filis Vitli i počeci afroameričke poezije,” Anali Filološkog fakulteta. Vol. 31, br. 1, 2019, str. 109-119. (ISSN 0522-8468)

Violeta Janjatović (rođ. Vesić),”Sentimentalni roman i tranformacija uloge žena u postrevolucionarnoj Americi,” Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene i humanističke nauke, br.2(2), 2019, str. 134-145.  (ISSN 2619-998X)

Violeta Janjatović (rođ. Vesić), “Majkl Vorner: razvoj američke književnosti i republikanske političke kulture putem razvoja tiska,” Književna smotra, tom 50, br. 189(3), 2018, str. 15-20. (ISSN: 0455-0463)

Violeta Janjatović (rođ. Vesić), “Američki revolucionarni rat iz pera Mersi Otis Voren,” FOLIA LINGUISTICA ET LITTERARIA: Časopis za nauku o jeziku i književnosti, 17,  2017, str. 35-43. (ISSN: 1800-8542)

Violeta Vesić, “Novi istorizam: tekst i kontekst,” Etnoantropološki problemi,  godina X, 1, april 2015,  str. 187-206. (ISSN 0353-1589) (COBISS,SR-ID 2992138)

Violeta Vesić, “Književnost na internetu: proizvod ili samo tekst”, Nauka i globalizacija, Pale: Filozofski fakultet, 2014, str. 893-901, (ISBN 978-99938-47-58-8) (COBISS.RS-ID 4271896)

Violeta Vesić, “Pogledi na religiju u delu Doba razuma Tomasa Pejna”, Zbornik radova sa međunarodne konferencije Filološka istraživanja danas- jezik, književnost, kultura: Paradigme uticaji, recepcija, IV tom, Beograd: Filološki fakultet, 2013, str. 27-34 (ISBN 978-86-6153-146-0) (COBISS.SR-ID 204058380) 

Violeta Vesić, “Tomas Pejn: Građanin sveta”, Nasleđe: časopis za književnost, umetnost i kulturu, Godina X, 25, jun 2013, str. 183-190, (ISSN 1820-1768) (COBISS.SR-ID 115085068)  

Violeta Vesić, “Reforma socijalne politike u Tomas Pejnovom pamfletu Zemljoradnička pravda”, Nasleđe: časopis za književnost, umetnost i kulturu, Godina XI, 27, 2014,  str. 77-81, (ISSN 1820-1768) (COBISS.SR-ID 115085068)

Violeta Vesić, “Tomas Pejn: revolucionarni pamfletista”, Zbornik radova  sa II Naučnog skupa madih filologa Srbije: Savremena proučavanja jezika i književnosti, u organizaciji Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, godina II, knjiga 2, Kragujevac, 2011., str. 359-368 ( ISBN 978-86-85991-31-8) (COBISS.SR-ID 513961134)  

 Violeta Vesić, “Tomas Pejn i časopis Pensilvanija. Rani revolucionarni spisi”, Zbornik radova  sa III Naučnog skupa madih filologa Srbije: Savremena proučavanja jezika i književnosti, u organizaciji Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, godina III, knjiga 2, Kragujevac, 2012., str. 263-269 (ISBN 978-86-85991-40-0)( COBISS.SR-ID 189589004) 

Monografska publikacija:

Violeta Vesić, Tomas Pejn: korakom nezavisnosti i tragom ljudskih prava, Beograd: Zadužbina Andrejević, 2011 (ISBN978-86-7244-977-8)( COBISS.SR-ID186457868)

Učešće na naučnim/stručnim skupovima i kongresima:

Violeta Janjatović (rođ. Vesić), “Smeh ili borba za nezavisnost: Frensis Hopkinson i američki Rat za nezavisnost”, Nauka bez granica 3, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica, 21-22. Septembar 2019.

Violeta Janjatović (rođ. Vesić), ” Novoistorijsko tumačenje ženskih glasova u kontekstu američkog rata za nezavisnost: slučaj Grejs Grouden Galovej”, Jezik, književnost, kontekst, Filozofski fakultet u Nišu, 12-13. april 2019.

Violeta Vesić, “Književnost na internetu: proizvod ili samo tekst”, Nauka i globalizacija, Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu, 2014.

Violeta Vesić, “Pogledi na religiju u delu Doba razuma Tomasa Pejna”, Filološka istraživanja danas- jezik, književnost, kultura: Paradigme uticaji, recepcija, Filološki fakultet u Beogradu,  2013.

Violeta Vesić, “Tomas Pejn i časopis Pensilvanija. Rani revolucionarni spisi”, III Naučni skup madih filologa Srbije: Savremena proučavanja jezika i književnosti, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, 2012.

Violeta Vesić, “Tomas Pejn: revolucionarni pamfletista”, II Naučni skup madih filologa Srbije: Savremena proučavanja jezika i književnosti, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, 2011.

Specijalizacija/Usavršavanja:

Istraživački boravak: Džon F. Kenedi institut za američke studije, (novembar 2008 – januar 2009, jul 2011- avgust2012)