iorcic@gmail.com

Lidija Orčić

Docent

Stečeno visoko obrazovanje

Osnovne studije

Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu – 1990 godine

Magistarske studije

Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu – 2008 godine

Doktorske studije

Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu – 2012 godine

Nastavna zvanja

Asistent

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast / Engleski jezik – 2012 godine

Angažovanje po predmetima

Engleski 3

Osnovne studije II – godina – Obavezan predmet

Engleski 4

Osnovne studije II – godina – Obavezan predmet

Engleski 5

Osnovne studije III – godina – Obavezan predmet

Engleski 5

Osnovne studije III – godina – Obavezni predmet

Kolokacije u srpskom i engleskom jeziku

Osnovne studije IV – godina – Obavezni predmet

KRATAK PRIKAZ STRUČNOG I PEDAGOŠKO-NAUČNOG RADA

Objavljen rad:

* Orčić, L. „Anglicizmi u srpskom kao jeziku struke – skraćenice u univerzitetskim udžbenicima ekonomije,” Prilozi proučavanju jezika, Odsek za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 2008, br. 38, str. 225-231.


Podaci o stručnom usavršavanju:

* Specijalista za oblast leksikologiju i dvojezičnu (englesko-srpsko) leksikografiju, Novi Sad, 2003.

* Magistarski rad: Anglicizmi u univerzitetskim udžbenicima ekonomije (2008).

* Doktorska disertacije: Morfosintaksičke karakteristike engleskih kolokacija u oblasti ekonomije i njihovi srpski prevodni ekvivalenti (2012).