dnovakov@np.ac.rs

Dragana Novakov

Docent

Stečeno visoko obrazovanje

Osnovne studije

Filozofski fakultet u Novom Sadu – 1998. godine

Master studije

Filozofski fakultet u Novom Sadu – 1998. godine

Doktorske studije

Filološki fakultet u Beogradu – 2009. godine

Nastavna zvanja

Saradnik u nastavi

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast /Srpski jezik/Istorijska gramatika srpskog jezika, 2012. godine

Angažovanje po predmetima

Staroslovenski jezik

Osnovne studije I – godina – Obavezni predmet

Standardni srpski jezik 1/ Fonetika sa fonologijom

Osnovne studije I – godina – Obavezni predmet

Istorijska gramatika srpskog jezika

Osnovne studije III- godina – Obavezni predmet

Uporedna gramatika slovenskih jezikâ

Osnovne studije III – godina – Izborni predmet

Dijalektologija sa akcentologijom

Osnovne studije III- godina – Obavezni predmet

Uporedna gramatika indoevropskih jezikâ

Osnovne studije V – godina – Obavezni predmet

KRATAK PRIKAZ STRUČNOG I PEDAGOŠKO-NAUČNOG RADA

BIBLIOGRAFIJA (IZBOR)

1. Dragana Novakov, Neke napomene o jeziku jednog rukopisnog zbornika iz prve četvrtine XIX veka, Issledovaniя po slavяnskim яzыkam, Koreя, Seul (Koreйskaя associaciя slavistov), 2006, 37–45.
2. Dragana Novakov, Napomene o leksici rukopisne Lekaruše iz Boke Kotorske (XVIII vek), Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Beograd (Međunarodni slavistički centar), 35\1, 2006, 327–333.
3. Dragana Novakov, Neki primeri slovenskih osnova s neslovenskim sufiksima u imenima Pomenika manastira Krušedola (XVI/XVII vek), Južnoslovenski filolog LXVI, Beograd, 2010, 349–356.
4. Dragana Novakov, Ćirilica u Srbiji danas, Zbornik radova sa Naučnog skupa Nauka i politika povodom dana fakulteta, Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Filozofski fakultet, knj. 5, Pale 22-23. maja, 2011, 521–527.
5. Dragana Novakov, Lično ime: Muzak/Muzać u Pomeniku manastira Dečana (XVI-XX vek), Dečani u svetlu arheografskih istraživanja. Zbornik radova, Beograd, Narodna biblioteka Srbije, 2012, 259–265.
6. Dragana Novakov, O SUFIKSIMA -AŠ, -ICA, -OTA, -OŠ, -UL U DEČANSKOM POMENIKU (1595-1938), Srpski jezik, broj XIX, godina XIX, Beograd, 2014, 693–700.
7. Dragana Novakov, NEKOTORЫE ZAMEČANIЯ OB UDARENII V SERBSKOM LITERATURNOM ЯZIKE V INTERPRETACII VUKA KARADŽIČA, IWoBA VIII, REFERATI VIII MEĐUNARODNOG SKUPA O BALTOSLOVENSKOJ AKCENTOLOGIJI (Novi Sad 2012), Slavistički zbornik, Nova serija knjiga I, Novi Sad (Filozofski fakultet), 2014, 285–291.
8. Dragana Novakov, Neke dijalekatske crte u tešanjskoj Epistoliji iz XIX veka, Dijalekti srpskoga jezika: istraživanja, nastava, književnost 1. Zbornik radova s međunarodnog skupa održanog 11. i 12. aprila 2014. godine u Leskovcu, Leskovac: Leskovački kulturni centar; Vranje; Univerzitet u Nišu, Pedagoški fakultet, 211‒216.
9. Dragana Novakov, Neskolьko zamečaniй ob osobennostяh upotrebleniя akcentnыh (nadstročnыh) znakov v dečanskom Zakonnike XVI v., Balto-slavяnskaя akcentologiя. Baltoslavenska akcentologija. Balto-Slavic Accentology. IWoBA VII, Materialы VII meždunarodnogo seminara, Moskva, Яzыki slavяnskoй kulьturы, Fond »Razvitiя fundamentalьnыh lingvističeskih issledovaniй», 2016, 92–108.
10. Dragana Novakov, Nekoliko napomena o ćirilometodijevskom jeziku u starim srpskim pomenicima, Crkvene studije, Godina XIV, Broj 14, Centar za crkvene studije, Univerzitet u Nišu, Centar za vizantijsko-slovenske studije, Međunarodni centar za pravoslavne studije, Niš, 2017, 575–582.
11. Dragana Novakov, Imena Pomenika manastira Krušedola, Institut za teološka istraživanja, Pravoslavni bogoslovski fakulet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2017.

NAUČNI SKUPOVI (IZBOR)

1. 35. Međunarodni naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, septembar, 2005. godine.

2. 14. Međunarodni skup slavista u Opatiji (Znanstveni skup o jeziku i književnosti), Opatija, juna, 2009. godine.

3. Naučni skup Nauka i politika povodom dana fakulteta. Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Filozofski fakultet, Pale, maja, 2010.

4. Međunarodni naučni skup Dani akcentologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mart, 2011.

5. VII Meždunarodnый seminar po balto-slavяnskoй akcentologii, posvящёnnый 80-letnemu юbileю V. A. Dыbo, Moskva, juli, 2011. godine.

6. IWoBA VIII, MEĐUNARODNI SKUP O BALTOSLOVENSKOJ AKCENTOLOGIJI, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2012.

7. Četvrti godišnji simposion. Srpska teologija danas na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, Beograd, maja, 2012. godine.

8. Međunarodni naučni skup Kirilometodijevsko predanje, jezik i misija Crkve u 21. veku, Beograd, Pravoslavni bogoslovski fakultet, decembar, 2013.