Pouka o pravnom leku i Obaveštenje o mogućnosti prelaska na drugi željeni studijski program