Пословна информатика

Структура студијског програма

Студијски програм основних академских студија Пословна информатика траје четири године (осам семестара), има укупно 240 ЕСПБ бодова, припада пољу друштвено-хуманистичких наука и даје стручни назив дипломирани пословни информатичар – дипл. посл. информ. На првој години студија изучава се 8 обавезних наставних предмета. На другој години изучава се 8 наставних предмета, од којих су 2 изборна, од 4 понуђена. На трећој години изучава се 8 наставних предмета, од којих је 6 обавезних, а 2 наставна предмета студент бира од 4 понуђена. На четвртој години студија изучава се 8 наставних предмета, од којих је 5 обавезних, а 3 се бирају од 5 понуђених. Предмети су распоређени равномерно по семестрима.

 

Сврха студијског програма

 

Сврха студијског програма Пословна информатика јесте образовање студената из области примењене информатике и пословне економије, које обезбеђује стицање теоријских и практичних знања о примени савремених информатичких концепата у областима рачуноводства, финансија, банкарства, менаџмента, маркетинга, предузетништва, иновација, као и других бројних области у складу с потребама привреде, односно друштва. Посебна пажња се посвећује примени и коришћењу могућности интернета у овим областима, па се студенти оспособљавају и за имплементацију различитих видова електронског пословања. Студијски програм је конципиран на основу сличних или идентичних студијских програма на европским и америчким високошколским установама, тако да у потпуности прати савремене светске токове и стање струке у области пословне информатике.

 

 

Информације

Шеф студијског програма:

—————–

Трајање студија: 4 године (8 семестара)
240 ЕСПБ

Академски назив:
Дипломирани пословни информатичар (Дипл. посл. информ.)

Број места: —

Школарина за самофинансирајуце студенте: ——– рсд

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Број места на студијском програму - Пословна информатика

Студијски програм

Budzet

Самофинансирање

Укупно

Пословна информатика

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма јесте да студент стекне способност за креативну примену најновијих техника рачунарства и информатике у економским областима. Осим тога, циљ овог програма је стварање дипломираног пословног информатичара који ће бити способан и успешан у примени стечених знања и вештина у области информационих технологија, програмирања и пројектовања и веб дизајна. Биће оспособљен за креативно решавање проблема, доношење и спровођење одлука у различитим областима пословања у најширем смислу речи, кроз примену пословне информатике.

 

 

 

Компетенције дипломираних студената

Успешним савладавањем различитих дисциплина у оквиру студијског програма студенти се оспособљавају за широк спектар послова у две круцијалне области дигиталне економије. У области економије, студенти се оспособљавају за послове из области рачуноводства, статистике, финансија, банкарства, менаџмента, маркетинга, предузетништва, иновација и др. С друге стране, из области информатичких дисциплина, студенти се оспособљавају за: пројектовање и имплементацију пословних информационих система; пројектовање, креирање и одржавање база података; администрацију рачунарских мрежа; развој стандардних и напредних апликација употребом најактуелнијих програмских језика; упознавање студената са основним концептима заштите података и система; послове у области веб дизајна; оцену квалитета софтверских система; овладавање технологијом пословања на интернету – куповина, продаја, управљање односима са клијентима и пословним партнерима; разумевање улоге информационих система у модерном пословању и друштву.