Архитектура (МАС)

Структура студијског програма

Овај Студијски програм представља заокруживање професионалног образовања архитеката у складу с позитивном националном и међународном законском регулативом. Настава се у првом семестру концентрише на аспекте професије, док у другом, кроз израду дипломског рада, студент има задатак да синтетише стечена знања и способности кроз решавање сложеног проблемско-пројектантског задатка.

 

 

Сврха студијског програма

 

 

Основна сврха овог Студијског програма јесте стицање образовне основе, професионалне квалификације, као и припрема студената за даље стручно-научно усавршавање архитеката на различитим специјалистичким и докторским студијама из области архитектуре, урбанизма или сродних области.

Оваква концепција утемељена је с једне стране у традицији и еволуцији система академског образовања архитеката у Србији и региону, а с друге стране у широком дијапазону могућности професионалног ангажовања архитеката.

Информације

Трајање студија: 1 година (2 семестра)
60 ЕСПБ

Академски назив:
Мастер инжењер архитектуре (Маст. инж.арх.)

Број места:

Школарина за самофинансирајуце студенте:   –   рс

 Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Број места на студијском програму - Архитектура

Студијски програм 

Буџет

Самофинансирање

Укупно

МАС Архитектура

Циљеви студијског програма јесу:

  
 

Основни циљ предложеног Студијског програма јесте стицање одговарајућег високог образовања у области архитектуре, урбанизма и технологије грађења архитектонских објеката. То подразумева оспособљавање студената за стицање, развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа из наведених области.

Студијски програми кроз своје садржаје, треба да омогуће студентима стицање следећих знања и вештина:

 * способност за креирање архитектонских пројеката који задовољавају функционалне, естетске и техничке захтеве;
 * познавање ликовне уметности као утицаја на квалитет дизајна у архитектури;
 * одговарајућег познавања урбанистичког планирања и пројектовања, као и вештина укључених у процес планирања;
 * разумевање процеса пројектовања конструктивног склопа, конструкционих и инжењерских проблема повезаних са пројектовањем архитектонских објеката;
 * одговарајуће познавање проблема грађевинске физике, примењених технологија, и функције архитектонских  објеката, у циљу обезбеђивања потребних услова комфора и климатске заштите;
 * одговарајуће знање о прописима и процедурама, као и институцијама и индустријама укљученим у процес реализације архитектонског објекта.

 

 

 

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма дипломских академских студија Архитектуре студент стиче следеће способности за:

коришћење сложених метода и поступака у процесу истраживања и пројектовања архитектонских и урбанистичких пројеката,
повезивање знања из посебних области дисциплине и око ње, и њихова примена у процесу интегрисаног решавања проблема у изграђеној средини.

Студент стиче и следеће предметно-специфичне способности:

 * разумевање и анализа сложених појава у изграђеној средини и улоге архиткетуре, урбанизма и архитектонских технологија у њеном развоју,
 * примена различитих метода и техника архитектонског и урбанистичког пројектовања, организације и контроле извођења архитектонских објеката,
 * решавање конкретних архитектонских, урбанистичких и технолошких проблема и генеза сложених и вишенаменских архитектонских и урбанистичких решења.