agorcevic@gmail.com

Admir Gorčević

Docent

Stečeno visoko obrazovanje

Osnovne studije

Filološki fakultet, Univerzitet u Prištini – 1997 godine

Magistarske studije

Univerzitet u Novom Pazaru – 2007 godine

Doktorske studije

Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu – 2011 godine

Nastavna zvanja

Asistent

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast / Engleski jezik i književnost – 2012 godine

Angažovanje po predmetima

Savremeni engleski jezik 1

Osnovne studije I – godina – Obavezan predmet

Savremeni engleski jezik 2

Osnovne studije I – godina – Obavezan predmet

Uvod u studije engleskog jezika

Osnovne studije I – godina – Obavezan predmet

Animiranih film u nastavi engleskog jezika

Osnovne studije III – godina -Izborni predmet

Savremena Amerika

Osnovne studije IV – godina – Obavezni predmet

KRATAK PRIKAZ STRUČNOG I PEDAGOŠKO-NAUČNOG RADA

Doktorska disertacija:

* Eufemizmi i disfemizmi u engleskom jeziku. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011.


Magistarska teza:

* Morphological Characteristics of English in Animated Films. Departman za filologiju, Univerzitet u Novom Pazaru, 2007.


Monografije:

* Morphological Characteristics of English in Animated Films. Narodna biblioteka, Novi Pazar, 2011.


Originalni naučni radovi:

* Eufemizam – atribut engleskog jezika u političkim novinskim člancima o migracijama. Naučni časopis Folia Linguistica et Litteraria, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nikšiću, 2016.
* Investigation of animated film blends in English discourse. Naučni časopis Facta Universitatis, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, 2016.
* Eufemistički ekvivalenti u jeziku štampe u srpskom i engleskom. Naučni časopis Philologia Mediana, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, 2016.
* Eufemizmi i disfemizmi u medijima i njihov uticaj na javni diskurs. Zbornik radova FFUIS, Filološki fakultet u Istočnom Sarajevu, 2015.
* Metafora u terminološkim kolokacijama u engleskom jeziku i njihovi ekvivalenti u srpskom. Zbornik radova FiFa, Filološki fakultet u Kosovskoj Mitrovici, Univerzitet u Prištini, 2016.
* Lingvistička studija apsolutnih sinonima u elektronskom jezičkom korpusu. Internacionalni univerzitet u Skoplju, 2015.
* Primena animiranih filmova u nastavi engleskog jezika. Naučni časopis Univerzitetska misao, Univerzitet u Novom Pazaru, 2005.


Konferencije


* Identifikacija i analiza lingvističkih asocijacija pomoću pristupa baziranom na jezičkom korpusu. Međunarodna konferencija Digitalna humanistika. Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, oktobar 2015.
* Tradicionalni nasuprot korpusno-baziranom pristupu proučavanja Was/Were u govornom i pisanom registru. 5. međunarodna konferencija ELLSTAT. Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 23. i 24. oktobar 2015.
* Eufemizmi i disfemizmi u medijima i njihov uticaj na javni diskurs. Međunarodna konferencija Nauka i globalizacija. Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu (Pale), 17-19 maj 2013.
Blendovi u animiranim filmovima. Međunarodna konferencija Jezik, književnost, marginalizacija. Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, 26. i 27. april 2013.
* Eufemizmi u animiranim filmovima. 3. međunarodna konferencija Strani jezici, nastava i primenjena lingvistika. Internacionalni Burč univerzitet, Sarajevo, 3-5 maj 2013.
* Lingvistička studija apsolutnih sinonima u elektronskom jezičkom korpusu. Međunarodna konferencija Engleski jezik, britanske i američke studije, Internacionalni univerzitet u Skoplju, 29. maj 2015.


Umetničke (fotografske) izložbe:

* samostalna izložba – Muzika i slika, Multimedijani centar, Dom kulture, Novi Pazar, mart 2005.
* samostalna izložba – City, Kulturni centar, Niška Banja, avgust 2007.
* samostalna izložba – Fusion, Fusion centar za mlade, Novi Pazar, 2007.
* samostalna izložba – Are We Really Free? Multimedijalni centar, Dom kulture, Novi Pazar, avgust 2008.

Grupna izložba fotografija na Državnom univerzitetu Ajove, Ejms, SAD, 2006. Više 40 grupnih izložbi u Srbiji i inostranstvu.