mikostic@np.ac.rs

Miladin Kostić

Redovni profesor

KRATAK PRIKAZ NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

Profesionalnu karijeru započeo je u građevinskom preduzeću „Kosovo” u Vučitrnu, a nastavio na Pravnom fakultetu u Prištini izborom u zvanje asistenta-pripravnika. U periodu od 1985-1990. godine radio je u Elektroprivredi Kosova na poslovima pomoćnika direktora i direktora RO Fabrika rudarske opreme u osnivanju.

 

Univerzitetsku karijeru započeo je 1980. godine kao asistent pripravnik, a sada je redovni profesor na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. U toku profesionalne karijere bio je član komisije za polaganje pravosudnog ispita, šef katedre za javno-pravne nauke, koordinator centra Pravnog fakulteta u Novom Pazaru, član redakcija publikacija koje izdaje Pravni fakultet u Prištini, član organizacionog odbora naučnog skupa i recenzent pulikacije: Regionalizam – novi društveni okvir.

Stečeno visoko obrazovanje

Osnovne studije

Pravni fakultet u Prištini – 1979 godine

Magistarske studije

Pravni fakultet u Prištini – 1991 godine

Doktorske studije

Pravni fakultet u Prištini – 1999 godine

Nastavna zvanja

Asistent-pripravnik

Pravni fakultet u Prištini – Naučna oblast / Upravno-pravna 1980 godine

Asistent

Pravni fakultet u Prištini – Naučna oblast / Upravno-pravna 1988 godine

Docent

Pravni fakultet u Prištini – Naučna oblast / Upravno-pravna 1999 godine

Vanredni profesor

Pravni fakultet u Prištini – Naučna oblast / Upravno-pravna 2003 godine

Redovni profesor

Državni univerzitet u Novom Pazaru – Naučna oblast / Javno-pravna 2007 godine

Angažovanje po predmetima

Ustavno pravo

Osnovne studije I – godina – Obavezan predmet

Lokalna samouprava

Osnovne studije II – godina – Obavezan predmet

Upravno pravo

Osnovne studije III – godina – Obavezan predmet

Službeničko pravo

Osnovne studije III – godina – Izborni predmet

Nauka o upravi

Master studije – Obavezan predmet

KRATAK PRIKAZ STRUČNOG I PEDAGOŠKO-NAUČNOG RADA

Profesionalnu karijeru započeo je u građevinskom preduzeću „Kosovo” u Vučitrnu, a nastavio na Pravnom fakultetu u Prištini izborom u zvanje asistenta-pripravnika. U periodu od 1985-1990. godine radio je u Elektroprivredi Kosova na poslovima pomoćnika direktora i direktora RO Fabrika rudarske opreme u osnivanju.

Univeryitetsku karijeru započeo je 1980. godine kao asistent pripravnik, a sada je redovni profesor na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. U toku profesionalne karijere bio je član komisije za polaganje pravosudnog ispita, šef katedre za javno-pravne nauke, koordinator centra Pravnog fakulteta u Novom Pazaru, član redakcija publikacija koje izdaje Pravni fakultet u Prištini, član organizacionog odbora naučnog skupa i recenzent pulikacije: Regionalizam – novi društveni okvir.

Dva puta je biran za člana Saveta pravnog fakulteta u Prištini. Odlukom Vlade Republike Srbije imenovan je za člana Privremenog saveta Univerziteta u Novom Pazaru u osnivanju i obavljao je funkciju zamenika predsednika Privremenog saveta.


Dobitnik je diplome „Litteras honoris” Udruženja pravnika Srbije – Kopaoničke škole prirodnog prava i Plakete opštine Novi Pazar.


Obajvio je dve monografije, veći broj naučnih i stručnih radova, učestvovao je sa referatima i diskusijama na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova, konferencija. okruglih stolova i savetovanja.


Bio je mentor za izradu diplomskih radiva, član komisija za ocenu i odbranu magistrskih radova, član komisije za ocenu podobnisti teme i kandidata za izradu doktorske disertacija i član više recenzionih komisija za izbor nastvnika i saradnika.


Akreditovan je za izvođenje nastave i mentorstvo na doktorskim studijama na Pravnom fakultetu u Prištini za predmete Upravno pravo i Poresko procesno pravo.


Aktivmo učestuvuje u TEMPUS projektima Državnom univerzitetu u Novom Pazaru.