khamidovic@np.ac.rs

Dr Kimeta Hamidović

Asistent

Stečeno visoko obrazovanje

Osnovne studije

Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu – 2009 godine

Doktorske studije

Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu – 2018 godine

Nastavna zvanja

Saradnik u nastavi

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast / Engleski jezik – 2009 godine

Asistent

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast / Engleski jezik – 2013 godine

Angažovanje po predmetima

Engleski jezik 1

Osnovne studije I – godina – Obavezan predmet

Engleski jezik 3

Osnovne studije II – godina – Obavezan predmet

Engleski jezik 5

Osnovne studije III – godina – Obavezan predmet

Engleski jezik 6

Osnovne studije III – godina – Obavezan predmet

KRATAK PRIKAZ STRUČNOG I PEDAGOŠKO-NAUČNOG RADA

Dr Kimeta Hamidović objavila je ukupno 7 radova (1 rad M24, 2 rada M51, 2 rada M45, 2 rada M14), koji se
bave nastavom engleskog jezika kao stranog, te njenim specifičnim aspektima. Učestvovala je na brojnim
međunarodnim naučnim skupovima. 2010. godine bila je član tima angažovanog na nacionalnom projektu
TEMPUS REFLESS, odnosno, Reforming Foreign Language Studies in Serbia, koji je uspešno okončan 2014.
godine. Sledi bibliografija publikovanih radova, uz navođenje kategorija.


Radovi objavljeni u časopisima:

1. Nešić, I., Hamidović, K. (2016). Ispitivanje stavova studenata o radu u grupi prilikom učenja
engleskog jezika, Teme, Časopis za društvene nauke, Vol. 40 (1): 281-299, UDK: 371.311.4:811.111, ISSN:
0353-7919

M24
2. Nešić, I., Hamidović, K. (2015). Teaching English grammar: efficiency of inductive and deductive
approaches – students’ perceptions, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, Vol. XLV (3):
189-205, UDK: 378.147::811.111 ́36(497.11), ISSN: 0354-3293

M51
3. Hrnjak Hamidović K. (2014). Obrada leksičkih kolokacija u dvojezičnim rečnicima (engleski –
srpski), Radovi Filozofskog fakulteta, br. 16, knj. 1: Filološke nauke, Pale, ISSN 1512-5858
M51


Radovi objavljeni u zbornicima:

1. Hamidović, K. Nešić, I. (2016). Uloga rečnika u nastavi prevođenja na univerzitetskom nivou,
Zbornik radova Jezik, književnost, značenje, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, 687-700,
UDK: 811.111’25:378, 81’33:81’374, ISBN 978-86-7379-409-9

M14
2. Hrnjak Hamidović, K. (2014) Teaching Grammar in GE and ESP context: A Case study of Chemistry
University Students, Linguistics, Culture and Identity in Foreign Language Education, IBU Publications,
Sarajevo, 2014, 1063-1070 (ISBN 978-9958-834-35-6/ COBISS.BH-ID 21300230)

M14
3. Hrnjak Hamidović, K. (2013) Difficulties encountered in teaching ESP to non-English majors in Higher
education and future steps towards possible solution, Proceedings of the 1st International Conference on
Teaching English for Specific Purposes, Faculty of Electronic Engineering, University of Niš, 37-47 (ISBN
978-86-6125-080-4/ COBISS.SR-ID 198137356) M45
4. Hrnjak Hamidović, K. (2012) Imperfektivizacija glagola u srpskom jeziku i njihovi prevodni
ekvivalenti u engleskom jeziku, Savremena proučavanja jezika i književnosti, knj. 1, Zbornik radova
sa IV naučnog skupa Mladih filologa Srbije, broj 4, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu,
str. 159 167 (ISBN 978-86-85991-50-9/ COBISS.SR-ID 197524748)

M45