Прописи Универзитета

Статут Државног универзитета у Новом Пазару
Правилник о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника и сарадника на Државном универзитету у Новом Пазару
Правилник о полагању испита и оцењивање на испиту
Правилник о начину, времену и поступку избора наставника страних језика и наставника вештина на Државном универзитету у Новом Пазару
Правилник о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа
Правилник о доношењу студијских програма и Прилог 1
Правилник о приступном предавању
Правилник о мастер академским студијама
Правилник о издавачкој делатности
Правилник о јавним набавкама ДУНП
Правилник о организацији и систематизацији послова на Државном универзитету у Новом Пазару
Правилник о раду Одбора за професионалну етику ДУНП и стручне комисије
Кодекс професионалне етике
Етички кодекс научно-истраживачког рада
Акт о поступању са донацијама
Акт о управљању сукобом интереса
Акт о поступању по притужбама на рад органа ДУНП
Финансијски план за 2017. годину
Финансијски план за 2018. годину
Одлука о висини школарине за 2018/2019 годину
Одлука о висини школарине за 2019/2020 годину
Одлука о висини школарине за 2023/2024 годину
Програм научно истраживачког рада установе за период 2020-2025 година