Arhitektura (DAS)

Struktura studijskog programa

           Studijski program sastoji se iz tri grupe predmeta od kojih je prva namenjena osnovnim metodološkim pristupima u izučavanju problema u okviru matičnih disciplina i šire (prvi semestar), druga se odnosi na kontekstualne pristupe relevantne za studiranje problema u građenoj sredini, uz mogućnost usmeravanja tema istraživanja kroz pohađanje izbornih predmeta (drugi i treći semestar), a treća je namenjena samostalnom istraživačkom radu studenta u saradnji sa mentorom (u četvrtom i petom semestru samostalno istraživanje u okviru koga se definiše problem, u šestom priprema, prijava i izrada doktorske disertacije). U toku studija, u saradnji sa mentorom, planira se da svaki student dođe do rezultata od naučnog značaja i publikuje ih u odgovarajućim naučnim publikacijama.

 

 

Svrha studijskog programa

 

 Osnovna svrha studijskog programa Doktorskih akademskih studija arhitekture jeste sticanje visokih naučnoistraživačkih kompetencija u oblasti disciplina vezanih za građenu sredinu. Velika pažnja posvećena je svrsishodnosti posebnih metodoloških postupaka karakterističnih za istraživanje u navedenim oblastima (prvenstveno «Istraživanju na projektu»). Jedinstvenost ovog programa čini visok nivo multidisciplinarnosti istraživanja, prouzrokovan velikim brojem fenomena koji karakterišu izgrađeni prostor. Od kandidata – studenata ovog studijskog programa, očekuje se da integrišu i sintetišu oblasti svojih istraživanja.

 

 

Informacije

Doktorske akademske studije:

Trajanje studija: 3 godine (6 semestara)
180 ESPB

Akademski naziv:
Doktor nauka – Arhitektura (Dr.)

Broj mesta:

Školarina za samofinansirajuće studente:                  rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Arhitektura

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Arhitektura (DAS)      

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj predloženog Studijskog programa jeste sticanje najvišeg nivoa akademskog obrazovanja u oblasti arhitekture, urbanizma i tehnologije građenja arhitektonskih objekata. To podrazumeva osposobljavanje studenata za analiziranje, sistematizovanje, sintezu i istraživanje, koje je bazirano na relevantnim procenama problemskih postavki iz navedenih oblasti, kao i za samostalno i odgovorno bavljenje naučnoistraživačkim radom, individualno ili u timu, u okviru naučnoistraživačkih ili visokoškolskih institucija.

 

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Program doktorskih studija omogućiće studentima da nakon završenih studija steknu znanja, veštine, sposobnosti i kompetencije da:

 * samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme u oblastima vezanim za građenu sredinu, organizuju i ostvaruju razvojna i naučna istraživanja;
 * mogu da se uključe u ostvarenje međunarodnih naučnih projekata;
 * mogu da realizuju razvoj novih tehnologija i postupaka u okvirima arhitekture i urbanizma, kao i da razumeju i koriste najsavremenija znanja u navedenim naučnim oblastima;
 * komuniciraju na profesionalnom nivou u saopštavanju naučnoistraživačkih rezultata;
 * osposobljeni su da te rezultate saopštavaju na naučnim konferencijama, objavljuju u naučnim i drugim relevantnim časopisima, kroz nova kreativna i tehnička rešenja;
 * temeljno poznaju i razumeju discipline koje su vezane za građenu sredinu.