azramusovic@gmail.com

Azra Mušović

Docent

Stečeno visoko obrazovanje

Osnovne studije

Filološki fakultet, Univerzitet u Prištini – 2001 godine

Magistarske studije

Filološki fakultet, Univerzitet u Prištini – 2009 godine

Doktorske studije

Filološki fakultet, Univerzitet u Prištini – 2015 godine

Nastavna zvanja

Saradnik u nastavi

Filozofski fakultet , Univerzitet u Prištini – Naučna oblast / Engleska književnost – 2002 godine

Asistent

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast / Engleska književnost i jezik – 2010 godine

Docent

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast / Engleska književnost i jezik – 2017 godine

Angažovanje po predmetima

Engleska književnost 3

Integrisane akademske studije II – godina – Obavezni predmet

Engleska književnost 4

Integrisane akademske studije II – godina – Obavezan predmet

Engleska književnost 5

Integrisane akademske studije III – godina – Obavezan predmet

Engleska književnost 6

Integrisane akademske studije III – godina – Obavezni predmet

Britanska istorija i kultura

Integrisane akademske studije I – godina – Obavezni predmet

Strani jezik 4 (Psihologija)

Integrisane akademske studije II – godina – Obavezni predmet

Strani jezik 4 (Srpska književnost i jezik)

Osnovne studije II – godina – Obavezni predmet

Strani jezik 2 (Poslovna informatika)

Osnovne studije II – godina – Obavezni predmet

KRATAK PRIKAZ STRUČNOG I PEDAGOŠKO-NAUČNOG RADA

Azra A. Mušović je osnovnu školu i Gimnaziju završila u Prištini, kao nosilac Vukove diplome. Filološki fakultet Univerziteta u Prištini, odsek Engleski jezik i književnost završila je 2001. godine. Postdiplomske akademske studije završila je 2009. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini, odbranivši magistarsku tezu pod nazivom Priroda poetskog senzibiliteta u ispovednoj poeziji Silvije Plat, čime je stekla akademski naziv magistra književnih nauka. Godine 2015. je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom Romantičarsko u modernom proznom stvaralaštvu D. H. Lorensa i F. S. Ficdžeralda, čime je stekla naučni stepen doktora filoloških nauka. Od 2002.-2010. godine radila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini, gde je u zvanju asistenta-pripravnika, saradnika u nastavi i asistenta izvodila vežbe na predmetu Viktorijanska književnost, kao i nastavu na nematičnim smerovima.
Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru radi od 2010. godine, najpre u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Anglo-američka književnost. U zvanje asistenta sa doktoratom birana je 2016. godine, za užu naučna oblast Anglo-američka književnost i kultura. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Anglo-američka književnost i kultura birana je 2017. godine. Na studijskom programu Engleski jezik i književnost izvodi nastavu na predmetima Britanska istorija i kultura, kao i Engleska književnost 3, 4, 5, i 6.
Ključne oblasti naučno-istraživačkog rada dr Azre A. Mušović su: romantizam, modernizam i savremena književnost. Rezultati naučno-istraživačkog rada publikovani su u većem broju recenziranih naučnih radova na međunarodnim i nacionalnim konferencijama, časopisima i tematskim zbornicima

Rad u časopisu ili zborniku sa naučnog skupa:

1. Engleski romantičarski pokret – Vizija beskonačnog ili društvena angažovanost?, Zbornik radova Filozofskog fakulteta XXXIX /2009, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica, 2010., str.133-147 (ISSN 0354-3293)
2. Kreativnost i telo – Umetnička vizija Silvije Plat, Zbornik radova Filozofskog fakulteta XL /2010, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica, 2011., str. 129-138 (ISSN 0354-3293)
3. Bela boginja, Arijadna i mit o ’’poetskom ja’’ – reevaluacija uloge mita u kreativno-destruktivnom odnosu Ted Hjuz – Silvija Plat, Zbornik radova Filozofskog fakulteta XLII(2)/2012, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica, 2012., str. 203-217 (ISSN 0354-3293)
4. Kroz emersonovsku hermeneutiku – pejzaži duha ili transcendentalno u poeziji Silvije Plat, Zbornik radova Filozofskog fakulteta XLIII(1)/2013, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica, 2013., str. 348-362 (ISSN 0354-3293)
5. Psihička osmoza, Silvija Plat i Virdžinija Vulf, Zbornik radova Filozofskog fakulteta XLIII(2)/2013, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica, 2013., str. 733-751 (ISSN 0354-3293)
6. Mladost i nestajanje – percepcija vremena kod F. Skota Ficdžeralda, NAUKA BEZ GRANICA 4: VREME I PROSTOR – Međunarodni tematski zbornik, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica 2018., str. 151-164 (ISBN 978-86-6349-097-0)
7. U psihoanalitičkom kontekstu – nagon, stanovište i nesvesno u ranom delu D. H. Lorensa, Saopštenje/učešće na naučnom skupu JEZIK, KNjIŽEVNOST, TEORIJA 2018, 27-28. april 2018, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu.
8. Izvan psihološkog realizma – priroda vizuelnog saznavanja u delu D. H. Lorensa, Učešće na međunarodnom naučnom skupu NAUKA BEZ GRANICA 2, 21-22. septembar 2018, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica.
Izlaganje o Lorensu sa skupa NAUKA BEZ GRANICA 2 emitov. 17. 10. 2018. u 22:30 na Trećem programu Radio Beograda, ur. Predrag Šarčević, rts.planeta.