Српска књижевност и језик

Структура студијског програма

Садржај и структура студијског програма српске књижевности и језика усклађени су са стањем науке у области савремене српске и јужнословенске филологије. Основу студијског програма чине историја српске књижевности; књижевноисторијска кретања јужнословенских књижевности с посебним акцентом на бошњачку књижевност; дијахронијско сагледавање светске књижевности; теорија књижевности и методологија пручавања књижевности; теоријска знања и практичне вештине из методике наставе српске књижевности и језика; знања из области лингвистике, историје српског језика и савременог књижевног језика; и академско-општеобразовни садржаји (академска писменост, информатичка писменост, педагогија, психологија, историја културе, екологија). У свим сегментима рада изучавање специфичних својстава националне књижевности, језика и културе повезано је с остваривањем увида у шири контекст, пре свега јужнословенски и европски.

Методи извођења наставе зависе од типа наставе: активна настава (монолошка, дијалошка, интерактивна, текст-метода), вежби (дијалошка, интерактивна, текст-метода, радионице), стручне праксе (хоспитовање) и консултативне наставе.

 

 

 

Сврха студијског програма

 

Овај студијски програм има сврху да оспособи студента за препознатљиве, друштвено оправдане и корисне професије и занимања.

То су професије које су од опште важности за друштвени развој у:

 * просецу образовања од основне школе до факултета (наставник књижевности и језика),
 * подизању опште језичке културе у друштву (новинари, лектори, редактори и уредници српског језика у медијским и издавачким кућама и институцијама културе),
 * у процесу глобализације друштва тј. у области информатике и комуникација (копирајтери (цопywритер), веб   копирајтери (wеб цопywритер); медија едукатори (медиа едуцатор) и друга слична),
 * међународној промоцији српске књижевности и језика, пре свега кроз рад у лекторатима.

 

 

Информације

Шеф студијског програма:
доц. др Александра Попин
apopin@np.ac.rs

Трајање студија: 4 године (8 семестара)
240 ЕСПБ

Академски назив:
Дипломирани филолог – србиста (Дипл. филол.срб.)

Број места: —

Школарина за самофинансирајуце студенте: ——- рсд

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Број места на студијском програму - Српска књижевност и језик

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Српска књижевност и језик

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма су усмерени на стицање вештина и специфичних знања у складу са савременим трендовима у области савремене српске и јужнословенске филологије на нивоу основних академских студија. Студента треба оспособии да се стручно бави предвиђеним професијама и занимањима:

 * наставник српске књижевности и језика од основне школе до факултета,
 * лектор, редактор новинар, и уредник у медијским и издавачким кућама и институцијама културе,
 * копирајтери (цопywритер), веб копирајтери (wеб цопywритер) или медија едукатори (медиа едуцатор) и друга нова занимања у области информатике и комуникација.

 

 

 

 

Компетенције дипломираних студената

Компетенције које студент стиче завршетком овог програма, односе се на:

 * развој способности критичког мишљења и приступа у истраживачком процесу;

 * овладавање вештинама неопходним за обављање високостручних, управљачких и аналитичких послова из веома широког подручја филологије, књижевности и комуникологије;

 * способности разумевања, излагања, критичке анализе, синтезе и решавања проблема у области филолошких наука;

 * способности презентовања свога рада;

 * примену стечених знања у пракси;

 * креативно коришћење савремене информационе и комуникационе технологије.

Савладавањем општих и специфичних компетенција студент је оспособљен за следеће професионалне делатности: наставник српске књижевности и језика у основним, средњим стручним школама и гимназијама, лектор, редактор, новинар и уредник српског језика у медијским и издавачким кућама, институцијама културе и области комуникологије, поготово Интернета.

 

 

 * Одлуком Сената ДУНП овај студијски програм је проширен са довољно елемената Босанског језика и књижевности чиме се студенти, који заврше овај студијски програм, оспособљавају за извођење наставе Босанског језика у основним школама, а то ће бити наведено и у додатку (супплемент-у) дипломи.