aleksandar.lj.ciric@gmail.com

Aleksandar Ćiric

Redovni profesor

Stečeno visoko obrazovanje

Osnovne studije

Diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, 1975.

Magistarske studije

Magistar pravnih nauka, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, 1982.

Doktorske studije

Doktor pravnih nauka, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 1987.

Studijski boravci:

Pravni i Ekonomski fakultet Univerziteta “Pantheon Sorbonne, Paris I”; Međunarodna trgovinska komora (ICC) u Parizu; Institut države i prava Akademije nauka Ruske Federacije u Moskvi; Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije; Stalna misija SFRJ pri SEV-u u Moskvi; Fakultet za međunarodno pravo i međunarodne odnose, Kijev; Pravni fakultet državnog Univerziteta „Taras Ševčenko”u Kijevu (Ukrajina); Pravni fakultet Univerziteta “Lomonosov” u Moskvi.

Jezici:

Služi se ruskim, engleskim, bugarskim, francuskim i ukrajinskim jezicima.

Nastavna zvanja

Asistent-pripravnik

Pravni fakultet u – Naučna oblast / godine

Asistent

Pravni fakultet – Naučna oblast / godine

Docent

Pravni fakultet u – Naučna oblast / godine

Vanredni profesor

Pravni fakultet u – Naučna oblast / godine

Redovni profesor

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast / godine

Angažovanje po predmetima - PRAVO

1. Trgovinsko pravo

Osnovne studije – godina – Obavezan predmet

Međunarodno trgovinsko pravo

Osnovne studije – godina – Obavezan predmet

Arbitražno pravo

Osnovne studije III – godina – Obavezan predmet

Angažovanje po predmetima - EKONOMIJA

Privredno pravo

Osnovne studije – godina – Obavezan predmet

Međunarodno trgovinsko pravo

Osnovne studije – godina – Obavezan predmet

Poslovno pravo

Osnovne studije – Poslovna Informatika – Obavezan predmet

Angažovanje po predmetima - Agronomija

Poslovno pravo

Osnovne studije – Poslovna Informatika – Obavezan predmet

Angažovanje po predmetima - Prehrambena tehnologija

Privredno pravo

Osnovne studije – godina – Obavezan predmet

KRATAK PRIKAZ STRUČNOG I PEDAGOŠKO-NAUČNOG RADA

Radni vek je započeo u Skupštini opštine Babušnica, na mestu referenta za pružanje pravne pomoći, a potom na dužnosti sudije za prekršaje. Kraće vreme je službovao u Kabinetu predsednika SFRJ, 1979. godine.
Dugogodišnju uspešnu univerzitetsku karijeru započeo je izborom u zvanje asistenta, kasnije docenta, vanrednog i redovnog profesora (1998.) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.
U svojstvu gostujućeg profesora i profesora po pozivu držao je predavanja na poslediplomskim studijama ili je bio angažovan na pravnim fakultetima brojnih univerziteta u inostranstvu i u Srbiji: u Moskvi (“Lomonosov“, “Družba Narodov“, Finansijski univerzitet Vlade Ruske Federacije, Akademija advokature i notarijata Ruske Federacije), Joškar-Oli, Petrozavodsku, Rostovu na Donu, Velikom Novgorodu (Ruska Federacija), u Kijevu („Taras Ševčenko”, Univerzitet prava Nacionalne akademije nauka Ukrajine), Lugansku (Ukrajina), u Sofiji (Bugarska), u Salcburgu (Austrija) u Parizu (Francuska), u Beogradu, u Novom Sadu, u Kragujevcu, u Novom Pazaru, Skoplju, Prištini, Banja Luci.
Bio je odgovorni nastavnik za Međunarodno arbitražno pravo na poslediplomskim studijama Univerziteta Organizacije ujedinjenih nacija, (ECPD), u Beogradu, na smeru za međunarodno poslovno pravo.
U svojstvu nastavnika, mentora, člana i predsednika komisija za pripremu, izradu i odbranu magistarskih, master i doktorskih teza, bio je angažovan na pravnim fakultetima u Nišu, Beogradu, Novom Sadu, Banja Luci, Prištini, Moskvi.
Autor je preko 200 stručnih i naučnih radova i preko 30 projekata u oblasti naučnih istraživanja, kao i u domaćoj i međunarodnoj privrednoj praksi trgovačkih društava.
Učestvovao je sa referatima, na preko sto pedeset naučnih skupova, domaćeg i međunarodnog karaktera, uključujući pozive nacionalnih akademija nauka Srbije, Rusije, Bugarske i Ukrajine. Organizovao je veći broj domaćih i međunarodnih naučnih konferencija.
Po pozivu Šeste sesije Evropske ekonomske komisije Organizacije Ujedinjenih Nacija o razvoju preduzetništva, Palais de Nations, Geneva, (Switzerland), 2005, predstavljao je Srbiju i Pravni fakultet u Nišu.
Po pozivu Predsednika Dume Ruske Federacije učestvovao je sa nacionalnim referatom Republike Srbije u radu Pravnog foruma u organizaciji Dume, Ministarstva inostranih poslova i Fonda za narodnu diplomatiju Ruske Federacije, na temu „Aktuelni međunarodnopravni problemi 21. veka“, Moskva 10. jul 2015.
Po pozivu Međunarodnog trgovinskog arbitražnog suda pri Trgovinsko-industrijskoj komori Ukrajine, predsedavao je Plenarnom zasedanju Međunarodne konferencije o arbitražnom načinu rešavanja sporova, Kijev, 2012.
Sa mesta univerzitetskog profesora obavljao je dužnosti sudije Suda udruženog rada Srbije i sudije porotnika Višeg privrednog suda Srbije.
Bogato profesionalno iskustvo je stekao i kao višedecenijski arbitar u rešavanju domaćih i međunarodnih trgovinskih sporova. Višegodišnji je član Predsedništva i potpredsednik Spoljnotrgovinske, sada Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije u Beogradu.
U svojstvu nezavisnog i samostalnog arbitara učestvuje u rešavanju domaćih i međunarodnih trgovinskih sporova pred stalnim arbitražama pri Privrednoj komori Srbije u Beogradu, Trgovinsko-industrijskoj komori Ukrajine u Kijevu, Trgovinsko-industrijskoj komori Bugarske u Sofiji; Privrednoj komori Crne Gore u Podgorici, Privrednoj komori Republike Srpske u Banja Luci.
Aktivno učestvuje, po pozivu, sa nacionalnim referatima Srbije, u radu međunarodnog video Maratona «Narodna diplomatija: juče, danas, sutra“, čiji je cilj uspostavljanje konstruktivnog dijaloga predstavnika različitih zemalja i naroda na osnovama univerzalnih ljudskih vrednosti i neformalnih kontakata radi očuvanja mira na Zemlji.

AKADEMSKO-STRUČNE DUŽNOSTI

A/Sadašnje dužnosti
Redovni je profesor Državnog univerziteta u Novom Pazaru na Departmanu za pravne nauke za Trgovinsko pravo i na Departmanu za ekonomske nauke.
Član je redakcionih odbora i izdavačkih saveta većeg broja vodećih domaćih i stranih pravnih časopisa;
Savetnik je domaćih i stranih kompanija i advokatskih kancelarija u Srbiji i u inostranstvu.
B/Prethodne dužnosti
Asistent i profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu; Dekan, predsednik Koordinacionog tela, utemeljivač i šef Katedre za trgovinsko pravo, prodekan za finansije, član Saveta Pravnog fakulteta u Nišu. Na Univerzitetu u Nišu je bio član Senata, Saveta, Naučno-stručnog veća za društvene nauke. Bio je član Konferencije univerziteta Srbije (KONUS) i član Naučnog matičnog odbora za društvene nauke Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.
Bio je potpredsednik Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Srbije, potpredsednik Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije i dr. U višepartijskom sistemu nije bio član ni jedne političke stranke.

BIBLIOGRAFIJA

Autor je preko dvesta stručnih, naučnih radova i udžbenika, prevashodno iz oblasti međunarodnog i domaćeg prometa robe, usluga i kapitala, rešavanja trgovačkih sporova, pravnog režima stranih investicija, osnivanja i privatizacije trgovačkih društava, prava Svetske trgovinske organizacije, prava Zajednice Nezavisnih Država, prava Zajednice evroazijske unije, prava distribucije robe, prava spoljne trgovine, jezika struke (koautor udžbenika Ruski jezik za pravnike i prevodilac brojnih stručnih i naučnih radova).
Odabrani radovi
Aleksandar LJ.Ćirić, Međunarodno trgovinsko pravo: opšti deo, Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2010, Niš, str. 572, ISBN 978-86-7148-106-9
Aleksandar LJ.Ćirić, Međunarodno trgovinsko pravo, opšti deo, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, Niš, 2012, ISBN 978-86-7148-164-9
Aleksandar LJ.Ćirić, Međunarodno trgovinsko pravo, posebni deo, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, Niš, 2018.
Aleksandar LJ.Ćirić, Pravo spoljne trgovine, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, Niš, 2013, str. 273, ISBN 978-86-7148-172-4
Aleksandar Lj. Ciric, The Dispute Settlement Procedure Before the World Trade Organization, Yearbook on International Arbitration, Viena, Antwerpt /etc./, European Academic Press, 2010. – Vol. 1 (2010), str. 57-74.
Aleksandar Ciric, The Right of International Commercial Arbitration to Resolve the Issue of its Own
Jurisdiction, Law of Ukraine, Kyiv Law of Ukraine, No. 2 (2011), p.108-117, ISSN 0132-1331
dr Aleksandar LJ. Ćirić, redovni profesor na Departmanu za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru, ranije redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, arbitar i potpredsednik Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije, “(Ne)efikasnost sudstva u materiji privrednih sporova”, „Pravo i privreda“, br. 3/2020, str. 55-80.
Aleksandr Čirič, professor gosudarstvennogo universiteta g. Novый Pazar, Serbiя, zam. Predsedatelя Postoяnnogo arbitraža pri Hozяйstvenoй palate Serbii, „Globalьnыe vыzovы pravovogo režima meždunarodnыh эkonomičeskih otnošeniй XXI veka“, Rossiйskaя akademiя nauk (RAN), Universitet M.V. Lomonosov.., https://buran-sas.ru/sbornik-mch-20, Mežregionalьnaя obщestvennaя organizaciя sodeйstviя izučeniюpropagande naučnogo naslediя N.D. Kondratьeva, 2020, str. 195-205, vhodit v RINC, https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44853507
Aleksandr Čirič, professor Gosudarstvennogo universiteta g. Novый Pazar, Serbiя, zam. Predsedatelя Postoяnnogo arbitraža pri Hozяйstvenoй palate Serbii, «Standartы borьbы protiv meždunarodnogo terrorizma i ego finansirovaniя», ЭKONOMIKA. ЭKOLOGIЯ. BEZOPASNOSTЬ, Meždunarodnaя naučno-praktičeskaя konferenciя, Sbornik, UFA, 2020, str. 264-273, UDK 338:574:614.8; https://disk.yandex.ru/d/K48TfRmKG-v2JQ
Aleksandar LJ.Ćirić, redovni profesor Državnog univerziteta u Novom Pazaru, „Globalizacija trgovinskih odnosa“, Liber amicorum, prof. dr Mirko Vasiljević, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, 2021. str. 137-155, Cobiss.SR-ID 38055433.

DRUGE PROFESIONALNE AKTIVNOSTI

Član je brojnih tela, profesionalnih, stručnih i naučnih asocijacija: Udruženje pravnika u privredi Srbije i član Upravnog odbora ovog Udruženja; Član Upravnog odbora Asocijacije pravnika – Kaspijskog regiona, koja uključuje vodeće pravne eksperte iz 43 države.
Bio je zamenik glavnog i odgovornog urednika vodećeg nacionalnog časopisa u privredi Srbije – „Pravo i privreda”, Beograd; član je Redakcije časopisa „Pravo Evropske unije“.
Član je i brojnih redakcija i izdavačkih saveta u vodećim pravnim časopisima u Ruskoj Federaciji: „Naučni radovi“, Ruska akademija advokature i notarijata, Moskva; «Obrazovanje i pravo», Finansijski univerzitet Vlade Ruske Federacije i Institut za naučnu i pedagošku informaciju Ruske akademije obrazovanja, Moskva; «Savremeni pravnik», u izdanju Rusko-italijanskog međunarodnog univerziteta, Moskva; „Nauka i država“ Naučno-istraživački institut problemi obrazovanja i prava (Research institute of problems of education and law), Moskva. „Međunarodni akademski časopis, Ruska akademija prirodnih nauka“, Moskva. Član je uređivačkog odbora vodećeg i najstarijeg pravnog časopisa u Ukrajini – „Pravo Ukrajine“, a takođe i časopisa „Aktuelni problemi prava: Teorija i praksa“, u izdanju Pravnog fakulteta u Lugansku (Ukrajina).

9. PRIZNANJA ZA PROFESIONALNI RAD

Za uspešan profesionalni rad u oblasti pravnih nauka, profesor Ćirić je stekao brojna domaća i međunarodna priznanja.
Za poseban doprinos razvoju i afirmaciji dostignuća u pravnoj nauci i privredi u 2020. godini, dobitnik je prestižne nagrade „Povelja kapetan Miša Anastasijević“, koju dodeljuju „Media Invent“ iz Novog Sada, Univerztet u Novom Sadu, Univerzitet u Beogradu, Unija poslodavaca Srbije i Privredna komora Srbije. Nosilac je Oktobarske nagrade grada Niša za 1975. godinu, kao i Septembarske nagrade Opštine Babušnica za 2021. godinu.
Gostujući je profesor Finansijskog univerziteta Vlade Ruske Federacije. Počasni je član Nacionalnog odbora Trgovinsko-industrijske komore Ukrajine pri Međunarodnoj trgovinskoj komori u Parizu (ICC).
Na dan Ustava Ruske Federacije, 12. decembra 2019. godine, za doprinos u oblasti pravnih nauka, odlikovan je jubilarnom Medaljom povodom 75. godina Dana pobede. Počasni je advokat Ruske Federacije.
Pored navedenih, profesor Ćirić je dobitnik i više drugih domaćih i stranih priznanja.